Lezen & leesbevordering volwassenen
Het Beleidskader Aangepast lezen benoemt de doelstellingen voor de periode 2023-2026. Voor de uitvoer en innovatie van de dienstverlening zijn jaarlijkse subsidies beschikbaar.
Inhoudsblok

Beleidskader Aangepast Lezen 2023-2026

In het Beleidskader Aangepast Lezen worden vanuit een heldere visie op Aangepast Lezen de doelstellingen benoemd voor de komende jaren.

Het beleidskader is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de KB in samenspraak met OCW, de uitvoerende partijen (Bibliotheekservice Passend Lezen (BPL), Dedicon en CBB) en een vertegenwoordiging van gebruikers (Lezersraad AL) en is afgestemd met de belangenorganisaties. Het wordt vastgesteld voor een periode van 4 jaar en sluit aan bij de strategische beleidscyclus van de KB.

Ontwikkelingen omtrent aangepaste leesvormen (rondetafel geïnitieerd door belangenverenigingen, toegang tot informatie vanaf de bron), de breedte van de dienstverlening (maatwerk, maatschappelijke functies), het maatschappelijke debat rondom toegankelijkheid en inclusiviteit en de wensen van de klant zijn de afgelopen periode actief gevolgd en waar mogelijk verwerkt in dit beleidskader. Bij de (door)ontwikkeling van de bibliotheekvoorziening Aangepast Lezen zijn samenwerking met bij de doelgroep betrokken partijen en het gesprek met de doelgroep zelf onmisbaar.

Subsidies

Voor de uitvoer en innovatie van de dienstverlening (front- en backoffice) onder regie van de KB worden jaarlijks instellings- en projectsubsidies verleend. Het subsidiereglement van de KB en haar Tijdelijke subsidieregels Aangepast Lezen vormen hiervoor de basis. Deze worden gepubliceerd in de Staatscourant.