Basisvaardigheden volwassenen
De bibliotheek biedt mogelijkheden voor volwassenen om zich te ontwikkelen en kennis bij te houden. Zij draagt hiermee bij aan langdurige arbeidsmarktparticipatie en de duurzame inzetbaarheid van werknemers.
Inhoudsblok

Strategie

De arbeidsmarkt is de afgelopen jaren sterk veranderd: ouderen werken langer door, de arbeidsmobiliteit is toegenomen en het aantal zzp’ers groeit. Ook zijn technologische ontwikkelingen van invloed, zoals robotisering, automatisering en digitalisering. Al deze ontwikkelingen vergroten de ongelijkheid tussen mensen die wel en niet over de gevraagde vaardigheden voor de arbeidsmarkt beschikken. Het gaat hierbij zowel om basisvaardigheden - zoals lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden - als om vaardigheden zoals het verwerken en begrijpen van informatie, en om flexibiliteit.
Vooral kwetsbare burgers als laagopgeleiden en ouderen lopen het risico de aansluiting met de ontwikkelingen te verliezen. De gevolgen hiervan zijn groot. Zowel voor deze burgers zelf (onder meer inkomensverlies en hierdoor een verhoogde kans op armoede) als voor werkgevers, die onder meer te maken hebben met minder productieve werknemers.

Een leven lang leren is een van de leidende beginselen van de bibliotheek. Het is voor de bibliotheek van strategisch belang om in te spelen op de educatieve behoeften van kwetsbare burgers. Dit om ervoor te zorgen dat zij volwaardig kunnen blijven meedoen in onze samenleving en op de arbeidsmarkt.

Extra landelijke aandacht
De extra landelijke aandacht voor het domein Werk & Inkomen - zowel in de Kamerbrief over de vervolgaanpak van Tel mee met Taal als in het SER adviesrapport Samenwerken aan taal - is een extra stimulans voor de bibliotheek om hier (nog) sterker op in te zetten.  

Nationaal Groeifonds

Het plan LLO Collectief Laagopgeleiden & Laaggeletterden krijgt de komende jaren 7,6 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds. Mogelijk komt hier nog 42,9 miljoen euro bij. Het plan is ingediend door de UNESCO Leerstoel Volwasseneneducatie van de Vrije Universiteit Brussel en het ministerie van OCW, met 200 partners uit het werkveld. Doel is om laagopgeleiden en laaggeletterden een betere positie te geven op de arbeidsmarkt, door te investeren in een nieuw scholingsaanbod. Lees het volledige bericht over de arbeidsmarktkansen voor laaggeletterden