Basisvaardigheden volwassenen

Digitale inclusie & IDO en Belastingdienst

Vanuit de subsidie Digitale inclusie richten bibliotheken een Informatiepunt Digitale Overheid in, intensiveren ze de digivaardigheidscursussen en beantwoorden ze vragen over de digitale overheid.
Inhoudsopgave
Inhoudsblok

Digitale inclusie

Subsidieregeling

Het ministerie van BZK stelt financiering beschikbaar voor het programma Digitale inclusie. De eerste regeling liep van 2019 tot en met 2021. BZK stelt sinds 2022 structurele middelen ter beschikking, met een hoger subsidiebedrag. Nu geldt de Regeling specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid. Hierin is vastgelegd dat de gemeenten per 1 januari 2023 de verantwoordelijkheid voor de financiering van de IDO's overnemen van de KB, en hoe zij dat moeten doen. 

Voor de regeling is 83 cent per inwoner beschikbaar (gelijk aan 2022) plus 70 cent per inwoner (van 15 tot 75 jaar) die ten hoogste vmbo heeft afgerond.
Verder is ook de overbruggingsregeling opgenomen, met een bedrag van ongeveer 15 cent per inwoner.
In de bijlage bij de regeling zijn per gemeente de exacte bedragen vermeld.

Lees meer over de achtergrond van de financiering vanaf 2023.

Klik voor meer over subsidie Digitale inclusie, algemeen

Jouw POI kan je ondersteunen op het inrichten, borgen en doorontwikkelen van deze dienstverlening.

Klik voor meer over de subsidie, verhoging vanaf 2022

In 2022 ontvangen deelnemende bibliotheken 83 cent per inwoner van hun werkgebied (was 8 cent). Alle bibliotheekorganisaties ontvingen hiervoor een aanvraagformulier en de aanvragende bibliotheken kregen een toekenningsbrief met het totaalbedrag voor de bibliotheekorganisatie.
Bibliotheken ontvangen de subsidie om de activiteiten in de subsidieregeling 2019-2021 voort te zetten. Die zijn omschreven in de oorspronkelijke verleningsbeschikking die elke bibliotheek heeft ontvangen. Ook de verplichtingen die daarbij horen, blijven vanaf 2022 gelden.

De subsidie maakt deel uit van het beleid van het ministerie van BZK zoals verwoord in zijn Agenda digitale overheid en sluit ook naadloos aan bij het overheidsbrede beleid om de kloof tussen burger en overheid te dichten. BZK heeft een aanvraag ingediend bij de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK), die voor dit doel middelen vrijmaakt. Dit is een van de goedgekeurde aanvragen, omdat de IDO’s ook een speerpunt zijn van BZK.

Klik voor verantwoording boven 25.000 euro

Besteding van een subsidiebedrag voor Digitale inclusie van meer dan 25.000 euro moeten bibliotheken normaliter verantwoorden met een accountantsverklaring. Om deze bibliotheken te ontlasten, bieden we de mogelijkheid om de subsidiebesteding in de jaarrekening te verantwoorden. Voorwaarde is wel dat de jaarrekening wordt voorzien van een accountantsverklaring.

Daarnaast gelden nog 3 voorwaarden:

  • Omdat het project 4 jaar (inclusief verlenging) beslaat, vragen we jullie om in de jaarrekeningen van zowel 2019, 2020, 2021 als 2022 het per jaar bestede subsidiebedrag op te nemen. Zorg ervoor dat de verantwoording in de jaarrekeningen dezelfde detaillering heeft als (en aansluit bij) de begroting.
  • De 4 jaarrekeningen, met elk een aparte paragraaf over dit project, moeten dus worden voorgelegd als financiële verantwoording en samen optellen tot het totaalbedrag van de begroting. De inhoudelijke verantwoording gaat via de Bibliotheekmonitor.
  • Dien jullie aanvraag tot subsidievaststelling inclusief de verantwoording in de jaarrekeningen tijdig in bij de KB, zo mogelijk voor 30 april 2023. Lukt dat niet, vraag dan uitstel.

De 4 jaarrekeningen, met elk een aparte paragraaf over dit project, moeten dus worden voorgelegd als financiële verantwoording en samen optellen tot het totaalbedrag van de begroting. De inhoudelijke verantwoording gaat via de Bibliotheekmonitor.

Klik voor verantwoording onder 25.000 euro

Ontvangt jouw bibliotheek minder dan 25.000 euro, dan loopt de verantwoording via de module Digitale inclusie van de Bibliotheekmonitor Basisvaardigheden 18+.

Klik voor meer over beperkingen vanwege corona

Vanwege de coronamaatregelen kwamen veel geplande activiteiten in de knel. Bibliotheken konden hierdoor de subsidie niet binnen de afgesproken termijn besteden. Dit is op één voorwaarde toegestaan. Vermeld in de toelichting bij de verantwoording wanneer en hoe je het geld dan gaat besteden. Dit hoeft niet in het boekjaar waarvoor het is toegekend. Dat mag ook in de loop van 2022.

