Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Plek 3: de Bibliotheek de derde leeromgeving

Nieuwsbericht
Vergelijken
3 juli 2020
In het kader van de Gelijke kansen-agenda van het ministerie van OCW zijn de KB, Bibliotheek Lek & IJssel en Bibliotheek Venlo een pilot gestart, waarin de bibliotheek gepositioneerd wordt als rijke derde leeromgeving voor kinderen en jongeren in kwetsbare thuissituaties. De eerste leeromgeving is thuis, de tweede is school en de bibliotheek PLEK 3. De contouren van die derde leeromgeving in de bibliotheek worden duidelijker.
Inhoudsblokken

Taal integraal en spelenderwijs aanbieden

PLEK 3 is de naam van het project Living Taal Lab van Bibliotheek Venlo, en tegelijkertijd de naam van de fysieke plek in de bibliotheek als ook van de dienstverlening die daarbij hoort. PLEK 3 verwoordt precies wat de bibliotheek beoogt. De derde plek is voor kinderen en jongeren die extra steun nodig hebben in het vergroten van hun taalvaardigheid en andere vaardigheden.

Plek3

Bibliotheek Venlo doet dit door taal en taalvaardigheid geïntegreerd aan te bieden in een programma bestaande uit vier modules: techniek, burgerschap, cultuur en duurzaamheid. De modules worden in samenwerking met partners ontwikkeld en gegeven. Spelenderwijs komen de kinderen en hun ouders in aanraking met taal. Zij vergroten niet alleen hun taalvaardigheden, maar ontdekken ook hun talenten en komen op deze manier in aanraking met allerlei thema’s en vaardigheden rond digitale geletterdheid.

Professionele studiebegeleiding in de bibliotheek

Bibliotheek Lek & IJssel kiest ook voor PLEK 3 in de Bibliotheek, maar zet in op het bieden van professionele studiebegeleiding in de Bibliotheek voor kinderen en jongeren van 8 – 18 jaar in een kwetsbare thuissituatie. Samen met het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het netwerk rond het kind onderzoekt deze pilot hoe de toeleiding naar deze dienstverlening het beste kan plaats vinden. Daarbij wordt ook ingezet op de ouders en toeleiding vanuit het Taalhuis en andere projecten in de bibliotheek. De studiebegeleiding vindt plaats door professionals die samen met het kind en de ouder kijken naar wat nodig is. Taal is belangrijk, maar ook andere vakken of specifieke studievaardigheden komen terug in het programma. Na een aantal weken wordt een plan van aanpak gemaakt in samenwerking met het kind, de ouder en de leerkracht. Door expliciet aandacht te geven aan kinderen in kwetsbare thuissituaties vergroten hun kansen en worden hun talenten benut. 

Corona biedt ook kansen

Even leek het erop dat het coronavirus roet in het eten ging gooien. Maar de sluiting van bibliotheken en scholen bood ook nieuwe kansen. Zo ontdekte Bibliotheek Lek & IJssel dat sommige leerlingen juist baat hadden bij een online begeleiding, terwijl voor anderen een combinatie van online en fysieke begeleiding beter werkt. Ook ontdekten zij dat juist die digitale begeleiding ervoor zorgde dat ook andere kinderen aanhaakten en dat ook bleven. Om ook een bijdrage te leveren aan het verminderen van de onderwijsachterstanden door corona gaat Bibliotheek Lek & IJssel in de zomer door met de huiswerkbegeleiding.

Bibliotheek Venlo ondervond nauwelijks hinder van de gevolgen door het coronavirus, omdat zij nog middenin de ontwikkeling van het programma en de inrichting van de fysieke ruimte van PLEK 3 zitten. De contacten met de samenwerkingspartners verliepen digitaal ook goed waardoor de voorbereidingen naar de start in het nieuwe schooljaar gewoon door konden gaan. 

Werving en promotie

Beide bibliotheken maakten een promotiefilmpje voor ouders, leerkrachten, gemeente en samenwerkingspartners:

Deze filmpjes worden ingezet om een grotere bekendheid van PLEK 3 in de bibliotheek te realiseren bij ouders, leerkrachten, gemeente en samenwerkingspartners. Daarnaast gaat het ook om het informeren van ouders en leerkrachten om zo die groep kinderen te bereiken die het meest baat hebben bij een deelname. 

Monitoring

Voor de monitoring van de pilot is gekozen voor een extern onderzoeksbureau dat samen met de KB en de pilotbibliotheken een kwalitatieve en kwantitatieve meting uitvoert in de vorm van een 0 en 1-meting. Deze instrumenten worden in samenwerking met de KB en de pilotbibliotheken ontwikkeld. In de monitoring worden de medewerkers van de bibliotheek, leerkrachten, ouders en kinderen betrokken.

Gedurende de pilot wordt informatie gedeeld via de BiebtoBiebgroep ‘Pilot Bibliotheek als 3e leeromgeving’ . We zijn nieuwsgierig naar jullie ervaringen en bevindingen en nodigen je uit om gebruik te maken van de groep.

Wil je meer weten, neem dan contact op met Norma Verheijen, Norma.Verheijen@kb.nl 

Aanvullende informatie:

In Nederland hebben naar schatting 2,5 miljoen mensen moeite met taal, rekenen en digitale vaardigheden. Dat is een enorm maatschappelijk probleem. Deze beperkte geletterdheid is vaak ook een oorzaak van andere problemen zoals schulden, slechte gezondheid, armoede of een slechte woonsituatie. 

Het is dan ook belangrijk achterstanden (geletterdheid en digitale geletterdheid) op jonge leeftijd te voorkomen om zo de kansenongelijkheid onder kinderen tegen te gaan. Speciaal voor kinderen en jongeren in een kwetsbare thuissituatie.