Gezinsaanpak: subsidieoverzicht

Hier vind je een overzicht van subsidiemogelijkheden voor activiteiten rond de gezinsaanpak.
Inhoudsblokken

1  Programmasubsidie Gezinsaanpak: onderdeel Tel mee met Taal

Subsidiegever: ministerie van OCW (cultuurdirectie Media & creatieve Industrie) via penvoerder Stichting Lezen voor het programma Tel mee met Taal, onderdeel Kunst van Lezen (uitgevoerd met de KB)
Periode: 2020-2024
Bedrag: € 500.000 per jaar, totaal € 2,5 miljoen

Omschrijving

Met dit geld worden de programma’s BoekStart en de Bibliotheek op school geschikt gemaakt om taalarme gezinnen te bereiken. Het stimuleert ook bibliotheken om hun organisatie sterker in te richten op de gezinsaanpak en een verbindende rol te spelen in het lokale netwerk rond taalzwakke gezinnen.

Er zijn 5 aandachtgebieden geformuleerd:
- Positief leesklimaat thuis stimuleren
- Bibliotheken als verbindende schakel tussen preventie en curatie richting intermediairs
- Gezinsaanpak in de jeugdgezondheidszorg stimuleren
- Gezinsaanpak in kinderopvang en onderwijs stimuleren
- Netwerk versterken rond taalzwakke gezinnen met een meer centrale rol voor gemeenten

NB: Dit geld wordt niet via subsidieregelingen doorgezet.

Meer informatie: website Tel Mee met Taal: programmasubsidie Gezinsaanpak en overzichtspagina subsidies   

 

2  Project Gemeentelijke Gezinsaanpak

Subsidiegever: ministerie van OCW (onderwijsdirectie mbo) via penvoerder Stichting Lezen voor het programma Tel mee met Taal, onderdeel Kunst van Lezen (uitgevoerd met de KB-Bibliotheek en basisvaardigheden en LES).
Periode: 2020-2024
Bedrag: € 200.000 per jaar, totaal € 1 miljoen

Omschrijving

Eind 2024 gaan de Nederlandse gemeenten de regierol vervullen voor de aanpak van laaggeletterdheid, inclusief de gezinsaanpak. Om gemeenten zich te laten voorbereiden op de regierol van de gezinsaanpak, heeft OCW besloten dat er een systeemaanpak voor gemeenten moet worden ontwikkeld. In een samenwerkingsverband werken Stichting Lezen (penvoerder), de KB en Stichting Lezen & Schrijven daarom de komende jaren in het project Gemeentelijke Gezinsaanpak aan een model om deze systeemaanpak mogelijk te maken.

Binnen dit project zijn middelen gereserveerd voor een urenvergoeding van medewerkers van de pilotgemeenten, medewerkers LES, SL en KB (uit deze subsidie) en lokale bibliotheken (uit de programmasubsidie Gezinsaanpak, zie hierboven).

 

3  Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls laagtaalvaardige ouders

Subsidiegever: ministerie van OCW via de KB
Periode: 2021
Bedrag: € 4.200 per bibliotheek; elke bibliotheek kan aanvragen, totaal € 800.000
Aanvraagperiode: 1 januari tot en met 28 februari 2021

Omschrijving

Deze tijdelijke subsidieregeling beoogt activiteiten te versterken en op te schalen die zijn gericht op het integraal leren met ouders én kinderen uit kwetsbare doelgroepen (gezinsaanpak). Hierbij zijn 8 uitgewerkte voorbeelden meegeleverd, die als houvast en richtlijn kunnen dienen voor de bibliotheek. Het betreft activiteiten op het gebied van non-formeel en informeel leren in de breedte van een leven lang ontwikkelen, waarbij zowel de ouder als het kind iets leert. Dit past binnen de lijn van het programma Tel mee met Taal van OCW, waarin men in 2021 meer nadruk legt op het bereik van laagtaalvaardige ouders. Het geld is dan ook afkomstig van OCW en wordt via deze regeling doorgesluisd naar de bibliotheken.

Wie: openbare bibliotheken
Uitvoering: het project moet in 2021 worden uitgevoerd
Meer informatie: Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls laagtaalvaardige ouders (Bnetwerk)

 

4  Tel mee met Taal: projecten Laagtaalvaardige ouders

Subsidiegever: ministerie van OCW
Periode: 2020-2024
Bedrag: maximaal € 125.000. Een subsidie bedraagt ten hoogste 67 procent van de subsidiabele kosten. De aanvrager bekostigt de andere 33 procent met eigen financiële inbreng.
Bedrag totaal: 2020, 2021 en 2022: € 1,3 miljoen per jaar; 2023 en 2024: € 1,75 miljoen per jaar
Aanvraagperiode: 1 januari tot en met 28 februari 2021

