Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Digitale inclusie & IDO - update juni

Nieuwsbericht
Vergelijken
8 juni 2023
In dit bericht: het laatste nieuws over scholing; de komende IDO-campagne met ook provinciale campagnes in Groningen, Noord-Brabant en Limburg; extra bestelperiode voor de IDO-informatiewaaier; een FAQ-document over DigiD en DigiD-app; het verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer is positief over de IDO's; een inspiratiedocument van de samenwerkende banken over zelfstandig bankieren; tijdig voorbereiden op OVpay-vragen; en de publicatie Meedoen in een digitale wereld: motivatie ontrafeld.
Inhoudsblokken

Beeld uit de tweede IDO-campagneperiode, voor jongeren 

Trainingen 

Het à la carte-aanbod voor IDO-mede­werkers is verdiept met het onder­werp mentale weer­baar­heid (omgaan met eigen stress in relatie tot anderen). 
Op verzoek komt er ook een front­office-training Omgaan met psychisch kwets­baren. Die gaat over het her­kennen van en omgaan met mensen met een psychische stoornis, licht verstan­delijke beperking, hersen­letsel, dementie enzovoort, en wordt ontwikkeld in samen­werking met een GGZ-verpleeg­kundige van de Stichting MEE.

Zoals eerder gemeld, starten in het najaar 3 trainingen voor IDO-coördi­natoren: 

  • Borgings­technieken voor het IDO, waar­onder inter­visie- en brain­storm­technieken
  • Samen­werken in een net­werk, samen met je gemeente­ambte­naar en een aantal samen­werkings­partners 
  • Doejedigiding en Digidingendesk voor jongeren door Stichting Digisterker

Interesse? Neem hiervoor contact op met je POI-adviseur

Update e-learning en nieuwe IDO-partnerportal

De IDO-e-learning wordt geactua­liseerd en hieraan gekoppeld wordt een IDO-partner-portal ontwikkeld. Hierin vind je straks informatie voor IDO-mede­werkers en folders voor het publiek. Je kunt de informatie dan daar down­loaden of bestellen. Je vindt nu al informatie van IDO-partners in de IDO toolkit op de portal Landelijke huisstijl.

Bekijk de informatie van IDO-partners op de portal Landelijke huisstijl

Landelijke en provinciale IDO-campagne

De derde periode van de landelijke IDO-campagne loopt van 14 augustus tot en met 3 september 2023. Daarnaast sluiten Groningen, Noord-Brabant en Limburg aan met een provin­ciale campagne. 

Er komt een pagina­grote advertentie in de Brabantse en de Limburgse oktober-editie van het magazine van de Katholieke Ouderen Bond (KBO). In de september-editie van het KBO-magazine verschijnt een redac­tioneel artikel. Dit wordt, voor zover nu bekend, in het landelijke katern van het magazine opgenomen. Er wordt gewerkt aan een KBO-toolkit voor biblio­theken om hun eigen KBO-afdeling te benaderen. 

Lees het bericht over de IDO-campagne.

Extra bestelperiode IDO-informatiewaaier

Graag bieden we biblio­theken genoeg tijd om een eigen versie te bestellen van de IDO-informatie­waaier. Daarom is een extra bestel­periode toe­gevoegd: 30 november 2023. Dit is tevens de laatste kans om een IDO-informatie­waaier koste­loos (gesubsi­dieerd door KB) te bestellen. Bestel je in 2024, dan komen de kosten voor rekening van jouw biblio­theek.

Lees het bericht over IDO-informatiewaaier bestellen.

Veelgestelde vragen rond DigiD en DigiD-app

In de IDO-marketing­toolkit op de portal Landelijke huis­stijl vind je nu ook een document met veel­gestelde vragen met antwoor­den rond DigiD en DigiD-app. Dit document is handig voor de IDO-mede­werkers. 

Download het document Veelgestelde vragen DigiD en Digid-app

Algemene Rekenkamer onderschrijft functie IDO

De Algemene Rekenkamer is positief over de IDO’s en het resultaat dat is bereikt. Zo is te lezen in het Verantwoordings­onderzoek 2022 dat op 17 mei is gepubli­ceerd. Maar de Rekenkamer is kritisch op het ministerie van BZK over de onder­bouwing van het beleid en de finan­ciering.

Lees het bericht over het verantwoordingsonderzoek.     

Gezamenlijke aanpak banken

Op verzoek van KB, VOB en VNG hebben de samen­werkende banken een informatie­document gemaakt over hun inspan­ningen om iedereen in staat te stellen zelf­standig te bankieren. We delen dit zodat je de infor­matie kunt inzien, met name over de pilots met bank­informatie­punten verspreid over het land. Pilots, waar vaak biblio­theken bij betrokken zijn. 
Ook vind je een overzicht van de pilots met bank­informatie­punten die nu lopen.

Bij de opzet van de pilots waren we niet betrokken. We hebben nu afgesproken dat bij de evaluatie en het nadenken over een vervolg, VOB en KB wél betrokken worden, zodat wij vroeg­tijdig alle betrokkenen in de sector kunnen consul­teren en infor­meren.

Download:

Tijdig voorbereiden op OVpay-vragen

Op 6 juni is de lande­lijke campagne OVpay gestart, over een nieuwe vorm van betalen van de OV-bedrijven in Nederland. Hoewel deze bedrijven geen IDO-partners zijn én OV-pay stap-voor-stap wordt ingevoerd, krijg je er misschien toch vragen over in het IDO. Daarom informeren we je vast over deze maat­schap­pelijke ontwikkeling en over de pilot OVpay in Rotterdam.

Lees het bericht over OVpay

Zie ook

Meedoen in een digitale wereld: motivatie ontrafeld, Alliantie Digitaal Samenleven, 2023. Bijvoorbeeld door mensen via bingo­kaarten te verleiden (eerste) digi­tale stapjes te zetten.