Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Onderzoek aanbod basisvaardigheden voor anderstaligen

Nieuwsbericht
13 mei 2020
Het ITTA gaat onderzoeken hoe het aanbod voor anderstaligen rond basisvaardigheden aansluit op hun behoeften. En in hoeverre er lokaal voor alle doelgroepen passend aanbod is. Dit gebeurt in opdracht van KB en Het Begint met Taal.
Inhoudsblokken

Bibliotheken en vrijwilligersorganisaties bieden een brede dienstverlening aan anderstaligen die hun taal- of andere basisvaardigheden willen verbreden. Bijvoorbeeld door Taalhuizen te faciliteren, (digi)Taalcafés te organiseren of NT2-spreekuren in te richten. Interessant om te weten is hoe goed dit aanbod aansluit op de leerbehoefte van anderstaligen.

Drie anderstalige cursisten in het Taalhuis

En of lukt het om op lokaal niveau voor álle doelgroepen passend aanbod te organiseren.

ITTA-onderzoek naar leermiddelen

Daarom laten de KB en Het Begint met Taal, in aanloop naar de nieuwe inburgeringswet die op 1 juli 2021 ingaat, kennisinstituut voor taalontwikkeling ITTA onderzoek doen. Centrale vragen zijn hoe het aanbod voor anderstaligen aansluit op hun leerbehoeften en leerwensen, en waar op lokaal en nationaal niveau verbetering mogelijk is.
In juni wordt een aantal bibliotheken benaderd om deel te nemen aan het onderzoek. Je kunt je dan ook aanmelden als je wilt meewerken aan dit onderzoek.

Op basis van de bevindingen ontwikkelen de KB en Het Begint met Taal een pilot om de dienstverlening van partnerorganisaties te verbeteren in aanloop naar de nieuwe wet Inburgering.