Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Voortgang Collectief Landelijk Bibliotheeksysteem

Nieuwsbericht
Vergelijken
25 mei 2020
Eerder dit jaar hebben we aangekondigd dat de ketenbusinesscase (KBC) voor het collectief landelijk bibliotheeksysteem (CLB) zou worden voorgelegd aan de directie en besturen van de betrokken partners (SPN, VOB en KB). De KBC is opgesteld door Berenschot in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van de KB, POI’s en OB’s.
Inhoudsblokken

Waarom een KBC?

De KBC moet inzichtelijk maken wat de voordelen van een landelijk bibliotheeksysteem zijn voor de hele keten, en biedt daarmee uiteindelijk ook inzicht in de waarde voor de eindgebruiker. Deze meerwaarde wordt bepaald door de mate waarin een CLB de beoogde doelen (ketenverbetering, kostenbesparing en versnelling van innovatie) realiseert.

Wat is er besloten?

De directie en besturen van de betrokken partners (SPN, VOB en KB) hebben allen besloten het voorkeursscenario (scenario B) te onderschrijven. Zij hebben daarbij aandachtspunten meegegeven die verder uitgewerkt moeten worden.

Hoe nu verder?

De volgende stap is het aanstellen van een wegvoorbereider. Deze persoon gaat, met het voorkeursscenario als uitgangspunt, onder andere de governance, financiering, koppelvlakken, aanvullende modules en de verbinding met de landelijke digitale infrastructuur (LDI) van de KB verder uitwerken. Op basis van de eindrapportage die de werkvoorbereider oplevert, wordt een intentieverklaring geformuleerd die zal worden voorgelegd aan de directies van de openbare bibliotheken en de POI’s. We verwachten dat de eindrapportage over 6 maanden klaar is en dat de intentieverklaring nog vóór het eind van het jaar kan worden voorgelegd.

Bekijk de ketenbusinesscase