Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Gezamenlijk Collectieplan 2020-2024 vastgesteld

Nieuwsbericht
Vergelijken
6 april 2020
Op 31 maart 2020 is het Gezamenlijk Collectieplan 2020-2024 van openbare bibliotheken vastgesteld na goedkeuring door het netwerkwerkoverleg openbare-bibliotheekstelsel. Dit collectieplan dient de komende vier jaar als beleidskader voor het beheren en samenstellen van collecties door openbare-bibliotheekvoorzieningen.
Inhoudsblokken

Aanleiding

De Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob, artikel 10) bepaalt dat de KB eens in de vier jaar een collectieplan voor het netwerk opstelt. In 2016 is het eerste Gezamenlijke Collectieplan vastgesteld; het nieuwe Collectieplan is de opvolger hiervan.

Het Gezamenlijk Collectieplan biedt een kader voor het beheren en samenstellen van collecties door openbare-bibliotheekvoorzieningen in Nederland. Geen enkele bibliotheek heeft alle titels in huis en dat hoeft ook niet: wie in Nederland lid is van de openbare bibliotheek heeft toegang tot de collecties van alle openbare bibliotheken in ons land, zowel fysiek als digitaal.

Vrouw leest boek op e-reader

Door het goed op elkaar afstemmen van al deze collecties ontstaat een pluriforme collectie Nederland, die bijdraagt aan de functie van de bibliotheek en waarin de klant kan vinden wat hij of zij zoekt.

Totstandkoming en vaststelling

De bespreking in het netwerkoverleg en de daaropvolgende vaststelling door de KB was de laatste officiële stap in een reeks van zorgvuldige afstemmingen met vertegenwoordigers van bibliotheken, POI's en de KB. Hiervoor is ten eerste het voorgaande collectieplan geëvalueerd. Vervolgens heeft de KB in overleg met de Klankbordgroep Collectieplan onderwerpen voor het collectieplan geselecteerd en het concept Collectieplan 2020-2024 opgesteld.

Een eerste versie van het collectieplan is op 21 januari gepresenteerd op de landelijke collectiemiddag. Op basis van de input van het veld zijn er vervolgens nog enkele kleine wijzigingen doorgevoerd.

In het netwerkoverleg van 30 maart hebben Lily Knibbeler (KB), Tineke van Ham (SPN) en Anton Kok (VOB) het Collectieplan besproken. Ook Jos Debeij (KB) en Gerry Poelert (VOB) schoven aan. Er was brede waardering voor het Collectieplan en SPN en VOB adviseerden de KB het plan vast te stellen. De KB heeft dat op 31 maart gedaan.

Een gezamenlijke visie op de collectie en 59 afspraken

In het Gezamenlijk Collectieplan 2020-2024 zijn 59 afspraken opgenomen die deze afstemming moeten bewerkstelligen. De verantwoordelijkheden van verschillende partijen in het openbare-bibliotheekveld aangaande collecties zijn hierin vastgelegd.

Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over specifieke collectieonderdelen en collectiegerelateerde thema’s die op landelijk niveau aandacht vragen, zoals de afstemming tussen de fysieke en digitale collecties en de collectiekennis en -expertise. Deze afspraken worden voorafgegaan door een gedeelde visie op de definitie, functie, positie en kwaliteit van de collectie.

Vanaf 1 juni zal de KB met een nieuwe beleidsadviseur aan de slag gaan met de coördinatie van een uitvoeringsagenda bij het Collectieplan.