Basisvaardigheden volwassenen
Met programma’s en activiteiten stimuleren bibliotheken en taalhuizen kinderen en ouders met hun (taal)vaardigheden. Dit gebeurt laagdrempelig, aansluitend bij de leefwereld en behoefte van ouders.
Inhoudsblok

Gezinsaanpak

De gezinsaanpak beoogt dat ouders hun kinderen ondersteunen en stimuleren in de taalontwikkeling. Ook kunnen ouders werken aan hun eigen basisvaardigheden. Dit is een effectieve aanpak om de cyclus van laaggeletterdheid te doorbreken.

Wanneer ouders zelf goed taal-, reken- en digivaardig zijn, kunnen zij de nieuwsbrief van school lezen, formulieren invullen, snappen wat hun kind op de iPad kan of afspraken met de juf begrijpen. Uit onderzoek blijkt dat ouders gelukkiger, zelfredzamer en sociaal actiever zijn als ze deelnemen aan cursussen lezen en schrijven. Ze zijn onafhankelijker en hun zelfvertrouwen groeit. En zij kunnen meer bijdragen aan de (taal)ontwikkeling van hun kind.  

Ouderbetrokkenheid
Klik voor informatie over ouders en ouderbetrokkenheid bij de programma’s BoekStart, de Voorleesexpress, de Bibliotheek op school en Stichting Lezen.  

Doelgroepen

 • Laagtaalvaardige ouders NT1 en NT2
 • Ouders met een lage beheersing van (een van de) basisvaardigheden
 • Professionals, directie en medewerkers kinderopvang en basisschool  

Bereik

Ouders die onvoldoende basisvaardig zijn, zijn vaak moeilijk te bereiken. Via de kinderopvang en de school lukt dit beter. Ouders komen immers met hun kinderen naar het consultatiebureau, op school en zelfs in de bibliotheek. Het bereik is te vergroten door op deze plekken de activiteiten voor (kleine) kinderen te verbinden aan die van het taalhuis.  

Financiering

De programma’s worden gefinancierd uit verschillende subsidiebudgetten: Tel mee met Taal - ouders, gemeentelijke WEB-gelden, gemeentelijk onderwijsachterstandsbudget.

Cyclus doorbreken

Uit onderzoek van Kunst van Lezen blijken de volgende factoren succesvol om de cyclus van laaggeletterdheid te doorbreken:

 • Focus bij de aanpak van laaggeletterdheid in het laagtaalvaardige gezin
 • Zorgvuldige aanpak en lange adem
 • Een sterk lokaal educatief en taalhuis-netwerk
 • Een verbindende rol van bibliotheken
 • Bewustzijn van de grote rol van ouders bij taalontwikkeling
 • Interne samenwerking in de bibliotheek om het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid met elkaar te verbinden, rond de programma’s Voorleesexpress, BoekStart, de Bibliotheek op school en de Bibliotheek en basisvaardigheden

De rol van de bibliotheek, gericht op laagtaalvaardige ouders

 • Werken aan bewustwording bij partners en hun medewerkers
 • Taal- en woordenschatontwikkeling stimuleren bij kind én ouder
 • Voorlezen stimuleren
 • Betrokkenheid bij de school stimuleren
 • Programma’s aanbieden die ouders stimuleren om (basis)vaardiger te worden

Kijk voor programmasuggesties de themapagina’s Gezin, Taal, Digitaal en Empowerment.

Zie ook: Biebtobieb-groep Gezinsaanpak.

Samenwerkingspartners

Partners bij de gezinsaanpak en ondersteuning van laagtaalvaardige ouders zijn:

 • Gemeenten: afdeling Onderwijs, vooral afdeling Onderwijsachterstand, afdeling MBO (WEB-educatie)
 • Taalhuispartners
 • Peuterspeelzalen: MT en peuterleidsters
 • Basisscholen: MT, leerkrachten, remedial teacher, contactpersoon ouderkamer
 • Consultatiebureaus
 • Kraamzorg
 • Kinderopvangorganisaties
 • Jeugdgezondheidszorgorganisaties (JGZ)
 • Onderwijsorganisaties
 • Welzijns- en maatschappelijke organisaties

Kwaliteitsimpuls laagtaalvaardige ouders

In het kader van Tel mee met Taal voorziet de KB in een extra impuls voor bibliotheken voor hun aanpak gericht op laagtaalvaardige ouders.
Zie de themapagina Kwaliteitsimpuls laagtaalvaardige ouders.
 

Voorbeelden van collega's

Gericht op de gezinsaanpak

Gericht op laagtaalvaardige ouders

 • Het Doe Mee Café (pagina 3 en 4) van Bibliotheek Capelle aan den IJssel helpt anderstalige ouders van jonge kinderen om tijdens en na de inburgering verder te gaan met de Nederlandse taal. Hiermee geven zij ook hun gezin een zetje. Probiblio, 2019.
 • Bibliotheek Haarlemmermeer (pagina 9 en 10) organiseert lessen Nederlands leren voor anderstalige ouders op een dBos-school om de communicatie met de leerkracht over hun kind te verbeteren. De resultaten worden gemeten met de Taalmeter. Uit de evaluatie blijkt het zelfvertrouwen toegenomen en de relatie met de school verbeterd.
 • Bibliotheek Kennemerwaard organiseerde met 2 brede scholen en Welzijnsbevordering Lezen in de Keuken. Gezond koken voor jezelf en je kind spreekt veel ouders aan. Op school werd aandacht besteed aan de Schijf van Vijf en traktaties.
 • Interview Woonwagenbewoners bereiken bij Bibliotheek Coevorden (Carla Boers)

Bronnen