Basisvaardigheden volwassenen
De bibliotheek biedt mogelijkheden voor volwassenen om zich te ontwikkelen en kennis bij te houden. Zij draagt hiermee bij aan langdurige arbeidsmarktparticipatie en de duurzame inzetbaarheid van werknemers.
Inhoudsopgave
Inhoudsblok

Strategie

De arbeids­markt is de afgelopen jaren sterk veranderd: ouderen werken langer door, de arbeids­mobiliteit is toe­genomen en het aantal zzp’ers groeit. Ook zijn techno­logische ontwikke­lingen van invloed, zoals roboti­sering, automati­sering en digitali­sering. Al deze ontwikke­lingen vergroten de ongelijk­heid tussen mensen die wel en niet over de gevraagde vaardig­heden voor de arbeids­markt beschikken. Het gaat zowel om basis­vaardigheden - zoals lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardig­heden - als vaardig­heden zoals het verwerken en begrijpen van informatie, en om flexi­biliteit.
Vooral kwets­bare burgers als laag­opgeleiden en ouderen lopen het risico de aan­sluiting met de ontwikke­lingen te verliezen. De gevolgen zijn groot. Zowel voor deze burgers zelf (onder meer inkomens­verlies, met een verhoogde kans op armoede) als voor werk­gevers, die onder meer te maken hebben met minder productieve werk­nemers.

Een leven lang leren is een van de leidende beginselen van de biblio­theek. Het is voor de biblio­theek van strategisch belang om in te spelen op de educatieve behoeften van kwets­bare burgers. Dit om te zorgen dat zij vol­waardig kunnen blijven mee­doen in onze samen­leving en op de arbeids­markt.

Extra landelijke aandacht

De extra lande­lijke aan­dacht voor het domein Werk & Inkomen - zowel in de Kamerbrief over de vervolgaanpak van Tel mee met Taal als in het SER adviesrapport Samenwerken aan taal - is een extra stimulans voor de biblio­theek om hier (nog) sterker op in te zetten.  

Nationaal Groeifonds

Het plan LLO Collectief Laag­opgeleiden & Laag­geletterden krijgt de komende jaren 7,6 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds. Mogelijk komt hier nog 42,9 miljoen euro bij. Het plan is ingediend door de UNESCO Leerstoel Volwassenen­educatie van de Vrije Universiteit Brussel en het ministerie van OCW, met 200 partners uit het werk­veld. Doel is om laag­opgeleiden en laag­geletterden een betere positie te geven op de arbeids­markt, door te investeren in een nieuw scholings­aanbod. Lees het volledige bericht over de arbeidsmarktkansen voor laaggeletterden  (april 2022).

Meer informatie

Zie ook basisvaardigheden.nl/werk. Hier vind je meer informatie over allerlei regelingen, waaronder het STAP-budget.