Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Update ketenbusinesscase Collectief Landelijk Bibliotheeksysteem

Nieuwsbericht
Vergelijken
26 februari 2020
Op 19 februari 2020 heeft de kerngroep ketenbusinesscase (KBC) het eindrapport "Collectief Landelijk Bibliotheeksysteem (CLB). Ketenbusinesscases van drie scenario’s van het CLB" van adviesbureau Berenschot in ontvangst genomen.
Inhoudsblokken

In november 2019 hebben we aangekondigd dat er door KB, SPN en VOB gezamenlijk opdracht gegeven is aan Berenschot om deze ketenbusinesscase (KBC) op te stellen. Er is de afgelopen maanden intensief samengewerkt om drie scenario’s uit te werken. Hieruit is een voorkeursscenario in het eindrapport gekomen.

Waarom een KBC?

De KBC moet inzichtelijk maken wat de voordelen van een landelijk bibliotheeksysteem zijn voor de hele keten, en biedt daarmee uiteindelijk ook inzicht in de waarde voor de eindgebruiker. Deze meerwaarde wordt bepaald door de mate waarin een Collectief Landelijk Bibliotheeksysteem (CBL) de beoogde doelen van ketenverbetering, kostenbesparing en versnelling van innovatie realiseert. Een ketenbusinesscase is enkel zinvol als deze door de ketenpartijen in gezamenlijkheid is opgesteld.

Wat ging eraan vooraf?

Dit betekent dat de KB aan VOB en SPN heeft gevraagd om in gezamenlijkheid de KBC uit te werken. SPN en VOB hebben hiermee ingestemd en aan het begin van de zomer 2019 is de kick-off geweest van de kerngroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de drie ketenpartners. Tijdens de kick-off is de opzet van de KBC en het proces besproken. De kerngroep is ondersteund door experts uit het veld en door Berenschot.

Hoe nu verder?

Het eindrapport biedt, wat de kerngroep betreft, mogelijkheden voor vervolgstappen. Nu is eerst nadere afstemming met het veld aan de orde. Daarom zullen de uitkomsten van de KBC de komende maanden voorgelegd worden aan de directies en besturen van de betrokken partners (POI’s, OB’s en KB). Elke partner zal vervolgens voor zichzelf kunnen besluiten of men, op basis van het in het eindrapport genoemde voorkeursscenario, verder wil werken aan een CLB.