Bibliotheekstelsel & netwerk

Principe 3: De opgave is de baas, niet één partij in het netwerk

Ons netwerk kent geen hiërarchie, geen opperbaas en geen top-down of bottom-up. We werken als een horizontaal netwerk van lokale, provinciale en landelijke bibliotheekorganisaties en we zijn in overleg en informeren elkaar in dat netwerk.
Inhoudsblokken

Het gaat om welke inspanning past bij welke draagkracht, en niet zozeer om wie levert en wie betaalt. Het gaat om richten en ontketenen, en niet zozeer om beheersen en platslaan. Het gaat om de vraag hoe we het vraagstuk het beste samen kunnen aanpakken, en niet zozeer om centraal of decentraal. We denken in termen van een effectieve inrichting van de samenwerking om maatschappelijk resultaat te behalen, en niet zozeer in termen van leiden of dienen, van aansturen of uitvoeren. Contact leggen met kwetsbare burgers gaat doorgaans het beste lokaal en fysiek, het onderhouden van een landelijke website infrastructuur gaat doorgaans het beste landelijk en digitaal.

De wet draagt de KB op aan afstemming en coördinatie te doen in het netwerk. Deze rol van coördinator is geen directieve rol; het is een faciliterende rol. Ieder draagt bij naar eigen kracht en kunde en pakt datgene op waarvoor zij de meest voor de hand liggende partij is. Er is in het netwerk genoeg te doen voor iedereen. Uiteindelijk gaat het vooral om gezamenlijk eigenaarschap en co-creatie, om het samen organiseren van een open proces waarin we scherp krijgen wat het gezamenlijke toekomstperspectief is en wat daarvoor nodig is.