Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Ontwikkelingen monitoring volwasseneneducatie

Nieuwsbericht
23 juni 2021
Monitoring van de volwasseneneducatie door bibliotheken geeft inzicht in de effecten en de impact van het aanbod basisvaardigheden. Zowel landelijk als lokaal veranderen er zaken. Probiblio beschrijft de ontwikkelingen. Hieronder volgt een samenvatting.
Inhoudsblokken

Sinds 2014 wordt de volwasseneneducatie niet meer uitsluitend gegeven door het ROC en werkte het veld toe naar een nieuwe situatie. Hierin is plaats voor aanbod van ROC’s én andere organisaties. Bibliotheken kunnen zich als aanbieder van non-formeel aanbod laten gelden. Inmiddels is dit beleid realiteit. Gemeenten zijn sinds 2020 verantwoordelijk voor de volwasseneneducatie.

Animatietekening vergrootglas

Het landelijke Tel mee met Taal-programma 2020-2024 beschrijft de kwaliteit, borging en monitoring. Er vindt meer sturing plaats op kwaliteit en kwantiteit.

Landelijke output monitor voor non-formeel aanbod

De Inspectie van het Onderwijs ziet toe op de kwaliteit van formele educatietrajecten van taalaanbieders; ook binnen de WEB.
Er komt geen verplicht landelijk kwaliteitslabel voor trajecten van non-formele aanbieders. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit hiervan.

Ook komt er geen verplicht landelijk keurmerk, omdat gemeenten te maken hebben met verschillende aanbieders, divers aanbod en een gemêleerde doelgroep. Bovendien schrikt een te zwaar kwaliteitsregime met name (kleinere) aanbieders af die werken met vrijwilligers.

Wel komt er een Landelijke outputmonitor voor een effectieve aanpak van laaggeletterdheid. Deze monitor moet de landelijke politiek inzicht geven in de resultaten, én gemeenten helpen een betere regiefunctie te krijgen en houden. Het Rijk, CBS en gemeenten werken hierin samen. Naar verwachting voert het CBS de outputmonitor in 2022 in.

Gemeentelijke monitoring op ouput en outcome

Gemeenten zijn alleen verplicht om kwantitatieve gegevens aan te leveren. Zij bepalen zelf of ze breder willen monitoren op bijvoorbeeld outcome. Al dan niet gezamenlijk, kijken de gemeenten van een arbeidsmarktregio bij inkoop naar onder meer de kwaliteit die ze willen leveren.

De vraag is hoe de gemeente meer zicht en grip krijgt op kwaliteit. En hoe zij dit met aanbieders kan bespreken. VNG en Divosa laten hiervoor een Handreiking breed kwaliteitsbeleid laaggeletterdheid ontwikkelen.

Qwasp

Er zijn geen landelijke verplichtingen voor outcome. Dit is wel relevant voor gemeenten. Daarom biedt Maurice de Greef de Qwasp monitor volwasseneneducatie. Qwasp is uitsluitend bestemd voor gemeenten. Hiermee kunnen zij hun partners vragen om impactgegevens te leveren. Het aantal vragen is aan te passen aan de trajectgrootte. Landelijk wordt Qwasp gezien als belangrijk voor de volwasseneneducatie. Als er veel gemeenten meedoen, levert het kwalitatief inzicht.

KB: landelijke monitoring voor bibliotheken

Voor de kwantitatieve gegevens van het IDO ontwikkelde de KB een ouputregistratietool. Deze is sinds 24 juni beschikbaar en meet aantallen en typen vragen. Op langere termijn is de ambitie door te ontwikkelen naar output-tool voor al het taal- en digitaalaanbod.

De Impactmonitor bevat modules waarmee bibliotheken de effecten van hun cursussen en taalactiviteiten kunnen meten.

De bibliotheek en inhoud en kwaliteit meten

Voor de bibliotheek en het taalnetwerk zijn inhoud en kwaliteit belangrijke onderwerpen. Samen maken zij afspraken over wat zij willen bereiken en met welke kwaliteit. Dit maken zij inzichtelijk via monitoring. In de keuze hoe wordt gemonitord, zijn zij vrij, rekening houdend met afspraken die met de gemeente zijn gemaakt.

Naast de verplichte output voor het CBS kan de bibliotheek kiezen voor onder meer: deelnemers­registratie, taal/digi-vrijwilligersregistratie en de thema’s taal NT1 & NT2, inburgering, digitaal.

De meestgebruikte monitorsystemen bij bibliotheken zijn:

  • Fenna – systeem dat bibliotheken al gebruikten voor vrijwilligersregistratie en met een Taalhuis-module is uitgebreid.
  • Match – vernieuwde versie (2021) van Het Begint met Taal voor aangesloten taalcoachorganisaties.
  • MS Excel in combinatie met de KB-Impactmonitor of een eigen monitor.

De KB, Het Begint met Taal en Qwasp hebben afgesproken om bij alle ontwikkelingen samen te werken om dubbel werk te voorkomen. Daarnaast maken ze een vergelijkingsdocument met een overzicht van hun landelijke systemen.

Lees het volledige artikel op Probiblio.nl