Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid

Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid

In het project Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid ontwikkelen we een samenhangende lokale aanpak, met als doel meer taalarme gezinnen effectief te ondersteunen. Binnen deze aanpak ligt de regierol bij gemeenten. Ook is er een belangrijke verbindende rol weggelegd voor bibliotheken. Daarom wordt er niet alleen nauw samengewerkt met afzonderlijke gemeenten en de VNG, maar ook met individuele bibliotheken en landelijke bibliotheekorganisaties.
Inhoudsblokken

De gezinsaanpak is een onderdeel van de algemene aanpak van laaggeletterdheid. Eind 2024 moeten de Nederlandse gemeenten hierin de regierol vervullen om te  helpen voorkomen dat er een nieuwe generatie laaggeletterden opgroeit. Daarom is het belangrijk dat gemeenten het belang van een duurzame gezinsaanpak zien en hierop inzetten met maatschappelijke organisaties. Dit vraagt om een goed aangestuurde netwerksamenwerking van partners uit verschillende domeinen. 

Stappenplan

Om gemeenten voor te bereiden op de regierol van de gezinsaanpak besloot het ministerie van OCW dat er een aanpak voor gemeenten moest worden ontwikkeld. Die aanpak is aanvullend op de Aanpak Laaggeletterdheid Gemeenten. Stichting Lezen, de KB en Stichting Lezen en Schrijven ontwikkelden een stappenplan voor het project Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid. Dit gebeurt met individuele gemeenten en de VNG. Het stappenplan geeft gemeenten concrete handvatten om de gezinsaanpak vorm te geven en hierop regie te voeren.  

Planning

Het project loopt van 2020 tot 2024 en is verdeeld in fasen:

  • Voorbereidingsfase: Q4 2020 – Q1 2021 
  • Ontwikkelfase: Q2 2021 – Q1 2022 
  • Pilotfase: Q2 2022 – Q2 2023 
  • Uitrolfase: Q3 2023 – Q4 2024 

Ontwikkelfase afgesloten

In 2021 werd gewerkt met 5 gemeenten (Arnhem, Haarlem, Harderwijk, Schiedam en Venlo), om inzicht te krijgen in de noodzakelijke stappen en voorwaarden voor een sterk lokaal netwerk rond de gezinsaanpak.
In het eerste kwartaal van 2022 is de ontwikkelfase afgerond en de pilotfase voorbereid. In een afsluitende sessie werd de eerste versie van het stappenplan gepresenteerd.

Pilotfase en vervolg

In de pilotfase (vanaf april 2022) gaan we het stappenplan met daarin de kennis en ervaring die is opgedaan in de ontwikkelfase in 5 nieuwe gemeenten verder uitwerken en aanscherpen. Dit zijn: Bergen, Beuningen, Eemsdelta, Haarlemmermeer en Zutphen.
Dit stappenplan rollen we in de laatste fase uit in 25 nieuwe gemeenten. Deze fase begint in de herfst van 2023.

Verslag

Bekijk het verslag van de bijeenkomst Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid op 8 september 2022.