Bibliotheekstelsel & netwerk

Netwerkagenda - Voortgang

In maart 2021 besluiten VOB, SPN en KB over de netwerkagenda, waarna het bestuurlijk overleg - ook in maart - de definitieve versie bekrachtigt. Hieronder vind je de actuele stand van zaken.
Inhoudsblok

Begin oktober 2020 ondertekenden vertegenwoordigers van de 3 overheidslagen (OCW, IPO en VNG) en de 3 bibliotheekvoorzieningen (VOB, SPN en KB) het Bibliotheekconvenant 2020-2023. Hiermee benadrukken de partijen het belang van een volwaardige lokale bibliotheek-voorziening én van goede samenwerking in het stelsel, dus tussen bibliotheken, de POI’s en de KB. Nu werken de partijen aan afspraken over de concrete uitvoering van het convenant via een netwerkagenda.

De samenwerking is voorwaarde om te kunnen bijdragen aan 3 grote maatschappelijke opgaven:

 • Geletterde samenleving
 • Participatie in de informatiesamenleving
 • Leven lang ontwikkelen

Het convenant bevat afspraken over deze maatschappelijke opgaven. Het beschrijft ook de randvoorwaarden in het bibliotheekstelsel om de opgaven te kunnen uitvoeren. Er ligt nu een pakket aan acties en doelen die de partners, in gezamenlijke verantwoordelijkheid, gaan oppakken.

Motto, manifest en agenda

De partijen stemmen in de netwerkagenda acties en doelen af. In de uitwerking wordt duidelijk wat iedere partner vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid gaat doen en hoe het netwerk gezamenlijk verantwoordelijkheid en regie neemt om de ambities effectief te realiseren.

Onder aansturing van het netwerkoverleg VOB, SPN en KB werken we deze afspraken uit in:

 • Netwerkmotto (Why)
 • Netwerkmanifest (How)
 • Netwerkagenda (What)

Programmateams

Er zijn 12 programmateams geformeerd met vertegenwoordiging vanuit VOB en bibliotheken, SPN, POI's en KB die de afspraken gaan uitwerken. Adviesbureau Kwinkgroep ondersteunt de teams hierbij. De teams zijn gekoppeld aan de 3 maatschappelijke opgaven plus 9 stelseluitdagingen:  

 • Toegankelijkheid & bereikbaarheid - robuuste lokale bibliotheek
 • Medewerkers en vrijwilligers
 • Digitale netwerkinfrastructuur (CLB/LDI)
 • Samenwerking (netwerkmanifest en motto)
 • Kwaliteit (certificering en monitoring) en kennis
 • Innovatie (R&D)
 • Collectie
 • Gezamenlijke klantbenadering
 • Digitale bibliotheek     

Elk team werkt 4 aspecten uit:

 • Context van de opgave / uitdaging
 • Gezamenlijke ambitie: wat willen we bereiken?
 • Bijdrage van elke stelselvoorziening aan de opgave
 • Een jaarprogramma voor 2021

Tijdpad

De programmateams zijn gestart in oktober en november. Zij leveren een eerste conceptbijdrage op aan de netwerkagenda op het eigen onderdeel. In december zijn de eerste (ruwe) versies gepland van netwerkmotto, -manifest en -agenda. Na feedback en bespreking in online sessies komt in januari een definitief concept beschikbaar. De deelnemers bespreken dit met de eigen achterban, waarna het netwerkoverleg de eindversie vaststelt. In maart vindt dan de besluitvorming over de netwerkagenda plaats in VOB-, SPN- en KB-verband, waarna het bestuurlijk overleg - ook in maart - de definitieve versie bekrachtigt.