Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Gegevenslevering Wsob 2022 in februari van start

Nieuwsbericht
Vergelijken
9 december 2022
De dataverzameling rondom de Gegevenslevering Wsob 2022 gaat begin februari van start. Op basis van deze data wordt het dossier Bibliotheekstatistiek over 2022 samengesteld. Hierin verzamelt de KB jaarlijks de belangrijkste cijfers over openbare bibliotheken.
Inhoudsblokken
Bibliotheek

Vragenlijsten

Het onderzoek bestaat uit vier vragenlijsten: bezit, kernfuncties, personeel en financieel. Deze vragenlijsten worden momenteel geprogrammeerd door DESAN Research Solutions, het onderzoeksbureau waarmee de KB samenwerkt. Wil je graag weten welke bibliotheekgegevens over 2022 worden uitgevraagd? Bekijk hier alvast de vragenlijsten in PDF. Wij adviseren om eerst de PDF-versies van de vragenlijsten te gebruiken voor het verzamelen van de gevraagde gegevens om vervolgens eenvoudig de vragenlijsten digitaal in te vullen en af te ronden.

Uitnodiging per e-mail

Contactpersonen voor de desbetreffende digitale Wsob-vragenlijst worden per e-mail uitgenodigd door DESAN Research Solutions. Wie contactpersoon is voor meerdere onderdelen, ontvangt meerdere mails. Heeft binnen jouw bibliotheekorganisatie een wijziging plaatsgevonden? Geef de juiste contactpersoon door via bibliotheekmonitor@kb.nl. Vermeld daarbij om welke Wsob vragenlijst het gaat.

Planning

Sinds 2021 publiceert de KB de Gegevenslevering Wsob in juli. Om dit te kunnen realiseren, vindt de uitvraag op verschillende momenten plaats. De vragenlijsten rondom bezit, personeel en kernfuncties kunnen van begin februari tot half maart worden ingevuld. De financiële vragenlijst en de vragenlijst voor POI’s kunnen eind maart tot eind april worden ingevuld.

Locatiegegevens in G!DS

De Wsob kent aparte data-inzamelingen voor openbare bibliotheken, POI’s en de online Bibliotheek. Daartoe wordt bibliotheken gevraagd een aantal gegevens vooraf aan te leveren via het Datawarehouse en G!DS. Bekijk de instructiepagina Wsob op de G!DS-website om te zien welke G!DS-gegevens worden opgehaald voor de Wsob. De peildatum voor deze gegevens is 31 december 2022. Controleer en actualiseer daarom de locatiegegevens van jouw bibliotheek dit jaar nog.

Gegevens via Datawarehouse

Een aantal gegevens uit de vragenlijst rondom bezit wordt ingeladen vanuit het Datawarehouse. In de vragenlijst worden deze gegevens ter controle voorgelegd. Om tijdig te kunnen starten met de aanlevering, is het noodzakelijk dat de gegevens over 2022 volledig zijn. Ook hiervoor geldt de peildatum van 31 december 2022.

Publicatie

Eind juli wordt de Gegevenslevering Wsob 2022 gepubliceerd in de vorm van het dossier Bibliotheekstatistiek. In dit dossier komen de belangrijkste uitkomsten van de Gegevenslevering Wsob 2022 aan bod en worden de resultaten in bredere context geplaatst. Daarnaast worden de uitkomsten verwerkt in een infographic en een overzichtelijk dashboard, waarin je kunt filteren op landelijk, provinciaal en lokaal niveau. Ook kun je bibliotheken met elkaar vergelijken. Ook de ruwe datasets van de Gegevenslevering Wsob 2022, die ten grondslag liggen aan het dossier en dashboard, zijn eind juli op Bnetwerk terug te vinden.

Over de Gegevenslevering Wsob

Vanuit de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) zijn alle openbare bibliotheken, provinciale ondersteuningsinstellingen (POI’s) en de KB verplicht om gegevens aan te leveren aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De KB verzamelt en analyseert deze gegevens en presenteert deze in de vorm van het dossier Bibliotheekstatistiek aan het ministerie en het netwerk. Voor de samenstelling van het dossier put de KB uit enquêtegegevens van de Bibliotheekmonitor, het Datawarehouse, G!DS, de gegevenslevering door de POI’s en openbare bibliotheken in Caribisch Nederland en de cijfers omtrent de landelijke digitale openbare bibliotheek. In aanvulling op het dossier, het dashboard en de artikelen op Bnetwerk ontvangen alle bibliotheekorganisaties een individuele infographic, waarin de resultaten op lokaal niveau worden gepresenteerd.

Nieuwsgierig naar de resultaten Gegevenslevering Wsob 2021?

De resultaten van de Gegevenslevering Wsob 2021 zijn terug te vinden in het dossier Bibliotheekstatistiek 2021 op Bnetwerk. In dit dossier komen de belangrijkste uitkomsten van de Gegevenslevering Wsob 2021 aan bod en zijn de resultaten in bredere context geplaatst. Daarnaast zijn de uitkomsten verwerkt in een infographic en een overzichtelijk dashboard, waarin je kunt filteren op landelijk, provinciaal en lokaal niveau en waar je bibliotheken met elkaar kunt vergelijken. Ook de ruwe datasets, die ten grondslag liggen aan het dossier en dashboard, zijn op Bnetwerk terug te vinden. Een deel van de uitkomsten is op geaggregeerd niveau voor het totaal aan openbare bibliotheken gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op StatLine.