Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Project Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid

Nieuwsbericht
Vergelijken
27 januari 2021
Eind 2024 krijgen de Nederlandse gemeenten de regierol in de aanpak van laaggeletterdheid, inclusief de gezinsaanpak. Dit is een belangrijke stap: de gezinsaanpak vraagt bij uitstek om een goed aangestuurde netwerksamenwerking van partners. De gemeenten moeten zich kunnen voorbereiden op deze regierol. Daarom heeft het ministerie van OCW besloten dat er een systeemaanpak voor gemeenten moet komen. Een samenwerkingsverband van Stichting Lezen (penvoerder), de KB en Stichting Lezen & Schrijven werkt in het project Gemeentelijke Gezinsaanpak aan een model om deze systeemaanpak mogelijk te maken.
Inhoudsblokken

Sinds een aantal jaren is er in het landelijke actieprogramma Tel mee met Taal aandacht voor de gezinsaanpak van laaggeletterdheid. Met de aanpak wil men de cyclus van laaggeletterdheid doorbreken. Dit gebeurt door ouders te ondersteunen bij het stimuleren van de taal- en geletterdheidsontwikkeling van hun kinderen. Ook het versterken van de basisvaardigheden van ouders zelf is hierbij belangrijk.

Moeder met 2 kinderen op de bank met tablet

Stichting Lezen werkt samen met de KB (programma Bibliotheek en Basisvaardigheden), Stichting Lezen & Schrijven, POI’s (via SPN) en lokale bibliotheken aan de gezinsaanpak.

Gezinsaanpak gegroeid

De gezinsaanpak in de bibliotheekbranche laat inmiddels flinke ontwikkelingen zien:

  • Programma's stimuleren het taalgebruik tussen ouderen en kind, zoals de BoekStartcoach, de VoorleesExpress en Voor jou en je kind.
  • Het effect van interventies is onderzocht, bijvoorbeeld het effect van ouder-kindprogramma’s door professor Roel van Steensel.
  • Materialen en instrumenten zijn ontwikkeld en strategische sessies uitgevoerd om bibliotheken te helpen om hun organisatie meer (in) te richten op het ondersteunen van taalarme gezinnen.
  • Veel POI’s ondersteunen bibliotheken in hun werkgebied bij het werken aan de gezinsaanpak.

Systeemaanpak

De ontwikkeling en uitrol van het model voor systeemaanpak in gemeenten gebeurt in samenwerking met de VNG en individuele gemeenten. De bedoeling is dat de lokale bibliotheken een verbindende rol gaan spelen in dit model. Het is dus belangrijk om de bibliotheeksector vanaf het begin in dit ontwikkelproces te betrekken. De 3 organisaties houden de bibliotheken op de hoogte en gaan, waar nodig, met hen in gesprek.

In 2020 hebben de organisaties een projectplan uitgewerkt, dat zij vanaf 2021 uitvoeren met een gezamenlijke werkgroep. Deze werkgroep zal nauwe contacten onderhouden met de VNG, de bibliotheeksector en andere sectoren die betrokken zijn bij de gezinsaanpak op gemeentelijk niveau. Voorzitter van de werkgroep Gemeentelijke Gezinsaanpak is projectleider Hermien Lankhorst.