Digitale geletterdheid jeugd

Plek 3, de Bibliotheek als derde leeromgeving

Onderdeel van de pilot was leren uit onderzoek en van experts op het gebied van kansen(on)gelijkheid voor kinderen en jongeren in kwetsbare thuissituaties. Leren van wat experts via onder meer onderzoek en monitoring weten.
Inhoudsblok

Leren van experts en onderzoek

Drie experts op het gebied van onderwijs en gelijke kansen gaven in een expertmeeting vanuit drie verschillende invalshoeken antwoord op vragen als: kan de bibliotheek vanuit haar maatschappelijke opdracht de derde rijke leeromgeving zijn en zo ja, wat is hiervoor dan nodig? Wat zijn belangrijke randvoorwaarden voor het succes van Plek 3?

De gekozen drie invalshoeken waren:

  • Professor dr. E. Denessen van de Radboud Universiteit Nijmegen over het effect van de sociaal culturele achtergrond van kinderen en jongeren op kansen(on)gelijkheid: wie als een dubbeltje wordt geboren, wordt nooit een kwartje.
  • Dr. Mariëtte Lusse, verbonden aan o.a. Hogeschool Rotterdam, bood inzicht in het belang van een goede samenwerking met ouders, waarin de leerling centraal staat: Oost west thuis best.
  • Dr. Louise Elffers, verbonden aan o.a. de Universiteit van Amsterdam, gaat in op het groeiende aanbod van aanvullend onderwijs in allerlei vormen: de derde leeromgeving: Schoenmaker blijf bij je leest.

 

Afbeelding
Plek 3, onderzoek

Naar Terugblik Expertmeeting Plek 3 met verwijzing naar de afzonderlijke webinars.
 

Monitoring pilot PLEK 3, de bibliotheek als leeromgeving

Voor de monitoring van de pilot is gekozen voor het extern onderzoeksbureau Regioplan beleidsonderzoek in Amsterdam dat samen met de KB en de pilotbibliotheken een kwalitatieve en kwantitatieve meting uitvoerde in de vorm van een 0 en 1-meting. Deze instrumenten zijn in samenwerking met de KB en de pilotbibliotheken ontwikkeld. In de monitoring worden de medewerkers van de bibliotheek, leerkrachten, ouders en kinderen betrokken.

Naar eindpresentatie Regioplan

Webinar Eindrapport Plek 3

Tijdens het webinar Eindrapport Plek 3 op 8 maart jl. presenteerde Regioplan haar bevindingen. Ook werden de eindrapportages van Bibliotheek Venlo en Bibliotheek Lek & IJssel gepresenteerd.

Inventarisatie aanvullend onderwijs door bibliotheken in bibliotheken

De Bibliotheek wil of kan vanuit haar maatschappelijke opdracht een derde leeromgeving zijn voor kinderen en jongeren, al dan niet in een kwetsbare thuissituatie. De eerste leeromgeving is thuis, de tweede de school. Een belangrijke randvoorwaarde voor PLEK 3 is het kind centraal stellen en de verschillende werelden van thuis, school en bibliotheek met elkaar te verbinden tot een integrale wereld.

Afbeelding
Plek 3 afbeelding

Tekening: Elco van Staveren, denkschets.nl

Maak als bibliotheek een heldere en duidelijke keuze in de manier waarop PLEK 3 vorm krijgt in de eigen bibliotheek als onderdeel van de omgeving van het kind. Zoek naar lokale/regionale organisaties die professionele ondersteuning bieden bij het ontwikkelen van talenten en/of studiebegeleiding. Deze inventarisatie biedt een aantal voorbeelden van ondersteunend en verrijkend aanvullend onderwijs door bibliotheken in bibliotheken met samenwerkingspartners (januari 2021).

Internationale voorbeelden in Europa, Verenigde Staten, Canada en Australië

In de aanloop naar de pilot maakte Cubiss in september 2019 door middel van deskresearch een inventarisatie van praktijkvoorbeelden van huiswerkbegeleiding in de bibliotheek in andere landen van Europa, Verenigde staten, Canada en Australië. Hierbij is de focus gelegd op bibliotheken die op vaste basis begeleiding aanbieden. In inventarisatie zijn alleen succesvolle initiatieven opgenomen; er is niet gekeken naar een gemiddeld aanbod over het hele land. Voor meer informatie is contact opgenomen met meerdere bibliotheken. In de inventarisatie is per voorbeeld aandacht voor de financiering, de doelgroep en het gebruik van de dienst, de tutoren en de rol van de bibliotheek.