Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Bibliotheken bereikten in 2022 bijna 10 duizend burgers met belastinghulp

Nieuwsbericht
Vergelijken
16 februari 2023
Met de belastinghulp, die vrijwel alle bibliotheken bieden, zijn in 2022 bijna 10 duizend burgers bereikt. Vanwege de afnemende coronamaatregelen waren bibliotheken in 2022 weer in staat meer burgers te ontvangen fysiek in de bibliotheek. Zo ook voor belastinghulp. Deze hulp boden bibliotheken net als vóór corona weer hoofdzakelijk fysiek in de bibliotheek aan. Dat blijkt uit onderzoek van de KB, uitgevoerd via de Bibliotheekmonitor.
Inhoudsblokken
Belastinghulp

Maatschappelijke dienstverleners van grote waarde in dienstverlening

In het convenant is vastgelegd dat bibliotheken in samenwerking met de Belastingdienst maatschappelijke dienstverleners benaderen en enthousiasmeren om de belastinghulp in de aangifteperiode te realiseren. Deze aanpak is duidelijk zichtbaar: bij circa driekwart van de bibliotheken die in 2022 belastinghulp aanboden, werd de uitvoering van de belastinghulp verzorgd door maatschappelijke dienstverleners (72%). 

Dat maatschappelijke dienstverleners van onschatbare waarde zijn, blijkt wel uit het feit dat zeven op de tien bibliotheken (69%) de samenwerking met maatschappelijke dienstverleners als een waar succes van de dienstverlening in 2022 ziet.

Terug naar de situatie vóór corona

Begin 2022 werd de dienstverlening rondom de samenwerking met de Belastingdienst nog beïnvloed door de maatregelen rondom het coronavirus. Verschillende activiteiten konden voorlopig alleen in kleinschalig verband plaatsvinden. Zodra de laatste coronamaatregelen in maart vervielen, boden bibliotheken net als vóór corona belastinghulp in fysieke vorm in de bibliotheek aan. Dit ligt in lijn met de aard van het aanbod: directe hulp werkt beter in een fysieke context. Een kwart van de bibliotheken is het aanbod in 2022 in gemixte vorm blijven aanbieden: zowel fysiek als digitaal en/of telefonisch. 

Belastinghulp ook buiten de jaarlijkse aangifteperiode 

In het aanbod rondom de Belastingdienst beperken bibliotheken zich niet tot de Belastingaangifte. Burgers kunnen bij steeds meer bibliotheken ook buiten de jaarlijkse aangifteperiode gebruik maken van de dienstverlening. Bijvoorbeeld voor hulp rondom belastingen en toeslagen als onderdeel van de spreekuren Formulierenhulp.  

Infographic Belastingdienst 2022

Aanbevelingen vanuit de landelijke werkgroep

Het kernteam Basisvaardigheden heeft bewondering voor de manier waarop lokale bibliotheken na een periode van wisselende coronamaatregelen hun dienstverlening weer terug wist te brengen naar het niveau van vóór corona. Op basis van de bovengenoemde resultaten doet het kernteam de volgende aanbevelingen:

  • Met het oog op de digitaal kwetsbare doelgroep waarvoor de hulp rondom de belastingaangifte wordt georganiseerd, is het verstandig zoveel mogelijk dienstverlening fysiek in de bibliotheek aan te blijven bieden;
  • Samenwerking met maatschappelijke dienstverleners is een belangrijke succesfactor. De samenwerking tussen lokale bibliotheken en maatschappelijk dienstverleners blijft van cruciaal belang voor de dienstverlening;
  • De dienstverlening rondom de Belastingdienst kan ook buiten de aangifteperiode aangeboden worden, bijvoorbeeld in de vorm van formulierenhulp, spreekuren en cursussen, al dan niet in samenwerking met het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). 

Resultaten

De landelijke rapportage biedt diverse aanknopingspunten om het gesprek aan te gaan met de gemeente en andere samenwerkingspartners. Naast deze rapportage zijn de resultaten van deze meting verwerkt in een landelijke infographic. Ook zijn er voor POI’s infographics per provincie beschikbaar. De bibliotheken die hebben deelgenomen aan het onderzoek ontvangen daarnaast een individuele infographic, waarmee de samenwerking met de Belastingdienst ook op lokaal niveau in kaart is gebracht. Zowel de landelijke en provinciale als de lokale resultaten zijn nader te analyseren via het dashboard op Bnetwerk. Dit dashboard biedt de bibliotheken de mogelijkheid hun individuele resultaten af te zetten tegen de landelijke cijfers, de resultaten van de provincie en bibliotheken van vergelijkbare grootte.