Basisvaardigheden volwassenen

Sociaal-educatieve kaart

Een sociaal-educatieve kaart geeft inzicht in het lokale aanbod aan informatie en advies, praktische ondersteuning en educatie op het gebied van dagelijkse participatie en zelfredzaamheid. Dus over basisvaardigheden (taal-, digitale en rekenvaardigheden), maar ook over financiën, gezondheid, werk, opvoeden enzovoort. Het doel van de kaart is 24/7 actueel en snel inzicht te bieden in concrete mogelijkheden, zodat mensen het aanbod vinden dat bij hen past.
Inhoudsblokken

Klik voor informatie over database G!DS waarmee de sociaal-educatieve wordt gevuld.

Animatie voor potentiële partners

Deze animatie informeert (potentiële) partners en maakt hen warm voor deelname. Er is ook een niet-ondertitelde versie.

Sociaal-educatieve kaart voor jouw gemeente of regio

Veel mensen ervaren problemen in hun dagelijkse zelfredzaamheid. Zij kunnen hierbij ondersteuning goed gebruiken. Maar vaak hebben zij geen idee waar ze voor welke hulp terechtkunnen. Ook verwijzers die met deze mensen te maken hebben, hebben vaak behoefte aan een snel praktisch overzicht met concrete verwijsinformatie. De sociaal-educatieve kaart helpt door vraaggericht korte informatie aan te bieden, die verwijzers en inwoners direct helpen. Zodat meer mensen de weg vinden naar het aanbod dat bij hen past.

Voorbeelden

Denk aan het Taalpunt, belastingspreekuren en het Informatiepunt Digitale Overheid van de bibliotheek. Ook het aanbod van een formulierenbrigade, digivaardigheidscursussen, juridisch loket, taalmaatjes, leer-werkloket enzovoort komt logisch gestructureerd terug

Voor wie

De website leidt de gebruiker via een interactieve beslisboom door het aanbod. De stappen in de beslisboom zijn samen met de doelgroep bepaald. De site is voor iedereen logisch en bruikbaar, heeft een rustige interface en eenvoudig taalgebruik. Bovendien maken categorieën onderscheid tussen informatie, begeleiding door professionals en begeleiding door vrijwilligers.

Zowel de professional als mantelzorger of eindgebruiker kan ermee werken. De professional of mantelzorger zal de website vaak samen met een eindgebruiker bekijken. Denk aan bijvoorbeeld een klantmanager sociale dienst en een werkzoekende. Of een vrijwilliger Taalpunt en een taalleerder.

Logische rol voor bibliotheek

De bibliotheek is van oudsher de organisatie en plek voor het beschikbaar stellen van informatie. Waar vroeger boeken de voornaamste bron waren, zijn er tegenwoordig bronnen te over. Voor veel mensen ontbreekt een betrouwbaar overzicht en is het duiden en handelen op basis van informatie lastig. Een overzicht bieden van de beschikbare ondersteuning is van groot belang voor inwoners, en voor professionals en mantelzorgers die mensen ondersteunen. Bijvoorbeeld via een sociaal-educatieve kaart.

Aanbod inzichtelijk maken is ook essentieel omdat het aantal landelijke en lokale overheidsopgaven groeit. Denk aan de regionale plannen basisvaardigheden, digitale inclusie en leven lang ontwikkelen. Maar ook voor lokale opgaven rond armoede, eenzaamheid, werk, gezondheid en opvoeding moet vaak veel dienstverlening georganiseerd worden. De bibliotheek kan, als facilitator van de sociaal-educatieve kaart, de spin in het web worden voor participatie en volwasseneneducatie. Beleidsmakers krijgen inzicht in welk aanbod er is. Dat kan als alle aanbieders hun aanbod aanleveren aan de bibliotheek en er een samenwerkingsrelatie ontstaat. Bovendien leidt zo'n relatie vaak tot positieve bijeffecten zoals elkaar beter weten te vinden, concurrentiegevoel overwinnen, samen een nieuw project opzetten of bestaande verbeteren, nieuwe dienstverlening opzetten, het bereik vergroten, enzovoort.