Lezen & leesbevordering jeugd
De jeugd is een belangrijke doelgroep voor de openbare bibliotheek, want juist hier kan de Bibliotheek haar bredere educatieve en culturele taken invulling geven.
Inhoudsblok

Openbare bibliotheken hebben meer jeugdleden (0-18 jaar) dan volwassen leden. Met brede aandacht voor deze doelgroep willen we de vaardigheden van de jeugd op het gebied van taal, lezen en media ontwikkelen, zodat ze zich beter kunnen redden en zelfstandiger worden.

Kinderen en jongeren hebben andere behoeften dan volwassenen. Hun hersenen zijn nog volop in ontwikkeling. Ze zijn speels, lerend, weten nog niet altijd hoe je dingen zoekt, vindt en verwerkt. Daarnaast zijn ze opgegroeid met digitale middelen en vanaf jonge leeftijd vertrouwd met digitale apparaten, maar weten ze hun weg in de enorme hoeveelheid digitale informatie nog niet goed te vinden.

Meisje ligt boek te lezen

Om de doelgroep zo goed mogelijk te bedienen, is in 2016 een meerjarige strategie opgesteld: #JeugdbibliotheekXL. De uitgangspunten in deze strategie zijn:

  • Alle kinderen, dus leden en niet-leden, tussen 0-18 jaar behoren tot de doelgroep
  • Klantvraag en – behoeften staan centraal
  • Aandacht voor verschillende gebruikertypes en –profielen binnen de doelgroep jeugd
  • Brede, duurzame en integrale aandacht binnen KB en Bibliotheekstelsel voor de doelgroep jeugd
  • Samenhang digitale en fysieke diensten zodat de jeugd optimaal wordt bereikt
  • Samenhang tussen bestaande en nieuwe elementen
  • Gaat uit van de kernfuncties Lezen, Leren en Onderzoeken
  • Ontwikkelen van jeugdbibliotheek.nl (dit is een werktitel)

Deze uitgangspunten worden uitgewerkt in de pijlers Onderzoek, Collecties, Infrastructuur en Marketing. Concreet betekent dit dat er de komende tijd, naast lopende trajecten als Kunst van Lezen als preventief onderdeel van het actieprogramma Tel mee met Taal, vooral wordt ingezet op het ontwikkelen van jeugdbibliotheek.nl.

Jeugdbibliotheek.nl

Jeugdbibliotheek.nl is een platform speciaal voor de jeugd. Hier kunnen kinderen en jongeren terecht voor aansprekende en inspirerende (digitale) collecties, en producten en diensten rond de functies lezen, leren en onderzoeken.