Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Management

Hier vind je informatie over onder meer wetgeving en nationale programma's.
Inhoudsblok

Wetgeving

Wet stelseltaken openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob)

Wetboek met voorzittershamer

De wet vormt het brede kader voor de taken van de bibliotheek en geeft richtingen voor de ontwikkeling van het bibliotheekstelsel. Van kracht sinds 2015. Officiële publicatie van deze 'Bibliotheekwet'

Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB)

De Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) bepaalt dat het educatiebudget voor de opleidingen Nederlandse taal en rekenen voor niet-inburgeringsplichtige volwassenen niet alleen bij de regionale opleidingencentra (roc’s) besteed hoeft te worden. Officiële publicatie van de WEB

Drie 'decentralisaties' in het sociaal domein

Per 2015 zijn drie beleidsterreinen overgedragen van de landelijke overheid aan de gemeenten, inclusief budgetten, bevoegdheden en taken: jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Centraal staat het idee dat de burger zo veel mogelijk zelfredzaam moet zijn. Eventueel benodigde hulp kan het beste in de lokale context worden gegeven. Zie ook de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Nationale programma's

Nationaal actieprogramma: Tel mee met Taal

Het richt zich op het verbeteren van de taalvaardigheid en het leesplezier van kinderen tot en met de basisschoolleeftijd (preventief) en het verbeteren van de taalvaardigheid en het voorkomen van laaggeletterdheid bij volwassenen (curatief). Zie ook het officiële document op de website van de Rijksoverheid Tel mee met Taal, de website Taal mee met Taal en de pagina Tel mee met Taal op Bnetwerk.

Tel mee met Taal, logo

Nederlandse Digitaliseringsstrategie

Nederland heeft een goede uitgangspositie om de economische en maatschappelijke kansen van digitalisering te verzilveren. Toch roept digitalisering ook nieuwe, fundamentele vragen op, bijvoorbeeld rond privacy en werkgelegenheid. Om kansen te benutten en antwoorden te vinden, moet Nederland voorop lopen met digitalisering. Met onderzoek, experimenten en nieuwe technologie. We moeten ook het vertrouwen van burgers en bedrijven vergroten. Daarom versterkt de overheid het fundament voor digitalisering. De uitdaging is om iedereen binnen boord te krijgen én te houden. Het kabinet zet in op een aanpak met twee sporen: Maatschappelijke en economische kansen benutten (versnellen) en Versterken van het fundament (basisvoorwaarden). Zie:

Taal voor het Leven

Taal voor het Leven is het uitvoeringsprogramma voor volwassenen.

Taal voor het Leven, logo

Lokale en landelijke organisaties werken samen om meer laaggeletterden en digibeten te bereiken en te scholen. Iedere taalvrijwilliger krijgt een gratis training om cursisten te begeleiden om beter te leren lezen en schrijven, en om digitale vaardigheden te verwerven. 
Taal voor het Leven ontwikkelt lesmaterialen voor cursisten en Taalvrijwilligers, en instrumenten om laaggeletterden te bereiken. Met de online Taalmeter kun je 'meten' of iemand mogelijk laaggeletterd is. Je vindt deze instrumenten op Basismeters. Zie informatie over het programma.

Programma Bibliotheek en basisvaardigheden

Dit programma sluit aan bij de doelen van Tel mee met Taal. Het ondersteunt bibliotheken bij het organiseren en aanbieden van diensten basisvaardigheden. Bibliotheken zetten met (digiTaalhuis)partners hun expertise in om basisvaardigheden van volwassenen te verbeteren. Zo vergroten zij de maatschappelijke waarde van de bibliotheek. Zie ook:

Kunst van Lezen

Kunst van Lezen biedt gemeenten een leesbevorderingsaanpak op maat via de Bibliotheek.

Stichting Lezen - logo

Stichting Lezen als penvoerder en KB verzorgen de landelijke coördinatie en ondersteuning. Kunst van Lezen brengt kinderen en hun ouders in aanraking met lezen en boeken. Er zijn drie programmalijnen:

  • BoekStart voor baby’s en BoekStart in de kinderopvang (0-4 jaar)
  • De Bibliotheek op school in het basisonderwijs (4-12 jaar) en het voortgezet onderwijs (12-18 jaar, met focus op het vmbo)
  • Landelijke, regionale en lokale leesbevorderingsnetwerken tussen bibliotheken, overheden, consultatiebureaus en onderwijsinstellingen