Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Vragenlijst Financieel Wsob 2022 eind maart van start

Nieuwsbericht
Vergelijken
20 maart 2023
De dataverzameling rondom de financiële Gegevenslevering Wsob 2022 gaat eind maart van start. Deze data wordt toegevoegd aan het dossier Bibliotheekstatistiek over 2022. Hierin verzamelt de KB jaarlijks de belangrijkste cijfers over openbare bibliotheken.
Inhoudsblokken
Afbeelding van munten en spaarvarkentje

Vragenlijsten

Het totale onderzoek bestaat uit vier vragenlijsten: bezit, kernfuncties, personeel en financieel. De vragenlijsten voor bezit, kernfuncties en personeel zijn eerder uitgezet. Nu volgt de laatste vragenlijst over de financiële gegevens van de bibliotheken. Wil je graag weten welke financiële bibliotheekgegevens over 2022 worden uitgevraagd? Bekijk hier alvast de vragenlijst in PDF. Wij adviseren om eerst de PDF-versie van de vragenlijst te gebruiken voor het verzamelen van de gevraagde gegevens om vervolgens eenvoudig de vragenlijst digitaal in te vullen en af te ronden. De vragenlijst financieel kan tot en met maandag 1 mei worden ingevuld.

Uitnodiging per e-mail

Contactpersonen voor de digitale financieel vragenlijst worden per e-mail uitgenodigd door DESAN Research Solutions. Heeft binnen jouw bibliotheekorganisatie een wijziging plaatsgevonden? Geef de juiste contactpersoon door via bibliotheekmonitor@kb.nl

Planning

Sinds 2021 publiceert de KB de Gegevenslevering Wsob in juli. Om dit te kunnen realiseren, vindt de uitvraag op verschillende momenten plaats. De financiële vragenlijst en de vragenlijst voor POI’s kunnen eind maart tot  en met 1 mei worden ingevuld.

De vragenlijsten rondom bezit, personeel en kernfuncties kunnen tot en met 24 maart worden ingevuld.

Wat levert het op?

Eind juli wordt de Gegevenslevering Wsob 2022 gepubliceerd in de vorm van het dossier Bibliotheekstatistiek. In dit dossier komen de belangrijkste uitkomsten van de Gegevenslevering Wsob 2022 aan bod en worden de resultaten in bredere context geplaatst. 

Door het invullen van de vragenlijsten dragen bibliotheekorganisaties bij aan het landelijk inzicht in de status van het openbare bibliotheekstelsel. Ook jouw lokale bibliotheek profiteert hiervan: je ontvangt een individuele infographic, waarmee de status ook op lokaal niveau in kaart is gebracht. Voor meer inzicht in de resultaten kun je het overzichtelijke dashboard op Bnetwerk raadplegen. Dit biedt jouw bibliotheek de mogelijkheid de lokale resultaten af te zetten tegen de landelijke cijfers, de resultaten van de provincie en bibliotheken van vergelijkbare grootte. Ook de ruwe datasets van de Gegevenslevering Wsob 2022, die ten grondslag liggen aan het dossier en dashboard, zijn eind juli op Bnetwerk terug te vinden.

Over de Gegevenslevering Wsob

Vanuit de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) zijn alle openbare bibliotheken, provinciale ondersteuningsinstellingen (POI’s) en de KB verplicht om gegevens aan te leveren aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De KB verzamelt en analyseert deze gegevens en presenteert deze in de vorm van het dossier Bibliotheekstatistiek aan het ministerie en het netwerk. Voor de samenstelling van het dossier put de KB uit enquêtegegevens van de Bibliotheekmonitor, het Datawarehouse, G!DS, de gegevenslevering door de POI’s en openbare bibliotheken in Caribisch Nederland en de cijfers omtrent de landelijke digitale openbare bibliotheek. In aanvulling op het dossier, het dashboard en de artikelen op Bnetwerk ontvangen alle bibliotheekorganisaties een individuele infographic, waarin de resultaten op lokaal niveau worden gepresenteerd.

Nieuwsgierig naar de resultaten Gegevenslevering Wsob 2021?

De resultaten van de Gegevenslevering Wsob 2021 zijn terug te vinden in het dossier Bibliotheekstatistiek 2021 op Bnetwerk. In dit dossier komen de belangrijkste uitkomsten van de Gegevenslevering Wsob 2021 aan bod en zijn de resultaten in bredere context geplaatst. Daarnaast zijn de uitkomsten verwerkt in een infographic en een overzichtelijk dashboard, waarin je kunt filteren op landelijk, provinciaal en lokaal niveau en waar je bibliotheken met elkaar kunt vergelijken. Ook de ruwe datasets, die ten grondslag liggen aan het dossier en dashboard, zijn op Bnetwerk terug te vinden. Een deel van de uitkomsten is op geaggregeerd niveau voor het totaal aan openbare bibliotheken gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op StatLine.