Digitaal burgerschap
Logo
Afbeelding
Cursus

Opleidingen expertise digitaal burgerschap

Er zijn verschillende opleidingen, cursussen en trainingen beschikbaar waarmee je je verder kunt bekwamen op het gebied van digitaal burgerschap. Verder worden door de programmalijn digitaal burgerschap nieuwe zaken ontwikkeld die een aanvulling vormen op het bestaande aanbod.
Inhoudsblokken

Te ontwikkelen door de programmalijn digitaal burgerschap

Vanuit de programmalijn digitaal burgerschap op dit moment de volgende zaken op het gebied van expertise ontwikkeld.

Onboardingtraject

Voor nieuwe medewerkers in de bibliotheeksector is een introductietraject ontwikkeld. Hierin krijgt het thema digitaal burgerschap ook een plek.

Leergang digitaal burgerschap

Voor de verschillende niveaus in de bibliotheken wordt een leergang ontwikkeld over het belang van digitaal burgerschap en de rol die de bibliotheek daarin heeft. In de leergang krijgen het ontwikkelen van beleid, het vrijmaken van budget, het organiseren van het (lokale) netwerk en het werken met de bouwstenen een belangrijke plek.

Aansluiting programmering

Voor specialisten en medewerkers van de bibliotheek worden op basis van producen en diensten aanvullende modules gecreëerd die gericht zijn op de expertiseontwikkeling van bibliotheken. Hiervoor wordt een selectie gemaakt op basis van de behoefte van de sector.

Theory of Change

In het voorjaar van 2022 worden alle POI’s getraind in het opzetten en begeleiden van Theory of Change-trajecten. Hiermee is vanuit de programmalijn digitaal burgerschap geïnvesteerd in sectorbrede kennis op dit gebied. POI’s kunnen bibliotheken dus niet alleen begeleiden op het gebied van impactstrategie rond digitaal burgerschap, maar rond alle thema’s waar bibliotheken maatschappelijk bij betrokken zijn.

Bestaande trainingen

De volgende opleidingen en trainingen bestaan al en hebben een duidelijke link met digitaal burgerschap.

Community librarian

Community librarians en programmeurs bij bibliotheken kunnen een belangrijke rol spelen in het organiseren bijeenkomsten rond digitaal burgerschap, zeker waar het gaat om thema's als big tech, kunstmatige intelligentie, nepnieuws en desinformatie en democratisch burgerschap. Voor de branche is een aantal jaren geleden door Cubiss de post-hbo-opleiding Community Librarian ontwikkeld. Deze opleiding is inmiddels overgenomen door OnderwijsNext. Deze opleiding is geschikt voor professionals uit de bibliotheeksector die willen werken aan de kennis en vaardigheden van de community librarian. Ervaring leert dat samen met collega’s deze opleiding volgen van meerwaarde is voor de werkcontext. De opleiding kan ook in-company gevolgd worden.

Mediacoach

Mediacoaches ondersteunen burgers, jong en oud, om op een gezonde en effectieve manier met media om te gaan. Deze opleiding kun je onder meer volgen bij de Nationale Opleiding Mediacoach (NOMC), GO Opleidingen (basisopleiding en verdiepende opleidingen rond medialabs, desinformatie en big data) en Windesheim (post-hbo-opleiding rond het coachen, adviseren en begeleiden van jeugd en ouders/verzorgers in mediagebruik).

OF/BY/FOR ALL

Een andere benadering biedt OF/BY/FOR ALL, waarbij de gebruiker centraal staat. De training is bedoeld voor alle maatschappelijke organisaties die samen met hun gebruikers een verschil willen maken.

Impactstrategie en Theory of Change

Binnen de programmalijn digitaal burgerschap stellen we de impactstrategie centraal. Welke verandering streef je na en wat heb je nodig om die verandering teweeg te brengen? De methodiek van de Theory of Change helpt je om tot een verandertheorie te komen en daar de goede activiteiten en interventies aan te koppelen. De KB heeft een programma Impact, met daarin ook een trainingsaanbod.

Netwerk Mediawijsheid

Op de sites van Netwerk Mediawijsheid vind je het trainingsaanbod van verschillende partners van dit netwerk en een groot aantal kennisdossiers over thema's rond de steeds verder digitaliserende samenleving.

Waag

Waag Society biedt een pakket van trainingen op het gebied van technologie en samenleving, met name gericht op participatief burgerschap:

Verwante expertises

De volgende trainingen en opleidingen zijn bedoeld voor andere programmalijnen, maar deze hebben wel een relatie tot digitaal burgerschap.

Basisvaardigheden voor volwassenen

Het Expertisepunt Basisvaardigheden, een partnerschap tussen Movisie en Stichting Lezen en Schrijven, is er voor iedereen die laaggeletterden helpt bij het verbeteren van basisvaardigheden

Vaardigheden voor jeugd en onderwijs

Voor de landelijke leesbevorderingsprogramma’s BoekStart en de Bibliotheek op school zijn binnen de bouwsteen Expertise overzichten beschikbaar van de volgende programma’s.