Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Materialen Stichting Lezen en Schrijven vanaf 1 juli via Boom Uitgevers

Nieuwsbericht
Vergelijken
8 juni 2023
Vanaf 1 juli 2023 zijn de lesmaterialen van Stichting Lezen en Schrijven te verkrijgen via de webwinkel van Boom Uitgevers.
Inhoudsblokken
Stichting Lezen en Schrijven, logo

Waarom

In 2019 besloot het Rijk de aanpak van laag­geletterd­heid te decentra­liseren richting gemeenten. Voor Stichting Lezen en Schrijven betekende dit een nieuwe rol als onafhan­kelijk adviseur van gemeenten. Het koste­loos aan­bieden van deze mate­rialen past niet bij de onafhan­kelijkheid van deze rol. Lezen en Schrijven ontvangt geen subsidie meer voor de mate­rialen en kan daar­door de les­mate­rialen niet langer koste­loos verspreiden. 

Omdat deze les­mate­rialen een belangrijke rol spelen in de aan­pak van laag­geletterd­heid, heeft Lezen en Schrijven zich inge­spannen om de mate­rialen toch beschik­baar te houden. Na consul­tatie met alle belang­hebbenden is een samen­werking met een uit­gever de beste vorm gebleken. Na een Europese aan­besteding is de keuze op Boom Uitgevers gevallen. Vanaf 1 juli verkopen zij het les­mate­riaal. Zie de webwinkel van Boom Uitgevers

Geen bestellingen mogelijk tussen 1 juni en 1 juli

Om de over­gang goed te kunnen organi­seren, is de bestel­portal van Stichting Lezen en Schrijven in juni gesloten. Dat betekent dat je tussen 1 juni en 1 juli geen materiaal kunt bestellen. 

Lidmaatschap

Dat de mate­rialen beschik­baar blijven, ziet Lezen en Schrijven als een mooi resul­taat. In aan­vulling hierop bekijkt zij samen met belang­hebbenden of er behoefte is aan een lid­maat­schap of rege­ling om het bestel­len en betalen zo makkelijk mogelijk te maken. Over deze ontwik­kelingen houdt Lezen en Schrijven je op de hoogte. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de adviseur van Stichting Lezen en Schrijven in jouw regio.

Q&A  

Hoe lang is de levertijd van Boom Uitgevers?

Boom Uitgevers hanteert een lever­tijd van 2 à 5 werk­dagen. Dat is veel sneller dan de eerdere levertijd. 

Blijft de vorm van alle materialen hetzelfde?

Eén van de manieren om kosten te redu­ceren is om de mate­rialen in een andere vorm aan te bieden. Voor verschil­lende mappen is afgesproken dat de vorm verandert. Zo levert Boom géén map meer, maar alleen de inhoud. Ook tab­bladen ver­vallen, omdat deze erg duur zijn in productie. Bij de (Succes!)-boekjes wordt gekeken naar bunde­ling van titels per onder­werp of niveau. Dit maakt de logis­tiek veel voor­deliger.

Vergoeding of lidmaatschap

Met de beleids­verande­ringen en de decen­trali­satie van aan­pak van laag­geletterd­heid, is het aan gemeenten om te bezien of en hoe zij kosten vergoeden. Daarom is het aan te bevelen om hierover met jouw gemeente(n) in gesprek te gaan.