Innovatie
Logo
Afbeelding

Subsidieregels Innovatiegelden 2019-2022

De KB stelt voor 2019 tot met 2022 jaarlijks € 200.000,- beschikbaar voor innovatieve projecten binnen het openbare bibliotheeknetwerk. De gelden zijn bedoeld om de innovatie in het openbare bibliotheeknetwerk te bevorderen en te versterken.
Inhoudsblokken

De regeling staat open voor projectaanvragen van bibliotheken tot een maximum bedrag van € 50.000,- voor omvangrijke projecten met een maximumlooptijd van 2 jaar. Het bedrag voor kleinere projecten met de looptijd van een jaar is maximaal €15.000,-.

Criteria

In de regeling ligt naast de stimulering van de innovatiekracht en de uitrol van kansrijke initiatieven de focus op digitale transformatie.

Criteria hebben onder meer betrekking op: digitale transitie in het bibliotheekveld, de expliciete aansluiting bij de klantvraag en de waardering voor inspiratie van buiten de sector, door de nadruk te leggen op het meer afwijkend zijn van wat gebruikelijk is. Door het beschikbaar stellen van hogere bedragen voor een deel van de projecten, in principe drie per jaar, wordt ernaar gestreefd versnippering tegen te gaan. Bedoeling is ook om meer samenhang te creëren: projecten dienen verbonden te zijn met de lopende Actieagenda en Innovatieagenda en met de Netwerkagenda 2020-2023, die nog in ontwikkeling is.

Maximaal twee keer subsidie

Projecten die in aanmerking komen voor subsidie zijn projecten die het hoogst eindigen in de rangschikking die door de Innovatieraad wordt opgesteld op basis van de criteria uit de regeling. De algemeen directeur van de KB beslist over de af- of toewijzing van subsidieaanvragen.

Gedurende de looptijd van deze regeling kunnen alle openbare bibliotheken in Nederland twee keer subsidie ontvangen, ongeacht of er gebruik is gemaakt van eerdere subsidieregels voor innovatiegelden van de KB. POI’s kunnen geen innovatiesubsidie aanvragen.

Aanvragen 2021

Begin 2021 verstrekken we nieuwe informatie over de subsidiegelden 2021.

In het voorjaar van 2021 kunnen aanvragen worden ingediend voor de subsidiegelden 2021, zoals dat ook in de Tijdelijke Subsidieregeling Innovatiegelden 2019-2022 is opgenomen.

Gehonoreerde aanvragen

Document(en)