Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Voortgangsbericht Netwerkagenda

Nieuwsbericht
Vergelijken
20 september 2021
Op 16 juni is de Netwerkagenda 2021-2023 gepresenteerd. De Netwerkagenda bevat de uitwerking van 3 maatschappelijke opgaven voor het bibliotheekstelsel: een geletterde samenleving, zorgen dat iedereen mee kan doen in de informatiemaatschappij en het bevorderen van een leven lang leren. Er zijn sindsdien veel stappen gezet.
Inhoudsblokken

Zo zijn we bezig met het opstellen van het Informatieplan voor de digitale netwerkinfrastructuur en van toekomstscenario’s voor de digitale bibliotheek. In VOB-verband is een onderzoek naar een alternatief voor het Collectief Landelijk Bibliotheeksysteem inmiddels afgerond. De HRD-agenda is volop in uitvoering en de uitvoeringsagenda bij het collectieplan staat in de steigers. Op een paar onderwerpen gaan we wat dieper in.

 

Afbeelding
illustratief plaatje

Brief aan informateur

De VOB heeft een brief gestuurd aan de informateur over het belang van bibliotheken als motor van een vaardige samenleving. Daarbij is de Netwerkagenda aangeboden, waarin we oproepen om het achterstallige onderhoud van de afgelopen jaren in de fijnmazige infrastructuur van bibliotheken in te lopen. Hiervoor is een extra financiële investering van 95 miljoen euro nodig.

Inrichten netwerksturing

Naast het al bestaande Netwerkoverleg komen er 9 koersgroepen en 2 reflectiegroepen. Hiermee starten we in september. 

We hebben Manon de Caluwé gevraagd om ons dit najaar hierbij te ondersteunen in de rol van sparringpartner, procesbegeleider en coach op het gebied van opgavegerichte netwerksamenwerking.

Het innovatieprogramma

De SPN heeft het kernteam rond de innovatielabs geformeerd en er wordt gestart met de eerste programma’s per fieldlab. Deze voorstellen worden gecombineerd en aangevuld tot een eerste Innovatieprogramma. 

Opschalen lokale innovaties in netwerkverband

Er is een plan van aanpak opgesteld om te onderzoeken hoe lokale initiatieven kunnen worden opgeschaald met ondersteuning van een deskundig extern bureau.

Meer informatie

Meer informatie over de voortgang kun je lezen in de brief die op 6 september jl. naar de directies van bibliotheken en POI's is gestuurd.