Proeftuinregeling digitaal burgerschap
Logo
Afbeelding
Doelgroep

Doelgroeponderzoek

Om met de dienstverlening van bibliotheken aan te sluiten bij de behoeften van diegenen voor wie de interventies bedoeld zijn, is kennis van de doelgroep onontbeerlijk. Juist die kennis over de wensen, behoeften, vaardigheden en gedragingen van bestaande en potentiële bibliotheekbezoekers is binnen de bibliotheeksector echter schaars en versnipperd aanwezig.
Inhoudsblokken

Doelgroepen

In de programmalijn digitaal burgerschap splitsen we de doelgroep voor digitaal burgerschap uit naar kwetsbare jeugd en volwassenen en zelfredzame jeugd en volwassenen. Het spreekt voor zich dat ook binnen deze vier groepen veel sprake is van variatie in achtergrondkenmerken, leefstijl, gedragingen en vaardighedenniveau. Om beter zicht te kunnen krijgen op de specifieke doelgroepen die binnen de programmalijn aandacht behoeven, wordt in het eerste kwartaal van 2022 een uitgebreid doelgroeponderzoek uitgevoerd. Het doel van het onderzoek is in kaart te brengen wat al bekend is over de omgang van Nederlanders met digitale media en de eventuele problemen die zij ervaren in hun participatie in de online informatiesamenleving. Het onderzoek richt zich op alle Nederlanders, met bijzondere aandacht voor jongeren tussen 15 en 25 jaar en volwassenen in maatschappelijk kwetsbare situaties.

Onderzoeksvragen

Leidende vragen bij dit doelgroeponderzoek zijn: welke doelgroepen kunnen we voor de  dienstverlening binnen de programmalijn digitaal burgerschap onderscheiden? Wat zijn hun kenmerken, gedragingen en behoeften? Bij wat voor type interventies zijn zij het meest gebaat? In welke mate worden zij bereikt door de bibliotheek en hoe kan de bibliotheek dit bereik vergroten?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden, is een combinatie van diverse vormen van onderzoek wenselijk. In de eerste fase van het onderzoek wordt een uitgebreide deskresearch uitgevoerd om de vele inzichten uit bestaand onderzoek te verzamelen, bundelen en analyseren. Om meer te weten te komen over de ervaringen en beweegredenen van specifieke doelgroepen, wordt een aanvullend kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Dit doen we om dieper inzicht te krijgen in de motivatie en overwegingen van mensen om bijvoorbeeld wel of niet van de bibliotheek gebruikt te  maken.