Bibliotheekstelsel & netwerk

Digitale (netwerk-)infrastructuur

Inhoudsblokken

Context

We willen een sterke digitale dienstverlening voor de gebruiker realiseren. Achter elke sterke digitale dienstverlening voor de gebruiker staat een samenhangende digitale (netwerk)infrastructuur.  Doordat de infrastructuur nu niet goed verbonden is, slaagt de bibliotheeksector er niet in om de dienstverlening ten behoeve van de gebruikers te optimaliseren. De netwerkinfrastructuur is geen doel op zich maar moet de bijdrage van de bibliotheken aan maatschappelijke opgaven ondersteunen.

Gezamenlijke ambitie

Het is onze ambitie om een beter afgestemde digitale infrastructuur te realiseren. Dat geldt binnen het netwerk van bibliotheken: tussen lokale, provinciale en landelijke infrastructuur. Maar ook daarbuiten; bibliotheken werken met steeds meer andere partijen samen (welzijnsorganisaties, scholen, andere culturele instellingen), iets wat de infrastructuur zou moeten kunnen ondersteunen.

Het ICT-landschap van de bibliotheeksector is versnipperd. Dat maakt onderhoud kostbaar en remt innovatie. Om verdubbeling en gaten te vermijden is het nodig dat er in samenhang gestuurd wordt op een gemeenschappelijke infrastructuur. Om dat te bereiken is het nodig dat er een gezamenlijk beeld van die infrastructuur en de gewenste ontwikkeling ervan bestaat, dit leggen we vast in een informatieplan. Bij het opstellen van het informatieplan wordt rekening gehouden met de ambities die in de andere onderdelen van de netwerkagenda zijn geformuleerd. Voor het informatieplan is dan de vraag wat deze ambities van de digitale netwerkinfrastructuur verwachten. Ook zullen we bij het opstellen rekening houden met ontwikkelingen buiten onze sector en ervaringen van andere relevante organisaties.

We sturen op een optimale aansluiting tussen de Landelijke Digitale Infrastructuur (KB) en lokale (bibliotheek)systemen (lokale bibliotheken) en de provinciale rol in de infrastructuur (POI’s).

We richten ons op concrete verbeteringen in de infrastructuur, gericht op de doelstellingen uit het convenant.

Bijdrage van partners

KB zorgt voor ontwikkeling van de Landelijke Digitale Infrastructuur (LDI). De drempel voor een Collectief Landelijk Bibliotheeksysteem is in februari 2021 niet gehaald. Er is echter wel een beweging op gang gekomen die de eerder beschreven voordelen van een Collectief Landelijk Bibliotheeksysteem wil realiseren langs andere weg. We zetten ons ervoor in om met alle netwerkpartners samen, waar mogelijk de beoogde voordelen van een Collectief Landelijk Bibliotheeksysteem te realiseren. Dit doen we door zo open en standaard mogelijke verbindingen tussen de door hen beheerde infrastructuur te realiseren. De specifieke inzet, rollen en verantwoordelijkheden ten aanzien van de digitale netwerkinfrastructuur worden in het informatieplan beschreven.

Financiële bijdrage

De LDI wordt gefinancierd door de Rijksoverheid à 17 miljoen euro per jaar. De lokale infrastructuur kost volgens de CBScijfers voor automatisering circa 30 miljoen euro per jaar. Het informatieplan stemt deze structurele middelen meer op elkaar af. Voor incidentele investeringen worden aanvullende middelen gezocht.

Jaarprogramma 2021

Het jaar is geslaagd:

  1. Wanneer er een eerste versie van een gezamenlijk informatieplan is, inclusief een updatecyclus.
     
  2. Als er duidelijkheid komt rond een alternatieve manier waarop we de beoogde voordelen van het Collectief Landelijk Bibliotheeksysteem weten te realiseren.
     
  3. Als we stappen hebben gezet om de digitale netwerkinfrastructuur beter op elkaar af te stemmen om zo de gebruiker beter van dienst te kunnen zijn. Dit jaar concentreren we ons daarbij op het zetten van stappen in de realisatie van Single Identity.

Onze doelstelling is om goed in kaart brengen welke afstemming nodig is (in het Informatieplan). We willen versnippering terugdringen en concrete activiteiten ondernemen om drempels weg te nemen in onze gezamenlijke klantbenadering (Single Identity).

We gaan de volgende activiteiten uitvoeren:

1. Informatieplan

We komen tot een gezamenlijk informatieplan, inclusief een update-cyclus. Gebaseerd op de doelen die in de netwerkagenda worden geformuleerd beschrijft het informatieplan wat daar op het gebied van de infrastructuur voor nodig is. Bijvoorbeeld voor het informatiepunt digitale overheid of het ontsluiten van digitale informatie. Of denk aan het  ontwikkelen van een leerplatform van de opgave Leven Lang Ontwikkelen. De opstellers van het informatieplan zijn vertegenwoordigers van de POI’s (afvaardiging Provinciaal Coördinatoren Digitale Bibliotheek), de openbare bibliotheken (afvaardiging Commissie Digitaal) en van de KB. Zij zullen bij de andere groepen input ophalen.

2. Collectief Landelijk Bibliotheeksysteem

We zetten ons ervoor in om met alle netwerkpartners samen, waar mogelijk de beoogde voordelen van een Collectief Landelijk Bibliotheeksysteem te realiseren.

3. Drempels wegnemen

Gebruikers ervaren nu problemen bij het gebruik van een combinatie van lokale en landelijke diensten (bv bij het wijzigen van een wachtwoord). Door het realiseren van één bibliotheekidentiteit maken we het makkelijker voor onze gebruikers om zich te identificeren bij verschillende  bibliotheekdiensten (Single Identity) en maken we het mogelijk op landelijk niveau zichtbaar te maken welke activiteiten bibliotheken op het gebied van bijvoorbeeld basisvaardigheden en digitale overheid ontplooien (G!ds). We verkennen welke drempels we in 2022 aan willen pakken. Eén van de onderwerpen die hier voor in aanmerking komt is het in elkaar schuiven van Landelijk Lenen en Gastlenen.