Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Nieuw beleidskader PLUSfunctie

PLUSbibliotheken, de CDR, SPN en de KB hebben in 2018 overeenstemming bereikt over een nieuw beleidskader voor de PLUSfunctie. Het nieuwe kader is opgesteld naar aanleiding van een aantal afspraken in het Gezamenlijk Collectieplan en heeft betrekking op collecties met een landelijke functie.
Inhoudsblok

De PLUSfunctie

Op dit moment verzorgen 14, doorgaans grotere, lokale bibliotheken de PLUSfunctie. Dit houdt voornamelijk in dat zij ieder zorgen voor een collectie in een specifiek wetenschapsdomein (HBO+-niveau). Samen met de CDR zijn zij binnen het openbare-bibliotheekstelsel de enige leveranciers in het landelijk leenverkeer. Behalve de HBO+-collecties zijn er nog meer collecties (denk aan longtail en (blad)muziek) die niet in elke lokale bibliotheek of provincie aanwezig zijn. Daarom is er in het Gezamenlijk Collectieplan vastgesteld dat een brede PLUSfunctie voor zowel fictie als non-fictie wenselijk is, en dat de financiering hiervan goed geregeld moet worden.

Vrouw in bieb

Werkverband van bibliotheken met een grote collectie

De grootste verandering die op de rol staat is de oprichting van een werkverband van bibliotheken met een grote collectie, de CDR en SPN. De huidige plusbibliotheken zullen in dit werkverband opgaan. Daarnaast worden ook andere bibliotheken met een grote collectie uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

Uitgangspunt is dat er een landelijke netwerkcollectie ontstaat die voldoende pluriform is om aan de landelijke klantvraag te voldoen. De deelnemende bibliotheken collectioneren hierbij voor hun eigen werkgebied en stellen hun collectie landelijk beschikbaar. Dit betekent dat de huidige plusbibliotheken niet meer voor landelijke doeleinden een specifieke collectie op HBO+-niveau hoeven te onderhouden.

Interbibliothecair leenverkeer (IBL) en clearinghouse

Om ervoor te zorgen dat elk lid van de openbare bibliotheek toegang heeft tot deze pluriforme collectie Nederland, wordt de vernieuwde IBL-voorziening zo ingericht dat elke bibliotheek landelijk kan leveren. Dit is in lijn met de Wsob-verplichting dat alle lokale bibliotheken en POI’s moeten deelnemen aan het interbibliothecair leenverkeer. Omdat te verwachten valt dat vooral bibliotheken met een grote collectie gaan leveren, wordt er een clearinghouse ingericht, zodat er een verrekening van de kosten kan plaatsvinden.

Documentatie

Om tot dit beleidskader te komen heeft een externe adviseur, Maurits van der Graaf, een onderzoek uitgevoerd, waaruit –in samenspraak met de stakeholders- een advies is voortgevloeid. Op basis van dit advies is er een Uitvoeringsagenda nieuw beleidskader PLUSfunctie opgesteld, waarin staat welke veranderingen er op welke wijze worden doorgevoerd.

Meer informatie en vervolg

Anne Rube (SPN), Frans van Spaandonk (Stichting PLUSbibliotheken) en Margreet Teunissen (CDR) stellen een projectplan op voor de inrichting van het werkverband en het clearinghouse.

Meer informatie over de ontwikkeling van de nieuwe IBL-voorziening is te vinden in de groep IBL / Aanvragen op MetdeKB (inlog vereist). MetdeKB is alleen toegankelijk voor medewerkers van openbare bibliotheken, provinciale ondersteuningsinstellingen en de VOB. Heb je nog geen inlog? Dan kun je die aanvragen via metdekb@kb.nl.