Gemeentelijke gezinsaanpak

In het project Gemeentelijke gezinsaanpak ontwikkelen we een samenhangende lokale aanpak, met als doel meer taalarme gezinnen effectief te ondersteunen. Binnen deze Gemeentelijke gezinsaanpak ligt de regierol bij gemeenten. Ook is er een belangrijke verbindende rol weggelegd voor bibliotheken. Daarom wordt er niet alleen nauw samengewerkt met afzonderlijke gemeenten en de VNG, maar ook met individuele bibliotheken en landelijke bibliotheekorganisaties.
Inhoudsblokken

Het project Gemeentelijke gezinsaanpak is een opdracht van het ministerie van OCW en een samenwerkingsverband van Stichting Lezen (penvoerder), de KB en Stichting Lezen en Schrijven.

Het project loopt van 2020 tot 2024 en is verdeeld in fasen:

  • voorbereidende fase
  • ontwikkelfase
  • pilotfase
  • uitrolfase

In 2021 werd gewerkt met 5 gemeenten, om inzicht te krijgen in de noodzakelijke stappen en voorwaarden voor een sterk lokaal netwerk rond de gezinsaanpak.
In het eerste kwartaal van 2022 wordt de ontwikkelfase afgerond en de pilotfase voorbereid. In de pilotfase (vanaf april 2022) gaan we het stappenplan met daarin de kennis en ervaring die is opgedaan in de ontwikkelfase in 5 nieuwe gemeenten uitproberen en aanscherpen.
Dit stappenplan rollen we in de laatste fase uit in 25 nieuwe gemeenten. Deze uitrolfase begint in de herfst van 2023.