Gezinsaanpak

Gezinsaanpak: subsidieoverzicht

Hier vind je een overzicht van subsidiemogelijkheden voor activiteiten rond de gezinsaanpak. Een aantal van deze subsidies kan de bibliotheek rechtstreeks aanvragen, meestal in een samenwerkingsverband met lokale partners. Andere subsidiestromen komen indirect wel terecht bij bibliotheken, maar kan de individuele bibliotheek niet aanvragen.
Inhoudsblokken

1  Programmasubsidie Gezinsaanpak: onderdeel Tel mee met Taal

Subsidiegever: ministerie van OCW (cultuurdirectie Media & creatieve Industrie) via penvoerder Stichting Lezen voor het programma Tel mee met Taal, onderdeel Kunst van Lezen (uitgevoerd met de KB)
Periode: 2020-2024
Bedrag: € 500.000 per jaar, totaal € 2,5 miljoen
Aan te vragen door bibliotheek: nee

Omschrijving

Met dit geld worden de programma’s BoekStart en de Bibliotheek op school geschikt gemaakt om taalarme gezinnen te bereiken. Het stimuleert ook bibliotheken om hun organisatie sterker in te richten op de gezinsaanpak en een verbindende rol te spelen in het lokale netwerk rond taalzwakke gezinnen.

Er zijn 5 aandachtgebieden geformuleerd:
- Positief leesklimaat thuis stimuleren
- Bibliotheken als verbindende schakel tussen preventie en curatie richting intermediairs
- Gezinsaanpak in de jeugdgezondheidszorg stimuleren
- Gezinsaanpak in kinderopvang en onderwijs stimuleren
- Netwerk versterken rond taalzwakke gezinnen met een meer centrale rol voor gemeenten

NB: Dit geld wordt niet via subsidieregelingen doorgezet.

Meer informatie: website Tel Mee met Taal: programmasubsidie Gezinsaanpak en overzichtspagina subsidies   

 

2  Project Gemeentelijke Gezinsaanpak

Subsidiegever: ministerie van OCW (onderwijsdirectie mbo) via penvoerder Stichting Lezen voor het programma Tel mee met Taal, onderdeel Kunst van Lezen (uitgevoerd met de KB-Bibliotheek en basisvaardigheden en LES).
Periode: 2020-2024
Bedrag: € 200.000 per jaar, totaal € 1 miljoen
Aan te vragen door bibliotheek: nee

Omschrijving

Eind 2024 gaan de Nederlandse gemeenten de regierol vervullen voor de aanpak van laaggeletterdheid, inclusief de gezinsaanpak. Om gemeenten zich te laten voorbereiden op de regierol van de gezinsaanpak, heeft OCW besloten dat er een systeemaanpak voor gemeenten moet worden ontwikkeld. In een samenwerkingsverband werken Stichting Lezen (penvoerder), de KB en Stichting Lezen & Schrijven daarom de komende jaren in het project Gemeentelijke Gezinsaanpak aan een model om deze systeemaanpak mogelijk te maken.

Binnen dit project zijn middelen gereserveerd voor een urenvergoeding van medewerkers van de pilotgemeenten, medewerkers LES, SL en KB (uit deze subsidie) en lokale bibliotheken (uit de programmasubsidie Gezinsaanpak, zie hierboven).

 

3  Tel mee met Taal: projecten Laagtaalvaardige ouders

Subsidiegever: ministerie van OCW
Periode: 2020-2024
Bedrag: maximaal € 125.000. Een subsidie bedraagt ten hoogste 67 procent van de subsidiabele kosten. De aanvrager bekostigt de andere 33 procent met eigen financiële inbreng.
Bedrag totaal: 2020, 2021 en 2022: € 1,3 miljoen per jaar; 2023 en 2024: € 1,75 miljoen per jaar
Aanvraagperiode: de aanvraagperiode is gestart op 1 januari 2023
Aan te vragen door bibliotheek: ja, mits samen met andere organisatie(s)

Omschrijving

Voor deze subsidie komen in aanmerking: activiteiten en cursussen taal, rekenen en/of digitale vaardigheden gericht op laagtaalvaardige ouders (gezinsaanpak).
De activiteiten (anders dan de cursussen) zijn gericht op:

  • Het stimuleren van educatief partnerschap tussen ouder, school, kinderopvanginstellingen, instellingen die de jeugdgezondheidszorg uitvoeren en voorschoolse voorzieningen, en zijn gericht op ontwikkeling van een of meer taalvaardigheden, de rekenvaardigheid of de digitale vaardigheden.
  • Het bevorderen van een educatief thuismilieu dat is gericht op ontwikkeling van een of meer taalvaardigheden, de rekenvaardigheid of de digitale vaardigheden.

Aanvragen voor subsidie in deze categorie moeten ten minste worden ondersteund door en/of worden ingediend namens, een gemeente en een school, bibliotheek, jgz-instelling of voorschoolse voorziening.

Cursussen of activiteiten moeten gericht zijn op ouders die in Nederland wonen en die één of meer taalvaardigheden van de Nederlandse taal beheersen op een niveau lager dan het referentieniveau 2F.

Wie: organisaties zoals scholen, bibliotheken, instellingen voor jeugd(gezondheids)zorg, voorschoolse voorzieningen en andere organisaties. Zij kunnen subsidie aanvragen voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid.
NB: Ook als je al eerder subsidie hebt ontvangen van Tel mee met Taal, kun je in deze ronde subsidie aanvragen.
Toewijzing: bij overinschrijving: loting.
Uitvoering: project moet binnen 18 maanden na de toekenning van de subsidie zijn uitgevoerd
Meer informatie: Subsidie voor ouders (Tel mee met Taal)