Basisvaardigheden volwassenen

Digitale inclusie & IDO - partners en maatschappelijke ontwikkelingen

Inhoudsopgave
Inhoudsblok

Landelijke overheid

Het programma Digitale inclusie wordt uit­gevoerd in opdracht van het minis­terie van BZK. Vanaf 2023 verzorgt BZK het programma­management voor het omgevormde programma Informatie­punten Digitale Overheid. De regie op de Informatie­punten ligt in deze nieuwe situatie lokaal.
Zie ook de thema­pagina Digitale inclusie & IDO, tab Management en Digitaleoverheid.nl
Zie ook Interview met Marcel Pellicaan over IDO, programmamanager Digitale inclusie NPD in Publiek Denken, 2022.

Gemeente

De gemeenten hebben sinds 2023 de regie­rol over­genomen voor de IDO's. Daarmee zijn zij de belang­rijkste lokale partners. Zie verder Regierol gemeenten en subsidie

Vaste landelijke partners (Netwerk Publieke Dienstverleners)

Een aantal landelijke samen­werkings­partners is van het begin betrokken bij het IDO. Andere zijn naar aan­leiding van de ontwikke­lingen later aan­gesloten. Het gaat om publieke dienst­verleners, uit­voerings­organi­saties van de over­heid.

Klik voor Publieke dienstverleners (vaste partners)
 1. Belastingdienst - Belasting­aangifte doen, inkomens­verklaring aan­vragen, douane­zaken, motor­rijtuigen­belasting.
 2. CBR - Rijbewijs­examen, gezondheids­verklaring of medische keuring aan­vragen bij verlenging rijbewijs. 
 3. CIZ - Indicatie aan­vragen voor zorg op grond van de Wet lang­durige zorg (Wlz).
 4. CJIB - Int verkeers­boetes. En int premies zorg­verzekering bij wan­betalers.
 5. DUO - Informatie voor studenten, inburge­raars en terug­betalers: studie­financiering, schoo­lkosten, les­geld, studie­schuld, school-, staats- en inburgerings­examen, staats­examen en diploma's, reizen en OV-kaart.
 6. Het CAK - Vast­stellen en innen van de eigen bijdrage op grond van Wlz en Wmo, bij hulp in de huis­houding, persoons­gebonden budget of als ze wonen in een woon­zorg­centrum.
 7. Huurcommissie - Onpartijdige organi­satie voor het voor­komen, helpen oplossen en formeel beslechten van geschillen tussen huurders en verhuurders.
 8. LBIO - Informatie­punt over alimen­tatie; int partner- en ouder­alimen­tatie na uitspraak van de rechter, als de alimen­tatie niet of te weinig wordt betaald.
 9. Logius - Zorgt voor een digitale overheid die werkt voor iedereen. Het gaat om toegang, interactie, gegevensuitwisseling en infrastructuur. Onder meer DigiD en MijnOverheid.
 10. Raad voor Rechts­bijstand - Voert 3 wetten uit: Wet op de rechts­bijstand, Wet schuld­sanering en Wet beëdigde tolken en vertalers.
 11. RDW - Geeft documenten af zoals ken­teken­bewijzen en rij­bewijzen, houdt toezicht op de staat van voertuigen (APK keuring) en registreert voer- en vaar­tuigen en hun eigenaren.
 12. SVB - Beheert sociale verzeke­ringen, bijvoorbeeld kinderbijslag, het AOW-pensioen en persoonsgebonden budget (PGB).
 13. Toeslagen - Gaat over Huurtoeslag, Zorgtoeslag, Kinderopvangtoeslag en Kindgebonden budget.
 14. UWV - Diverse typen uitkeringen rondom werkloosheid, ook als gevolg van ziekte en zwangerschap en op grond van de Participatiewet. Verder: ontslag en vrijwilligerswerk in combinatie met een uitkering via UWV.


Deze partijen zijn verenigd in het Netwerk van Publieke Dienst­verleners (NPD), uit­voerings­organi­saties van de over­heid. In filmpjes op BiebtoBieb stellen zij zich voor (inlog BiebtoBieb nodig). Of kijk op Bibliotheek Campus en zoek op de e-learning 'Informatie­punt Digitale Overheid', die ook aandacht besteedt aan de partners (wordt geactua­liseerd). 

Informatie van partners

Je vindt hier het nieuws van onze partners; op datum van publicatie op deze pagina.

