Lezen & leesbevordering jeugd
Logo
Afbeelding
Logo de Bibliotheek op school

De Bibliotheek op school

In het leesbevorderingsprogramma de Bibliotheek op school werken bibliotheken en scholen structureel samen aan de taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen - op school en thuis. Stichting Lezen (penvoerder) en de KB voeren de Bibliotheek op school samen uit.
Inhoudsblokken

Kinderen die plezier hebben in lezen, gaan meer lezen. Daardoor gaan ze steeds beter lezen en blijven ze het ook doen. Lezen heeft een bewezen positief effect op de woordenschat, spelling, begrijpend lezen en schrijven. Taalachterstanden worden zo in een vroeg stadium teruggedrongen. Daardoor is er minder kans op laaggeletterdheid.

De plaatselijke bibliotheek maakt afspraken met de gemeente en het onderwijs over de uitvoering van het programma. De bibliotheek adviseert de school over de jaarlijkse doelen op basis van gemonitorde resultaten. Samen leggen zij de jaarlijkse activiteiten vast in een lees- en mediaplan.

Cover van magazine de Bibliotheek op school

Samenwerking bibliotheek en school

Met de Bibliotheek op school gaan school en bibliotheek een meerjarige samenwerking aan rondom lezen en mediawijsheid. Deze samenwerking is geborgd in het beleid van zowel school als bibliotheek. Een actuele en gevarieerde collectie op maat in de school zorgt voor verrijking van het leesonderwijs. Boeken en andere materialen mogen net als bij de bibliotheek door de kinderen mee naar huis genomen worden.

Vanuit de bibliotheek ondersteunt een professionele leesconsulent de leescoördinator en het team van de school. Daarnaast helpt een digitaal portaal de leerlingen bij het zoeken en registreren van boeken, het stimuleren van lezen, het bijhouden van de leeshistorie en het vinden van betrouwbare informatie.

De succesvolle aanpak van de Bibliotheek op school basisonderwijs is in 2013 aanleiding geweest om uit te breiden naar het vmbo. Dit is belangrijk, omdat hier een groter aantal leerlingen het risico loopt om laaggeletterd te worden.

Dienstverlening vanuit bibliotheken (niet per se vanuit het programma de Bibliotheek op school) voor havo/vwo is toegespitst op literatuureducatie en de (digitale) collectie. Met name Lezen voor de Lijst van de KB is daarbij belangrijk.

Doorgaande leeslijn

De Bibliotheek op school is onderdeel van Kunst van Lezen en maakt deel uit van een doorgaande leeslijn. BoekStart vormt het begin van deze beleidslijn en de Bibliotheek op school in het beroepsonderwijs het sluitstuk.

Leesplezier voor kinderen met een leesprobleem

Met de inzet van materialen van Aangepast (Passend) Lezen en Makkelijk Lezen Plein (MLP) is in pilots ervaring opgedaan over wat nodig is om kinderen met leesproblemen te ondersteunen. Er is een werkwijze ontwikkeld waarmee scholen de geschikte materialen op een effectieve manier kunnen inzetten. 

De ontwikkelde werkwijze is als Handboek via de toolkit van de Bibliotheek op school beschikbaar, evenals een factsheet.

Daarnaast kunnen leesconsulenten de opleiding ‘Leesplezier voor kinderen met een leesprobleem’ volgen. Het enthousiasme bij deelnemers is groot. Het daadwerkelijk implementeren van de werkwijze op scholen met de Bibliotheek op school is ondanks positieve reacties van kinderen en leerkrachten lastiger en vergt extra stimulansen. Daarom is er jaarlijks een subsidie beschikbaar.

Meer informatie

Meer informatie over de Bibliotheek op school vind je op pro.debibliotheekopschool.nl (voor professionals) en debibliotheekopschool.nl (voor ouders).

In de groepen de Bibliotheek op school op Biebtobieb (inlog vereist) vind je updates en achtergrondinformatie.

Kijk voor meer informatie over de Bibliotheek op school in de ‘toolkit’ van debibliotheekopschool.nl.