Basisvaardigheden volwassenen
Het programma Bibliotheek en basisvaardigheden
Inhoudsopgave
Inhoudsblok

In totaal kunnen zo'n 4 miljoen mensen in Nederland niet voldoende meekomen in de maatschappij. Zij kunnen niet (goed) lezen en schrijven, rekenen en/of computeren. Dat heeft ook consequenties voor bijvoorbeeld hun gezondheid en omgaan met geld. Ook kunnen laaggeletterde ouders hun kinderen niet goed helpen met taal, waardoor de kinderen een groter risico lopen om ook laaggeletterd te worden. 

Bibliotheken zetten zich in, samen met hun (digiTaalhuis)partners, om volwassenen te helpen om hun basisvaardigheden te verbeteren. Zij willen kwetsbare burgers bereiken en samen met hen dienstverlening ontwikkelen waar deze mensen echt iets aan hebben. Zo vergroten Bibliotheken hun maatschappelijke waarde. 

Missie en doelstelling

  • Groei naar 100% deelname van bibliotheken aan Tel mee met Taal.
  • Forse groei in bereik en resultaten van de digiTaalhuizen in bibliotheken.
  • Dienstverlening rond basisvaardigheden volgens de kenmerken digiTaalhuizen.
  • Uitbouw van de landelijke allianties.
  • Realisatie en meting van maatschappelijke waarde.

Netwerk

Aanbod voor eindgebruikers

In Bibliotheek en basisvaardigheden werken samen

SPN is de organisatie van de gezamenlijke provinciale ondersteuningsinstellingen. Zij organiseert samenwerking tussen de POI’s onderling en met andere organisaties, zoals de Vereniging van Openbare Bibliotheken en de KB. Daarnaast behartigt de SPN de gedeelde belangen van de POI’s in het bestuurlijk overleg met provincies en het Rijk.

Zie: Overkoepelend programma de Bibliotheek en basisvaardigheden 2019-2024 SPN, oktober 2019

Andere samenwerkingspartners

De bibliotheken en de KB geven het programma vorm in samenwerking met diverse partners. Denk onder meer aan Stichting Lezen & Schrijven, ministeries en uitvoeringsorganisaties zoals UWV en Belastingdienst, en leveranciers. Ook doet de KB mee met de Alliantie Digitaal Samenleven, een 'startgroep' van publieke en private organisaties die werken aan een gezamenlijke aanpak om mensen te ondersteunen die niet of onvoldoende mee kunnen komen met de digitaliserende samenleving. 

Expertisepunt Basisvaardigheden: Stichting Lezen & Schrijven en Movisie vormden in opdracht van het ministerie van OCW (vervolg­aanpak Tel mee met Taal 2020-2024) het Expertise­punt Basis­vaardigheden, met 4 focus­gebieden: vraag­baak, kwaliteit, onder­zoek en net­werk. Hierbij zijn onder meer de KB en Stichting Lezen vertegen­woordigd. Het Expertise­punt heeft onder meer een fonds voor onderzoek rond basis­vaardigheden.

Sociaal Werk Nederland: Vanaf 2021 onderzoeken KB en Sociaal Werk Nederland, met subsidie van het ministerie van J&V, op 5 plaatsen hoe we lokaal de samen­werking tussen het bibliotheek­werk en sociaal-juridische dienst­verlening kunnen versterken. En zo de integrale dienst­verlening voor kwets­bare burgers beter vorm kunnen geven.

Redactie Basisvaardigheden volwassenen

De redactie van dit onderdeel van deze website wordt gevormd door: Karin Ottenhoff, Lisenka Akse en Josja Pieterse.

Heb je opmerkingen of aanvullingen voor de redactie? Stuur ze naar: basisvaardigheden@kb.nl.

Bronnen en inspiratie

Begrippenlijst

In de volwasseneneducatie, laaggeletterdheid en inburgering worden veel begrippen gebruikt. Soms ook door elkaar, wat kan leiden tot verwarring. De Begrippenlijst  van Het Begint met Taal geeft van alle 'jargon'-woorden een omschrijving.