Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Subsidie beschikbaar voor certificering Taalhuizen

22 oktober 2020
Het Algemeen Bestuurscollege van de KB stelt op grond van de Tijdelijke subsidieregels certificering Taalhuizen 2020-2023 subsidie beschikbaar voor de certificering van Taalhuizen. De certificering wordt uitgevoerd door de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT).
Inhoudsblokken
Body

In de brief Samen aan de slag voor een vaardig Nederland: vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024 (18 maart 2019) kondigde de minister van OCW verschillende maatregelen aan om laaggeletterdheid tegen te gaan. Een van de maatregelen is dat de kwaliteit van Taalhuizen en het non-formele lesaanbod wordt verbeterd en gewaarborgd, o.a. door certificering van de Taalhuizen.

De Stuurgroep certificering Taalhuizen heeft zich akkoord verklaard met het Certificeringskader Taalhuizen en het kabinet en de VNG hebben deze certificering bevestigd in de Bestuurlijke afspraken Laaggeletterdheid van 9 september 2020.

Kwaliteitskader

Vanaf 2020 worden de Taalhuizen in Nederland stapsgewijs gecertificeerd. Hiervoor is een kwaliteitskader ontwikkeld door een groep organisaties die nauw betrokken is bij de Taalhuizen en bij de bestrijding van laaggeletterdheid (KB, CBCT, Stichting Lezen en Schrijven, lokale Taalhuizen).

Met het nieuwe kwaliteitskader kunnen Taalhuizen zien wat goed gaat en wat beter kan en welke stappen ze kunnen zetten om de kwaliteit te verbeteren.

Aanvraag subsidie

Als een Taalhuis een certificeringstraject heeft doorlopen en daarvoor een nota heeft ontvangen van CBCT, dan kan het subsidie aanvragen via dit formulier. Lees meer over het reglement in de Tijdelijke subsidieregels certificering Taalhuizen 2020-2023