Bibliotheekstelsel & netwerk

Gezamenlijke klantbenadering

Inhoudsblokken

Context en gezamenlijke ambities

We bundelen onze krachten om meer mensen met de bibliotheek te verbinden via toegankelijke en gebruiksvriendelijke dienstverlening. We werken met andere partners samen voor specifieke proposities. Op dit moment ervaren klanten struikelblokken in de verbinding tussen offline en online en de verbinding tussen de verschillende platforms binnen het bibliotheeknetwerk.

 • We werken als netwerk aan een logische set proposities, die goed op elkaar aansluiten (online/offline, specifieke en nieuwe doelgroepen).
 • We baseren deze proposities op goede kennis van onze klant. Dit doen wij door klantonderzoek en door in gesprek te gaan met bestaande en nieuwe klantgroepen. We delen de informatie hierover.
 • We zorgen als netwerk voor een optimale gebruikservaring (drempels wegnemen).
 • We organiseren onze gezamenlijke klantondersteuning op de logische set proposities (we organiseren niet de klantondersteuning zelf, maar wel de afstemming).
 • We ontwikkelen een gezamenlijke online marketingstrategie voor de zichtbaarheid en vindbaarheid van proposities of thema’s op landelijk en lokaal niveau.
 • We maken het aan andere partijen (lokaal, provinciaal en landelijk) duidelijk welke bibliotheek welke services levert (formulemodel).
 • We willen het aantal mensen dat met ons verbonden is verdubbelen (van ruim vier miljoen mensen, naar acht miljoen).

Bijdrage van partners

 • SPN helpt lokale bibliotheken om te werken met de Mosaicdata. De KB en POI’s ondersteunen daarnaast bibliotheken bij de analyse van CBS data binnen het project Landelijke Gegevensverzameling Bibliotheken.
 • Gezamenlijk gaan we proposities van bibliotheken in kaart brengen, waarbij de ambitie is om deze meer gelijkvormig te noemen en ontwikkelen.
 • Lokale bibliotheken en de KB gaan samen onderzoek doen naar de online én offline invulling van de maatschappelijke opgave ‘leven lang ontwikkelen’.

Jaarprogramma 2021

Ons jaar is geslaagd als we een concrete stap hebben gezet in het wegnemen van drempels tussen online en offline en tussen verschillende online omgevingen van bibliotheken, als we onze kennis van de klant tot common ground hebben gemaakt en als we de verschillende proposities van bibliotheken in kaart hebben gebracht. We brengen in kaart hoe we meer mensen (die we nu nog niet bereiken) aan ons kunnen binden.

We gaan de volgende activiteiten uitvoeren:

1. We onderzoeken of we de gebruikers van de programmerende bibliotheek en de verblijfsfunctie kunnen activeren en op de proposities van de bibliotheek voldoende aansluiten bij nieuwe doelgroepen. We ondersteunen lokale bibliotheken bij:​

 • ​​Een analyse en toepassing van Mosaicdata (leverancier Whooz).
 • De analyse van de CBS data (project Landelijke Gegevensverzameling Bibliotheekleden) dat in 2020 van start is gegaan. 

2. ​​​​​​​We brengen verschillende proposities in de bibliotheken in kaart en kijken of we die proposities, in ieder geval voor de maatschappelijke opgaven, meer gelijkvormig kunnen noemen en ontwikkelen (volgens ‘de Bibliotheek op school’). We beginnen hiervoor met de drie maatschappelijke opgaven van het convenant en het – in afstemming met die tafels – in kaart brengen van de proposities (bestaand en nieuw) op dat terrein (Gezamenlijk).

 • Het realiseren van een gezamenlijk inzicht in klantonderzoeken op die proposities, zodat we de kennis die over gebruikerswensen bestaat makkelijk toegankelijk maken.

3. We focussen in 2021 op een optimale aansluiting in één propositie (online en offline) en onderzoeken wat de belangrijkste drempels zijn en nemen die weg. We communiceren eenduidig naar de gebruiker. Concrete inzichten en verbeterstappen pakken we als netwerk op.