Nieuwe partners en maatschappelijke ontwikkelingen

Naast de 'vaste' landelijke partners, tonen meer partijen interesse in samenwerking met de bibliotheeksector. Dat zijn organisaties die via het IDO informatie willen delen over ontwikkelingen waar mensen hulp bij nodig (kunnen) hebben. Denk bijvoorbeeld aan ministeries, zorgverzekeraars en banken. 

Klik voor meer informatie van nieuwe partners gerelateerd aan maatschappelijke ontwikkelingen 
 • 24/01/24 - Ook in 2024 is er een Tijdelijk Noodfonds Energie, zie noodfondsenergie.nl. Aanvragen kan alleen digitaal. Al betreft het hier geen digitale overheid, toch kan het IDO soms helpen, bijvoorbeeld rond DigiD. Goed om te weten: er is een ondersteuningsstructuur om te helpen bij het aanvragen.
 • 15/11/23 - Berichten over uw Buurt ontvangen: deze service meldt via e-mail bekend­makingen van de over­heid, zoals over vergunningen om een huis te verbouwen, een boom te kappen of een buurt­feest te houden. Er staat bij waar mensen meer informatie kunnen krijgen en hoe ze bezwaar kunnen maken. Er is een communicatietoolkit.
 • Ministerie van VWS rond coronavaccinatie. Najaar 2023 loopt een vaccinatieronde voor iedereen met een verhoogd medisch risico. Het ministerie van VWS verspreidt ook een folder via het netwerk van bibliotheken.
 • OVPay is een nieuwe vorm van betalen in OV-bedrijven, inclusief een pilot in Rotterdam om te bezien hoe samenwerking tussen bibliotheek en OV-bedrijven vorm kan krijgen. Het gaat dan met name om hulp bij digitale vaardigheden. 
 • Het CCV ontwikkelt een tool Cyber-weerbaarheid om mensen bewuster te laten omgaan met digitale veiligheid. Bekijk de publieksfolder Hoe veilig bent u op internet?. Je kunt de folder bestellen via de portal Landelijke huisstijl. 
 • De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) helpt consumenten en zorgverzekeraars als zij een probleem hebben waar ze niet uitkomen. Er zijn flyers in diverse talen om mensen op weg te helpen en om problemen te voorkomen. Je kunt de flyers downloaden of bestellen als papieren versie via de portal Landelijke huisstijl. 
 • De Wet open overheid (Woo) regelt het recht op informatie over alles wat de overheid doet. Het ministerie van BZK bracht in 2022 de publieksbrochure Wet open overheid uit. Hierin is beschreven wat de wet inhoudt en hoe overheidsinformatie is op te vragen. Je kunt de brochure Woo downloaden en printen of gratis bestellen via de portal Landelijke huisstijl.
 • Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RVIG):
  -  Het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO) helpt bij het corrigeren van fouten in overheidsregistraties, met onder meer een formulier om een fout te melden. Zie ook de infographic en de website met een video. 
  -  Het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude (CMI) helpt identiteitsfraude te voorkomen en slachtoffers ervan te ondersteunen, onder meer met folders. Belangrijk speerpunt is het gebruik van de KopieID-app te promoten, waarmee burgers kopieën van identiteitsdocumenten veilig(er) kunnen delen. Bekijk de instructiefilm KopieID-app
  -  Bibliotheek Den Haag organiseert met RVIG een pilot om ervaring op te doen met de vragen die hierover leven. 
 • Huurders kunnen energielabel checken op MijnOverheid (onder thema Wonen > Kadastrale gegevens). Dit geldt alleen als het label is opgenomen in het register voor energie­labels en alleen voor woon­huizen.

Zie ook:

Lokale partners

Om mensen met een persoonsgebonden vraag goed te kunnen doorverwijzen, is een lokaal netwerk nodig. Hierbij hoort: partners interesseren en belangen, doelen en afspraken helder krijgen. Dit vergt flink wat tijd. Zeker als partners de bibliotheek als mogelijke concurrent zien. Benadruk dat de bibliotheek als wegwijzer optreedt en niet als hulpverlener, en bespreek hoe je samen meer mensen kunt bereiken. 
Zie verder: 

Klik voor mogelijke lokale partners
 • welzijnspartijen
 • vrijwilligersorganisaties
 • sociaal raadslieden
 • Humanitas
 • Formulierenbrigade
 • vak- en ouderenbonden
 • cliëntenvertegenwoordigers MEE
 • cliëntenondersteuners van de gemeente
 • zorgkantoren
 • woningcorporaties
 • banken
 • hogescholen (onder meer studenten voor belastinghulp)