Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Nieuw digitaal hulpplein voor aanbod basisvaardigheden

Interview
Laatst bijgewerkt: 2 januari 2019
'De doorontwikkeling van het Digitaal Hulpplein levert een website waarop iedereen, laaggeletterden en professionals, het aanbod rond basisvaardigheden en participatie kan vinden. De website sluit straks aan op de fysieke informatiepunten in de bibliotheek, met aanbod van zowel formele aanbieders als van vrijwilligersorganisaties.'
Inhoudsblok
Kelly Oostlander

Aan het woord is Kelly Oostlander, adviseur Sociaal-educatieve website Basisvaardigheden bij de KB. 'Basisvaardigheden omvatten taal-, digitale en rekenvaardigheden. Participatie gaat over aanbod rond werk, gezondheid, financiën enzovoort. Denk aan inburgeringsopleidingen, maar bijvoorbeeld ook begeleiding door taalmaatjes en sollicitatietrainingen. Kortom, een divers palet aan activiteiten waardoor mensen verder komen.'

Breder aanbod inzichtelijk

'Gaat het bij het huidige Digitaal Hulpplein vooral om de belastingdienstverlening, met de nieuwe website wordt het aanbod breder. We willen al het aanbod van de bibliotheek rond basisvaardigheden bij elkaar brengen. En daarnaast de bibliotheken de mogelijkheid bieden om hun informatierol te versterken, door lokaal het totale sociaal-educatieve aanbod in de gemeente of regio te beheren. Zo wordt het aanbod inzichtelijk en kunnen bibliotheek en andere partijen naar elkaar doorverwijzen, maar ook naar een activiteit in een gemeente verderop. Hoe ver deze tweede stap reikt, hangt af van lokale ambities van bibliotheken.'

Groeiend bewustzijn

'Vanuit mijn functie als programmamanager Taal bij de Bibliotheek AanZet merk ik dat er op veel plaatsen fors wordt ingezet op het herkennen en erkennen van laaggeletterdheid. Maar ook dat de praktische handvatten om mensen snel en gericht door te verwijzen vaak ontbreken. Het nieuwe hulpplein moet hierbij helpen. Niet alleen voor méér mensen, maar ook buiten de openingstijden van de bibliotheek. Ook de doelgroep zelf moet de informatie kunnen vinden. Daarmee zeggen we zeker niet dat een fysiek loket niet nodig is; we zien dit als aanvullend instrument. Een groot verschil met de huidige website is dat het nieuwe hulpplein vraaggericht het aanbod gaat structureren. Hierdoor komt iedereen in een paar klikken bij het aanbod dat past bij de persoonlijke situatie.'

Afbeelding
Man en vrouw werken aan beeldschermen

Doorontwikkeling (digi)Taalpunten

'De website kan gezien worden als een verdieping en verbreding van de fysieke (digi)Taalpunten. De bibliotheek is vooral wegwijzer in het lokale aanbod. Zij wordt zo nog meer gezien als onafhankelijke lokale speler, dicht bij de mensen. Die korte afstand is van groot belang bij taalontwikkeling en participatie.

Daarnaast speelt Hulp om de hoek, een breed project, gestart vanuit de KB. Tegelijkertijd groeit de behoefte aan een sociaal-educatieve kaart vanuit de praktijk. Zo komen beide ontwikkelingen samen en dienen hetzelfde doel.

Ik begon als manager Taal in 2017. Het werkveld was ondoorzichtig: veel aanbod, partijen, wet- en regelgeving. Door de informatie te ordenen vanuit de vraag van laaggeletterden en "hapklaar" te presenteren, maak je het inzichtelijk voor iedereen. Zo kwam ik tot een stroomschema. De KB wil dit graag landelijk faciliteren. Er is veel enthousiasme voor: de wens vanuit lokale samenwerkingen groeit.'

Draagvlak en reële tijdsinvestering

'Het actueel houden van de informatie is een tijdrovende klus en kan een pijnpunt zijn. De bibliotheek zal partijen moeten "aanjagen". Je moet goed weten welke informatie nodig is. En bewust kiezen om zo'n brede partner te willen zijn. Met de gemeente moet je bekijken hoe je dit vorm kunt geven en hoe dit lokaal wordt gezien. Is dat draagvlak er niet, dan moet je eerst daaraan werken.

Een projectleider moet weten wat er leeft en speelt: welke organisatie met aanbod of een project gaat starten. En proactief naar de organisatie stappen en bespreken hoe je dingen samen kunt doen.'

Stand van zaken

'De nieuwe website gaat draaien op G!DS. Voordeel hiervan is dat ook andere websites zoals Taalzoeker draaien op G!DS. Je hoeft hierdoor maar eenmaal in te voeren. Ontwikkel je lokaal iets anders, dan moet je dubbel invoeren.

Om dit dubbele werk te voorkomen en te kunnen anticiperen op deze ontwikkeling, is het goed om nu al te weten dat dit platform landelijk beschikbaar komt. Op dit moment worden de technische voorwaarden gecreëerd en de website gebouwd. Vervolgens wordt een aantal pilots gedraaid voordat het resultaat breed wordt uitgerold.'

Kans

'Het nieuwe hulpplein is een mooie kans om de positie van de bibliotheek te versterken, inhoudelijk en wellicht financieel. Ik zie het als een mogelijkheid om de lokale samenwerking beter te faciliteren. Een platform dat voorziet in een behoefte: veel partijen vragen nu al of zij kunnen starten.'

Interview door Karin Ottenhoff

januari 2019