Gezinsaanpak
De gezinsaanpak wil de cyclus van laaggeletterdheid doorbreken en vormt zo een cruciaal onderdeel van de bredere aanpak van laaggeletterdheid. De bibliotheek kan hierin in haar eigen werkgebied een belangrijke rol spelen. Zo krijgt zij een kans zich sterker te positioneren in het lokale speelveld. Wanneer de bibliotheek meer wil inzetten op de gezinsaanpak, zijn er in alle lagen van de organisatie kleine en soms grote veranderingen nodig.
Inhoudsblok

Organisatorische verandering

In plaats van nieuwe zaken te ontwikkelen, kijken we eerst naar bestaande activiteiten en hoe we deze beter kunnen verbinden. Denk aan dienstverlening, expertise, samenwerkingsverbanden et cetera. Zowel extern, in het eigen werkgebied, als in de interne organisatie. Om verbindingen op uitvoeringsniveau mogelijk te maken, moeten op beleids- en strategisch niveau de voorwaarden goed geregeld zijn, bijvoorbeeld: beleidslijnen beter op elkaar aansluiten, zorgen dat in relevante werkprocessen de gezinsaanpak wordt meegenomen, en meer ruimte creëren voor interne samenwerking.
De bouwstenen (zie het grijze blokje) kunnen hierbij helpen.

Lokale positionering

De gezinsaanpak geeft de bibliotheek aanleiding om na te denken over de eigen rol in het lokale speelveld én de mogelijkheid om een sterker profiel te kiezen. Vanaf eind 2024 moeten alle Nederlandse gemeenten de regierol op zich nemen voor de aanpak van laaggeletterdheid, inclusief de gezinsaanpak. Veel gemeenten zijn hier nog niet klaar voor. Dat zij actie moeten ondernemen, geeft de bibliotheek de kans om met de gemeente én met andere partners (opnieuw) in gesprek te gaan.

Omdat veel bibliotheken al langer werken aan de gezinsaanpak, kunnen zij de gemeenten ondersteunen en ontzorgen. Daarnaast werkt de bibliotheek al samen met veel spelers die rond dit thema van belang zijn. Hierdoor kan zij lokaal ook een verbindende rol vervullen.
Ter voorbereiding hierop is het project Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid gestart.