Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Van start met de WAU-trajecten

Nieuwsbericht
Vergelijken
4 april 2023
In oktober vorig jaar berichtten we al op Bnetwerk over de toekenning van de verschillende WAU-aanvragen. Dit jaar starten we met 4 WAU-trajecten en staat met name de voorbereiding centraal; wat willen we met elkaar bereiken en hoe gaan we hieraan  werken  met elkaar? 
Inhoudsblokken

Wat zijn de WAU-trajecten? 

Werk aan Uitvoering (WAU) is een Rijksprogramma ter verbetering van de publieke dienstverlening. De KB heeft in 2022 vier aanvragen gedaan voor WAU-middelen (subsidie). Met deze middelen willen we een duurzame verandering realiseren in de wijze waarop bibliotheken samenwerken aan de drie maatschappelijke opgaven waar we ons in de Netwerkagenda  aan verbonden hebben. In het bijzonder dragen zij bij aan Participatie in de informatiesamenleving.  

Wat willen we bereiken? 

Met de WAU-middelen willen we de landelijke digitale infrastructuur doorontwikkelen, zodat deze bijdraagt aan de ontwikkeling van de maatschappelijk-educatieve bibliotheek. De huidige landelijke digitale infrastructuur is vooral gericht op de leesfunctie. Na afronding van de verschillende trajecten hebben we landelijke digitale infrastructuur die bijdraagt aan alle vijf functies van de openbare bibliotheek zoals in de WSOB is benoemd. 

Welke trajecten zijn er? 

De ontwikkeling van de bibliotheek in het digitale domein is een onderwerp dat relevant is voor alle onderdelen van de Netwerkagenda. De verschillende koersgroepen zijn daarom het startpunt van het gesprek voor alle trajecten. 

 

Schema maatschappelijke opgaven.

- Website as a Service (WAAS) 

De vernieuwde website infrastructuur versterkt de digitale participatie van de burger  door de 5 maatschappelijke functies van de bibliotheek digitaal te ondersteunen: Dit onderwerp zal o.a. aan bod komen in de Koersgroepen Participatie in de informatiesamenleving / Leven lang ontwikkelen / Gezamenlijke klantbenadering / Reflectiegroep Digitale Bibliotheek.   

- GIDS / Cockpit– wegwijzer voor de digitale burger en - samenleving  

We willen betere ondersteuning bieden aan en inzicht geven in de uitvoering van deze programma’s voor de versterking van basis informatievaardigheden en een loketfunctie (Informatiepunt Digitale Overheid). Dit vraagt om een verbeterde geautomatiseerde informatievoorziening voor de ondersteuning van die programma’s, zodat bibliotheekmedewerkers burgers verder kunnen helpen via activiteiten zoals spreekuren en cursussen en minder tijd kwijt zijn aan administratie. Ook impact en bereik van deze programma’s/activiteiten moet zo beter te meten zijn. Dit onderwerp zal o.a. aan bod komen in de koersgroepen Participatie in de informatiesamenleving en Leven Lang Ontwikkelen. 

- AI Metadatering   

We ontwikkelen applicaties om (meta)data aan publicaties toe te kennen, waardoor collecties en content in bibliotheken beter vindbaar worden voor een breder en diverser publiek. Dit doen we met verantwoorde inzet van kunstmatige intelligentie: we ontwikkelen applicaties waarin menselijke beoordeling en automatische patroonherkenning elkaar aanvullen, en waarbij de gebruiker steeds de controle houdt. Met deze applicaties kunnen we betere en uitgebreidere (meta)data maken, toegespitst op de diverse perspectieven in alle lagen van de Nederlandse samenleving. Het voorgestelde project draagt hiermee bij aan een inclusieve en toegankelijke dienstverlening. Dit onderwerp zal o.a. aan bod komen in de koersgroep Collecties. 

- Authenticatie ten behoeve van een Leven Lang Ontwikkelen 

Dit traject gaat over het organiseren van de toegang tot een leven lang leren voor alle burgers van Nederland. Hiervoor willen we een belangrijke drempel wegnemen tussen de bibliotheek- en onderwijsdomeinen door een beweging te maken naar 1 manier van authenticatie (inloggen) voor alle bibliotheek- en onderwijsdiensten. Dit traject sluit aan bij het lopende Single Identity traject en zal na realisatie hiervan starten. Bij de koersgroep Gezamenlijke Klantbenadering zal dit worden geagendeerd.  

En verder? 

De ontwikkeling van de maatschappelijk-educatieve bibliotheek krijgt met de WAU-trajecten ook digitaal een belangrijke impuls. In de komende jaren ontwikkelt de landelijke digitale infrastructuur door naar het ondersteunen van de leesfunctie én de maatschappelijk-educatieve bibliotheek. Die beweging vraagt iets van ons als netwerk van openbare bibliotheken. Wat willen en moeten we als netwerk van openbare bibliotheken de eindgebruiker over 5 tot 8 jaar kunnen bieden in het licht van de 3 maatschappelijke opgaven uit het Bibliotheekconvenant? Welke digitale ontwikkelingen zijn hiervoor nodig en wat betekent dit voor hoe wij als bibliotheken zelfstandig of in netwerkverband ons werk inrichten? Dit zijn vragen die we samen goed moeten verkennen om tot werkbare en haalbare oplossingen te komen.  

Techniek is een middel om een doel te bereiken. In de verkenning van de vraagstukken richten we ons dan ook in eerste instantie op de vragen als; Wat willen we als netwerk bereiken? Wat vraagt dat van ons als organisaties? Hebben we voldoende kennis en capaciteit? Daarbij maken we zoveel mogelijk gebruik van leertrajecten in het netwerk. Waar kunnen we voor de WAU-trajecten als netwerk leren van lopende initiatieven bij bibliotheken? In een latere fase maken we de vertaling naar technische oplossingen.  

We gaan deze trajecten goed voorbereiden en in 2023 gaan we van start. Ook zal het identificeren en eventueel inrichten van verschillende leertrajecten een onderdeel van de voorbereiding zijn, zodat we beter inzicht krijgen in de behoeften van gebruikers, medewerkers en organisaties.   

Om hierin overzicht te creëren zullen we het OB Informatieplan als instrument gebruiken om te zien wanneer de verschillende trajecten lopen en hoe ze zich onderling verhouden. Op Bnetwerk zullen we hiervan een actuele versie steeds bijwerken.   

Een belangrijk onderdeel om de onderlinge samenhang van systemen en platformen te versterken is het werken met een referentie architectuur de ‘COBRA‘ (Collectieve Openbare Bibliotheken Referentie Architectuur).   

Tot slot: Deze trajecten bieden een unieke kans om stappen te maken, met elkaar en voor 17 miljoen mensen die in toenemende mate de Bibliotheek weten te vinden en nodig hebben. Laten we die burger, de aanleiding van deze regeling, voor ogen houden bij alles wat we doen.  

Meer weten? 

Wil je meer informatie? Neem contact op met Ronald Huizer.