Omschrijving

Voor deze subsidie komen in aanmerking: activiteiten en cursussen taal, rekenen en/of digitale vaardigheden gericht op laagtaalvaardige ouders (gezinsaanpak).
De activiteiten (anders dan de cursussen) zijn gericht op:

  • Het stimuleren van educatief partnerschap tussen ouder, school, kinderopvanginstellingen, instellingen die de jeugdgezondheidszorg uitvoeren en voorschoolse voorzieningen, en zijn gericht op ontwikkeling van een of meer taalvaardigheden, de rekenvaardigheid of de digitale vaardigheden.
  • Het bevorderen van een educatief thuismilieu dat is gericht op ontwikkeling van een of meer taalvaardigheden, de rekenvaardigheid of de digitale vaardigheden.

Aanvragen voor subsidie in deze categorie moeten ten minste worden ondersteund door en/of worden ingediend namens, een gemeente en een school, bibliotheek, jgz-instelling of voorschoolse voorziening.

Cursussen of activiteiten moeten gericht zijn op ouders die in Nederland wonen en die één of meer taalvaardigheden van de Nederlandse taal beheersen op een niveau lager dan het referentieniveau 2F.

Wie: organisaties zoals scholen, bibliotheken, instellingen voor jeugd(gezondheids)zorg, voorschoolse voorzieningen en andere organisaties. Zij kunnen subsidie aanvragen voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid.
NB: Ook als je al eerder subsidie hebt ontvangen van Tel mee met Taal, kun je in deze ronde subsidie aanvragen.
Toewijzing: bij overinschrijving: loting.
Uitvoering: project moet binnen 18 maanden na de toekenning van de subsidie zijn uitgevoerd
Meer informatie: Subsidie voor ouders (Tel mee met Taal)

 

5  Subsidie Leesoffensief voor Bibliotheekconvenant

Penvoerder: KB in opdracht van ministerie van OCW
Periode: oktober 2020-maart 2021
Bedrag: € 1.250.000; 125 lokale bibliotheken krijgen maximaal € 10.000 euro per aanvraag
Aanvraagperiode: 7 oktober 2020 tot 31 maart 2021

Omschrijving

Het leesoffensief in het Bibliotheekconvenant 2020-2023 richt zich op 3 doelgroepen: jongens, jongeren in het vmbo, en kinderen en jongeren met een meertalige achtergrond. Deze speerpunten gelden ook voor de subsidieregeling Leesoffenstief. De subsidie kan besteed worden aan collectie, expertise of activiteiten rond leesbevordering.
Als voorwaarde geldt dat de bibliotheek werkt vanuit gezamenlijk beleid, in afstemming met de scholen in het werkgebied.

Wie: openbare bibliotheken
Toewijzing: het Algemeen bestuurscollege verdeelt het beschikbare bedrag op volgorde van ontvangst van de aanvragen.  KB en OCW beoordelen de aanvragen.
Uitvoering: binnen 12 maanden na vaststelling van de subsidiebeschikking
Meer informatie: Subsidieregeling Leesoffensief (Bnetwerk)

 

6  Tel mee met Taal: Subsidie gericht op experimenten

Subsidiegever: ministerie van OCW
Periode: 2021-2022
Bedrag: per subsidieaanvraag ten minste € 25.000 en ten hoogste € 125.000. Een subsidie bedraagt ten hoogste 80 procent van de subsidiabele kosten. De aanvrager bekostigt de andere 20 procent met eigen financiële inbreng. Subsidieplafond € 625.000 jaarlijks in 2021 en 2022
Aanvraagperiode: 1 januari tot en met 28 februari 2021

Omschrijving

Een subsidie voor experimenten; dit zijn de innovatieve activiteiten die in de praktijk worden ontwikkeld en in de praktijk worden uitgeprobeerd, gericht op:

  • in Nederland wonende laaggeletterden beter bereiken, zodat zij kunnen worden toegeleid naar cursussen gericht op taalvaardigheden, rekenvaardigheden of digitale vaardigheden
  • de kwaliteit verbeteren van de cursussen gericht op taalvaardigheden, rekenvaardigheden of digitale vaardigheden voor in Nederland wonende laaggeletterden

Wie: organisaties zoals scholen, bibliotheken, instellingen voor jeugd(gezondheid)zorg, voorschoolse voorzieningen, werkgevers en andere organisaties kunnen subsidie aanvragen voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid.
NB: Ook als je al eerder subsidie hebt ontvangen van Tel mee met Taal, kun je in deze ronde subsidie aanvragen. De aanvraag wordt ten minste door een gemeente ondersteund.
Toewijzing: bij overinschrijving: loting
Uitvoering: het project moet binnen 18 maanden na de toekenning van de subsidie zijn uitgevoerd
Meer informatie: website Tel Mee met Taal Subsidie voor experimenten en overzichtspagina subsidies