Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Start onderzoeken Bibliotheekstatistiek en Basisvaardigheden via Bibliotheekmonitor

Nieuwsbericht
Vergelijken
28 mei 2020
Onlangs zijn twee nieuwe onderzoeken voor openbare bibliotheken gestart via de Bibliotheekmonitor, voorheen het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP): de Gegevenslevering Wsob en Basisvaardigheden voor volwassenen. Met de resultaten wordt de staat van het bibliotheekstelsel in kaart gebracht.
Inhoudsblokken

Gegevenslevering Wsob

Vanuit de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) zijn alle openbare bibliotheken, POI’s en de KB verplicht jaarlijks gegevens over de status van de bibliotheeksector aan te leveren aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De KB verzamelt en analyseert deze gegevens en presenteert ze in de vorm van een dossier, dashboard en infographics.

Hiermee biedt de KB inzicht in de status van het openbare bibliotheekstelsel in 2019. Het onderzoek voor bibliotheken is opgesplitst in vier vragenlijsten, zodat ieder deel kan worden ingevuld door de persoon met de juiste expertise:

  • Bezit: leden, collectie en uitleningen
  • Kernfuncties: activiteiten, faciliteiten en gebouw
  • Personeel: vast personeel en vrijwilligers
  • Financieel: kosten, baten en bezuinigingen

Het onderzoek voor POI’s gaat binnenkort van start.

Basisvaardigheden voor volwassenen

Met dit onderzoek brengt de KB de landelijke, provinciale en lokale stand van zaken in kaart rondom de product- en dienstverlening op het gebied van basisvaardigheden voor volwassenen in 2019. Daarnaast wordt met dit onderzoek ook de uitvoering van het project ‘Digitale inclusie – Ondersteuning voor kwetsbare burgers’ gemonitord.

Landelijk, provinciaal en lokaal inzicht

Met het invullen van deze vragenlijsten dragen bibliotheken bij aan het landelijk inzicht in de belangrijke rol die zij spelen in de maatschappij. Ook lokale bibliotheken profiteren hiervan: per onderzoek ontvangen zij een individuele infographic, waarin de dienstverlening ook op lokaal niveau in kaart is gebracht. Voor meer inzicht in de resultaten kunnen zij ook de dashboards op Bibliotheekinzicht raadplegen. Deze bieden de mogelijkheid lokale resultaten af te zetten tegen de landelijke cijfers, de resultaten van de provincie en de scores van bibliotheken van vergelijkbare grootte. De deelnemende bibliotheken ontvangen bericht wanneer de landelijke rapportages, infographics en dashboards van deze onderzoeken beschikbaar zijn.

Nieuwe vragenlijstomgeving

Voor het uitzetten van de online vragenlijsten werken we vanaf dit jaar samen met DESAN Research Solutions, een onderzoeksbureau met veel ervaring in de bibliotheeksector. Bij de overgang naar DESAN als nieuwe leverancier staat gebruiksvriendelijkheid voorop. De bekende functionaliteiten van de online vragenlijsten, zoals de koppeling van gegevens uit het datawarehouse, automatische optellingen en het overzicht met ingevulde antwoorden, zijn ook in de nieuwe omgeving toegepast. De nieuwe inloggegevens zijn per e-mail verstrekt aan de bibliotheekmedewerkers die zijn uitgenodigd voor de Gegevenslevering Wsob en het onderzoek rondom Basisvaardigheden. In de loop van dit jaar zullen ook deelnemers aan de andere onderzoeken hun inloggegevens ontvangen.

Geen uitnodiging ontvangen?

De uitnodigingen voor deelname aan deze onderzoeken zijn verstuurd naar de contactpersonen van de bibliotheken. Heb je geen uitnodiging ontvangen, terwijl je die wel had verwacht? Mail naar bibliotheekmonitor@bibliotheekonderzoek.nl en geef aan om welke vragenlijst het gaat: Basisvaardigheden of een van de vier vragenlijsten van de Gegevenslevering Wsob voor bibliotheken (Bezit, Kernfuncties, Personeel of Financieel). Je ontvangt dan alsnog een uitnodiging.

Planning onderzoeken in 2020

Dit zijn de eerste twee onderzoeken die dit jaar via de Bibliotheekmonitor plaatsvinden. 

Jaarlijks worden via de Bibliotheekmonitor zes terugkerende metingen uitgevoerd. Om de expertise binnen bibliotheken optimaal te benutten en de enquêtedruk te verminderen, benaderen we hiervoor verschillende contactpersonen. In 2020 worden de volgende vragenlijsten uitgezet:

  • Gegevenslevering Wsob: looptijd maart – mei 2020
  • Basisvaardigheden volwassenen: looptijd april – mei 2020
  • Dienstverlening Belastingdienst: looptijd mei – juni 2020
  • Voor- en vroegschoolse educatie: looptijd juli – september 2020
  • Samenwerking primair onderwijs: looptijd juli – september 2020
  • Samenwerking voortgezet onderwijs: looptijd juli – september 2020