Bibliotheekstelsel & netwerk

Digitale openbare bibliotheek

Inhoudsblokken

Context

Een van de aanleidingen voor de Wsob was de behoefte om de bibliotheek ook een relevante plaats te laten in nemen in het digitale domein. De memorie van toelichting van de wet beschrijft de taken van de openbare bibliotheek in het digitale domein:

“Het publieksvriendelijk, gestructureerd en van context voorzien aanbieden van digitale vormen van informatie en cultuur met een toets op betrouwbaarheid, onafhankelijkheid, authenticiteit en pluriformiteit.”

Bij de evaluatie van de wet is geconstateerd dat een voor het algemeen publiek relevante digitale openbare bibliotheek is ontstaan. Tegelijkertijd is aandacht gevraagd voor het gebruik en de gebruiksvriendelijkheid van de digitale bibliotheek.

Daar komt bij dat de ontwikkelingen in de samenleving en in het netwerk van openbare bibliotheken niet stil staan. Het digitale domein ontwikkelt zich steeds verder en steeds meer levens worden geraakt door digitale ontwikkelingen: van toegang tot cultuur en informatie onafhankelijk van tijd en plaats tot het kunnen omgaan met de digitale overheid en leren videobellen in coronatijd. De rol van de bibliotheek in het digitale domein zal meegroeien met de groei van digitaal in de samenleving.

Expliciete aandachtspunten

We willen het gebruik en de gebruiksvriendelijkheid van de digitale bibliotheek vergroten. Voor het gebruik zijn collecties van belang. Collecties die aansporen tot gebruik en die verbonden zijn met programmering en diensten van bibliotheken. Om de gebruiksvriendelijkheid te vergroten, bijvoorbeeld op het punt van inloggen, moet de netwerkinfrastructuur beter op elkaar afgestemd worden. De gezamenlijke klantbenadering is ook een expliciet punt van aandacht. Hoe positioneren we de bibliotheken? Wie zijn onze leden en gebruikers? Hoe bereiken we nieuwe doelgroepen? Ook op het gebied van innovatie wordt gewerkt aan de ambitie om waarde toe te voegen en in te spelen op de veranderende maatschappij. Dat zijn thema’s die eerder in deze agenda aan bod zijn gekomen.

Het toegankelijk maken en houden van de digitale bibliotheek is, net als de ontwikkeling van de fysieke robuuste lokale bibliotheek, een onderwerp dat relevant is voor alle onderdelen van de netwerkagenda. De digitale bibliotheek staat niet op zichzelf maar in verbinding met de fysieke bibliotheek.

De gebruiker kiest welke verschijningsvorm van de bibliotheek het best aansluit bij de behoefte. Dit omdat digitaal en fysiek andere zaken kunnen aanbieden aan de gebruiker. We zullen in het komende jaar gezamenlijk de positionering van de openbare bibliotheek in het digitale domein op langere termijn verkennen.

Afbeelding
Digitale openbare bibliotheek

Jaarprogramma 2021

Gezamenlijk gaan we verkennen hoe de ontwikkeling van de openbare bibliotheek in het digitale domein zien. De KB neemt hiertoe het initiatief. In 2021 gaan we verkennen hoe we gezamenlijk de ontwikkeling van de openbare bibliotheek in het digitale domein zien. Voor de digitale openbare bibliotheek zijn geen individuele activiteiten opgenomen. De digitale bibliotheek komt terug in de activiteiten die worden uitgevoerd bij de stelseluitdagingen digitale netwerkinfrastructuur, gezamenlijke klantbenadering, collecties en innovatie.