Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid

In het project Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid ontwikkelen we een samenhangende lokale aanpak, met als doel meer taalarme gezinnen effectief te ondersteunen. Binnen deze aanpak ligt de regierol bij gemeenten. Ook is er een belangrijke verbindende rol weggelegd voor bibliotheken. Daarom wordt er niet alleen nauw samengewerkt met afzonderlijke gemeenten en de VNG, maar ook met individuele bibliotheken en landelijke bibliotheekorganisaties.
Inhoudsblokken

De gezins­aanpak is een onder­deel van de algemene aanpak van laag­geletterd­heid. Gemeenten vervullen hierin de regie­rol. Het is cruciaal dat gemeenten het belang van een duur­zame gezins­aanpak zien en hierop inzetten met maat­schappelijke organi­saties. Zo kunnen we voor­komen dat er een nieuwe generatie laag­geletterden opgroeit. Dit vraagt om een goed aan­gestuurde netwerk­samen­werking van partners uit verschillende domeinen. 

Stappenplan

Om gemeenten voor te bereiden op de regie­rol van de gezins­aanpak besloot het ministerie van OCW dat er een aanpak voor gemeenten moest worden ontwikkeld. Hieruit is de Gemeentelijke Gezins­aanpak Geletterd­heid (GGG) ontstaan. Die aanpak is aan­vullend op de Aanpak Laag­geletterd­heid Gemeenten. Stichting Lezen, Stichting Lezen en Schrijven en de KB voeren dit project uit. Ze ontwik­kelen een stappen­plan met bouw­stenen voor gemeenten. Ze doen dat samen met indivi­duele gemeenten en de VNG. Het stappen­plan geeft gemeenten concrete hand­vatten om de gezins­aanpak vorm te geven en hierop regie te voeren. Ook onder­steunen de projectuitvoerders de biblio­theken om geleidelijk een sterke, verbindende uit­voerders­rol te spelen in het lokale netwerk. 

Op de website www.gezinsaanpak.nl is het stappen­plan te vinden. Er staan ook bouw­stenen, specifiek voor dit project, met aan­vullende informatie en instru­menten die de uit­voering van het stappen­plan kunnen onder­steunen. De site is gemaakt voor ambte­naren en bestuurders die in hun gemeente aan de slag gaan met de GGG, maar kan ook interes­sante informatie bieden aan andere professionals die met deze aan­pak werken.

Laatste projectfase gestart

Het project Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid loopt van 2020 tot 2024 en bestaat uit 3 fasen. 

  • In de eerste fase werd samen met 5 gemeenten (Arnhem, Haarlem, Harderwijk, Schiedam en Venlo) het stappen­plan voor gemeenten ontwikkeld. 
  • In de tweede fase werd dit stappen­plan met 5 nieuwe gemeenten (Bergen, Beuningen, Eemsdelta, Haarlemmermeer en Zutphen) getest. Hun ervaringen hielpen om het stappenplan sterker te maken. 
  • In juni 2023 begonnen nog eens 32 gemeenten* met hun deel­name aan GGG. In deze derde en laatste fase gebruiken ook deze gemeenten het stappen­plan. Dit levert waarde­volle informatie op over wat al goed werkt en over wat nog beter kan. Deze inzichten helpen om het stappen­plan verder aan te scherpen. Zo kunnen ook andere gemeenten gebruik­maken van de ervaringen die eerder zijn opgedaan. 
    * (Almere, Amsterdam, Bergen op Zoom, De Wolden-Hoogeveen, Den Haag, Den Helder, Eindhoven, Emmen, Geldrop-Mierlo, Haaksbergen, Heerlen, Hellendoorn, Helmond, Hoorn, Kampen, Krimpenerwaard, Leeuwarden, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Maastricht, Nieuwegein, Oosterhout, Ooststellingwerf, Roosendaal, Rotterdam, Sluis, Stadskanaal, Tiel, Utrechtse Heuvelrug, Waddinxveen, Wageningen en Zwolle.) 

Meer informatie