Klik voor vragen en antwoorden over subsidie Digitale inclusie
  • Mag je van de IDO-subsidie ook extra apparatuur kopen, zoals digiborden of laptops?

Dit is toegestaan. Het subsidiegeld voor 2022 is niet toegekend op basis van een specifiek ingediende projectbegroting. De bibliotheek kan het besteden aan het verder inrichten en invullen van het IDO en de digivaardigheidscursussen. Voorwaarde is wel dat de bibliotheek volgend jaar een nette verantwoording indient, met een accountantsverklaring, zoals in de toekenningsbrief staat. En het aanbod moet in G!DS worden ingevoerd.

  • Bibliotheken die in 2022 voor het eerst € 25.000 of meer ontvangen, dienen dit via de jaarrekening te verantwoorden, de overige jaren via de Bibliotheekmonitor. Moet je daarnaast bij de subsidievaststelling een financiële eindverantwoording over de totale projectperiode van 4 jaar indienen? De accountant kan vragen hebben als de verantwoording deels via de jaarrekening en deels via de Bibliotheekmonitor loopt. 

Dat hoeft niet. In de bevestigingsbrief staat hoe de bibliotheek na afloop van het project de besteding moet verantwoorden. Dit is afhankelijk van de hoogte van de subsidie in de afgelopen jaren. Als dat lager is dan € 25.000 per jaar, dan wordt verantwoord via de Bibliotheekmonitor. Is het hoger, dan is een jaarrekening nodig met accountantsverklaring en een aparte paragraaf over dit project. Voor 2022 is geen specifieke begroting ingediend; de verantwoording van deze subsidie moet een goed beeld geven van de uitgaven aan het project, conform de voorwaarden in de bevestigingsbrief en sluitend met het subsidiebedrag.

  • De aanvraag tot vaststelling dient ingediend te worden voor 30 april 2023. Kan dat later, bijvoorbeeld 1 juli 2023? De jaarrekeningcontrole door accountants is namelijk niet voor alle bibliotheken voor 30 april 2023 afgerond.

Dat kan. Daarvoor moet je een formeel verzoek indienen bij het Subsidieloket.

  • De bibliotheek is bezig met opstarten en uitbreiden van de digitale-inclusie-activiteiten. De kans is groot dat de subsidie in 2022 hoger is dan de uitgaven, terwijl in volgende jaren de uitgaven hoger zullen zijn bij gelijkblijvende subsidie. Mag een deel van de subsidie doorlopen naar 2023? 

Dat kan niet. Het project loopt in 2022 af en de bibliotheek moet het dus ook in het verslag/jaarrekening over 2022 verantwoorden. In verband met de benodigde tijd voor het opstellen van de jaarrekening en het verkrijgen van de accountantsverklaring, kun je bij het Subsidieloket wel (beperkt) uitstel aanvragen voor de verantwoording.

Rapportage en monitoring

Voor de dienstverlening en voor de verantwoording leggen alle deelnemende bibliotheken vast hoeveel cursisten er zijn geweest. De vragen die in het IDO worden gesteld, dienen geregistreerd te worden in de Outputregistratietool.
Daarnaast is de invoer in G!DS van het eigen aanbod basisvaardigheden en participatie als voorwaarde gesteld. Zie hiervoor ook de tab ICT.

Uitvoeringsvarianten en exploitatiemodellen

Er is een exploitatiemodel ontwikkeld: Onderzoek naar de exploitatiemodellen door Ecorys, 2020. De KB en de Manifestgroep-partijen lieten onderzoeken wat nodig is voor structurele borging van de dienstverlening. Onderzoeksbureau Ecorys heeft dit inzicht geleverd:

  • de werkelijk gemaakte kosten en de verwachte kosten bij toename in het bereik
  • de verwachte maatschappelijke baten
  • de ervaringen van de kopgroep met het programma en lessen voor andere bibliotheken
Kostenonderzoek 2022

In 2022 vindt in opdracht van BZK een nieuw kostenonderzoek plaats. Dit is nodig nu de IDO’s operationeel zijn en de exploitatie flink is geïntensiveerd.
SPN heeft een stappenplan met tijdspad ontwikkeld. Neem hierover contact op met jouw POI.

Bronnen en beleidsdocumenten

Klik voor overzicht van documenten

Belastingdienst

KB en bibliotheken werken samen met de Belastingdienst. De meeste bibliotheken hebben ingeschreven op de subsidieregeling 2019-2022 voor samenwerking tussen KB en Belastingdienst. De nadruk van dit convenant ligt op het bestendigen en uitbouwen van de hulp bij belastingzaken, met name hoger bereik. Eind 2022 loopt het convenant met de Belastingdienst af. Op dit moment loopt het overleg met Belastingdienst en Toeslagen over het vervolg na 2022. Zodra er meer bekend is, volgt informatie.

Formele documenten belastingdienstverlening