Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Update stand van zaken Convenantsgelden

Nieuwsbericht
Vergelijken
28 november 2022
Op 30 september 2020 tekenden vertegenwoordigers van de 3 overheidslagen (het ministerie van OCW, IPO en VNG) en de 3 bibliotheekvoorzieningen (VOB, SPN en KB) het Bibliotheekconvenant 2020-2023. Voor de uitvoering van het convenant heeft het ministerie van OCW eenmalig 3 miljoen euro beschikbaar gesteld. In deze update gaan we in op hoe deze middelen tot nu toe zijn uitgegeven en hoeveel er van het bedrag nog resteert.
Inhoudsblokken

Waar zijn de middelen tot nu toe aan besteed?

  • In het kader van het Leesoffensief is er op 6 oktober 2020 een bedrag van € 1,25 miljoen beschikbaar gesteld zodat bibliotheken samen met het onderwijs specifieke doelgroepen kunnen bereiken.
  • Het ministerie heeft besloten een bedrag van € 0,7 miljoen beschikbaar te stellen ten behoeve van de frictiekosten voor Beeld en Geluid op basis van de Convenantsafspraken. Het gaat hierbij om de integratie van Muziekweb in dit instituut.

     

Welke middelen zijn er aangevraagd?

  • In 2021 is er een voorstel ingediend voor € 1,75 miljoen aan Convenantsgelden bij het ministerie van OCW voor het project Single Identity (SI) en 4 landelijke fieldlabs. Helaas bleek pas medio 2022 dat de financiële ambities niet pasten binnen het nog beschikbare budget.
  • De hernieuwde aanvraag voor het project SI en de fieldlabs is opnieuw ingediend voor € 0,65 miljoen, waarop binnenkort een beschikking zal volgen. Het ministerie is voornemens om de gelden voor het eind van het jaar aan de KB uit te keren, waarna de betrokken partijen worden geïnformeerd. Hierbij willen we het proces zo goed mogelijk laten verlopen en het voor alle partijen zo makkelijk mogelijk maken.
  • Separaat heeft de KB, na overleg met de Innovatieraad, aangegeven de Innovatiegelden voor 2021 en 2022 dit jaar alvast beschikbaar te stellen, zodat de POI’s een start kunnen maken met de fieldlabs en om zo te komen tot een geïntegreerd innovatieprogramma in netwerkverband.

     

Welke middelen resteren er nog?

  • Van de Convenantmiddelen resteert er nog € 0,4 miljoen. De gesprekken over de besteding van deze resterende middelen zijn gaande. Het ministerie leverde op ons verzoek het volgende overzicht:
  2020         2021         2022         2023        
Beschikbaar OCW       0,50 1,00 1,00 0,50

Subsidieregeling

Leesoffensief

0,50 0,75    
Muziekweb / / 0,35 0,35
Resteert / 0,25 0,65 0,15Hoe nu verder?

De onduidelijkheid rondom de besteding van de Convenantsgelden heeft geleid tot vragen en teleurstelling. Dit mede aangezien de aanvraag die in 2021 is ingediend uiteindelijk financieel niet paste in het resterende budget. Het is jammer dat pas recent duidelijk werd dat het ministerie budget beschikbaar heeft gesteld voor de frictiekosten voor Beeld en Geluid. Over de aanvraag voor 2023 wordt met het ministerie overlegd, met het streven om deze middelen uiterlijk eind 2023 beschikbaar te stellen. Besluitvorming hierover vindt plaats in het netwerkoverleg.

Afbeelding