Gemeentelijke gezinsaanpak

In het project Gemeentelijke gezinsaanpak ontwikkelen we een samenhangende lokale aanpak, met als doel meer taalarme gezinnen effectief te ondersteunen. Binnen deze Gemeentelijke gezinsaanpak ligt de regierol bij gemeenten. Ook is er een belangrijke verbindende rol weggelegd voor bibliotheken. Daarom wordt er niet alleen nauw samengewerkt met afzonderlijke gemeenten en de VNG, maar ook met individuele bibliotheken en landelijke bibliotheekorganisaties.
Inhoudsblokken

Het project Gemeentelijke gezinsaanpak is een opdracht van het ministerie van OCW en een samenwerkingsverband van Stichting Lezen (penvoerder), de KB en Stichting Lezen en Schrijven.

Het project loopt van 2020 tot 2024 en is verdeeld in fasen:

  • voorbereidende fase
  • ontwikkelfase
  • pilotfase
  • uitrolfase

Nu, het voorjaar van 2021, bevindt het project zich in de ontwikkelfase. In deze fase ontwikkelen we met 5 gemeenten en lokale partners een stappenplan.

Dit plan wordt in de pilotfase in nog eens 5 gemeenten uitgeprobeerd en aangescherpt. De pilotfase begint in de lente van 2022.

Tot slot rollen we het aangescherpte stappenplan in de laatste fase uit in 25 nieuwe gemeenten. Deze uitrolfase begint in de herfst van 2023.