Bibliotheekstelsel & netwerk

Over de Netwerkagenda

De Netwerkagenda vormt de concrete uitwerking van het Bibliotheekconvenant 2020-2023. Met het convenant benadrukken de drie overheidslagen en het bibliotheekstelsel het belang van een volwaardige lokale bibliotheekvoorziening én van goede samenwerking in dit stelsel.
Inhoudsblok

De partijen die het Bibliotheekconvenant ondertekenden, zijn OCW, IPO en VNG, en VOB, SPN en KB. Zij stemmen in de Netwerkagenda acties en doelen af. In de uitwerking wordt duidelijk wat iedere partner vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid gaat doen en hoe het netwerk gezamenlijk verantwoordelijkheid en regie neemt om de ambities effectief te realiseren.

Programmateams

Er zijn 12 programmateams geformeerd met vertegenwoordiging vanuit VOB en bibliotheken, SPN, POI's en KB die de afspraken gaan uitwerken. Adviesbureau Kwinkgroep ondersteunt de teams hierbij. De teams zijn gekoppeld aan de drie maatschappelijke opgaven: 

 • Geletterde samenleving
 • Participatie in de informatiesamenleving
 • Leven lang ontwikkelen

Plus negen stelseluitdagingen:  

 • Toegankelijkheid & bereikbaarheid - robuuste lokale bibliotheek
 • Medewerkers en vrijwilligers
 • Digitale netwerkinfrastructuur (CLB/LDI)
 • Samenwerking (netwerkmanifest en motto)
 • Kwaliteit (certificering en monitoring) en kennis
 • Innovatie (R&D)
 • Collectie
 • Gezamenlijke klantbenadering
 • Digitale bibliotheek     

Elk team werkt vier aspecten uit:

 • Context van de opgave/uitdaging
 • Gezamenlijke ambitie: wat willen we bereiken?
 • Bijdrage van elke stelselvoorziening aan de opgave
 • Een jaarprogramma voor 2021

Zie Overzicht van programmateams met deelnemers op Biebtobieb.

Tijdpad

De programmateams zijn gestart in oktober en november. Zij leveren een eerste conceptbijdrage op aan de netwerkagenda op het eigen onderdeel. In december zijn de eerste (ruwe) versies gepland van netwerkmotto, -manifest en -agenda. Na feedback en bespreking in online sessies komt in januari een definitief concept beschikbaar.
De deelnemers bespreken dit met de eigen achterban, waarna het netwerkoverleg de eindversie vaststelt. In maart vindt dan de besluitvorming over de netwerkagenda plaats in VOB-, SPN- en KB-verband, waarna het bestuurlijk overleg - ook in maart - de definitieve versie bekrachtigt.

Documenten en video's