Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Moeilijk lezende kinderen krijgen meer leesplezier dankzij stimuleringsregeling

Nieuwsbericht
Vergelijken
10 maart 2021
De voortdurende aandacht van bibliotheken voor het stimuleren van het leesplezier bij kinderen met leesproblemen is een groot goed. Zonder leesplezier ontbreekt immers de motivatie die essentieel is voor de leesontwikkeling. De KB draagt hieraan bij met subsidiegelden voor de deskundigheidsbevordering van leesconsulenten.
Inhoudsblokken
Afbeelding
meidje met koptelefoon en ipad

De succesvolle verdiepingsmodule Leesplezier voor kinderen met leesproblemen (binnen de Bibliotheek op school) toont aan dat het loont te investeren in deskundigheidsbevordering van leesconsulenten. Deze kunnen hun expertise vervolgens verspreiden in het onderwijs.

De KB stimuleert dit proces met subsidiegelden. Hiermee kunnen leesconsulenten niet alleen basisschoolleerlingen ondersteunen die qua leesontwikkeling achterblijven, maar ook hun leerkrachten.

Meer leesplezier

Uit een eerdere evaluatie (2019) kwamen al succesvolle resultaten naar voren. De specifieke begeleiding van leesconsulenten bleek te leiden tot een beter aanbod voor de leerling en een meer adequate begeleiding door de leerkracht. Hierdoor werd de bibliotheekdeur verder opengezet voor het kind, de leerkracht en de ouders. Leerkrachten geven aan dat zij kinderen nu meer leesplezier kunnen laten beleven gedurende hun leesontwikkeling.

 

Jong meisje leest boek

Evaluatie 2020

Ook nu, bij de volgende evaluatie (2020), zien we deze positieve resultaten terug. We belichten drie wezenlijke aspecten uit deze evaluatie:

Waardevolle methodiek

De methodiek van de verdiepingsmodule Leesplezier voor kinderen met leesproblemen wordt als een waardevolle en noodzakelijke toevoeging gezien op het onderwijsaanbod. Daarom wordt de methodiek op alle scholen opgenomen in het lees- en activiteitenplan. In de evaluatie zeggen leerkrachten:

  • “We zien nu de vele mogelijkheden die er zijn voor deze groep kinderen.”
  • “Ik wist niet dat er zoveel materialen zijn!”
  • “Alle kinderen kunnen meedoen, niemand wordt buitengesloten.”
  • “Eindelijk zie ik hem met plezier lezen/luisteren.”

Leesconsulenten geven aan dat de subsidieregeling hen tijd en ruimte heeft gegeven om zich, naast het reguliere bibliotheekaanbod, specifiek te richten op de groep kinderen met leesproblemen. Ze hebben deze kinderen en hun leerkrachten laten zien welke ondersteuningsmogelijkheden en interventies er ingezet kunnen worden. De positieve uitwerking hiervan maakt dat scholen openstaan voor het voortzetten van deze ondersteuning. 

Aanbod geschikte materialen

Een tweede belangrijk aspect is het aanbod van materialen. Leerkrachten zijn verrast door de vele mogelijkheden die er zijn voor kinderen met een leesprobleem. Daardoor wordt er op de scholen gewerkt aan een zichtbare/ passende collectie, waarbij MakkelijkLezenPlein (MPL)-boeken, theaterlezen, luister- en meeleesboeken genoemd worden. Ook de digitale mogelijkheden van o.a. Superboek (Passend Lezen) en Yoleo worden genoemd.

Leesconsulenten zeggen:

  • “Zo mailde een juf me één week na het leesgesprek, dat een jongetje dat niet van lezen hield, door meelezen nu met plezier aan het lezen was.”
  • “Op een school vertelde een jongen met dyslexie dat hij nu iedere avond leest met Yoleo. Hij vroeg mij de volgende keer een echt boek van Dolfje Weerwolfje mee te nemen!”

Verbeterde samenwerking

Het laatste evaluatiepunt gaat over de verbeterde samenwerking tussen leesconsulenten en het schoolteam, en de deskundigheidsbevordering van collega’s in de eigen bibliotheekorganisatie.

Het verspreiden van de expertise van de leesconsulent heeft ertoe geleid dat deze meer en bewuster samenwerkt met leerkrachten en interne begeleiders en meer zichtbaar is bij de directie. Dit zorgt voor een betere afstemming op de behoefte van het kind en draagt bij aan adequate borging.Leesconsulenten geven aan dat de methodiek van de verdiepingsmodule Leesplezier voor kinderen met leesproblemen wordt opgenomen in het bij/nascholingsprogramma voor leesconsulenten van de eigen bibliotheekorganisatie. Men wil dit onderwerp als vast item op de agenda houden. 

Tot slot

De aandacht voor het onderwerp Leesplezier voor kinderen met leesproblemen in het onderwijs blijkt zinvol. De KB levert hier met de stimuleringsregeling een waardevolle bijdrage aan. Bij succes borgt de bibliotheek de aanpak bij de betreffende scholen en rolt deze in de toekomst uit op andere scholen in het werkgebied. Het is de bedoeling om in 2021 een bijeenkomst te organiseren voor leesconsulenten, waar zij praktijkervaringen met elkaar kunnen uitwisselen.