Onderzoek

Bibliotheekinzicht Onderzoeksupdate maart 2021

Iedere maand bericht Bibliotheekinzicht over recente onderzoeken in het bibliotheekveld met nieuwe publicaties, onderzoeken om aan deel te nemen en extra leesmateriaal.
Inhoudsblok

Vers van de pers

Deze afgelopen tijd zijn de volgende KB-publicaties verschenen die voor bibliotheken en POI’s interessant zijn.

Bibliotheekmonitor: samenwerking primair onderwijs

Ondanks de beperkingen door de maatregelen rondom het coronavirus bedienden bibliotheken ook in het schooljaar 2019-2020 ruim zesduizend schoolvestigingen voor het primair onderwijs, 87% van alle schoolvestigingen in hun werkgebied. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de KB, uitgevoerd via de Bibliotheekmonitor. Alle basisbibliotheken werken samen met het primair onderwijs, onder meer op het gebied van leesbevordering en digitale geletterdheid. Lees de rapportage >

Bibliotheekmonitor: samenwerking voortgezet onderwijs

Ondanks de maatregelen rondom het coronavirus hebben bibliotheken ook in het afgelopen schooljaar hun band met het voortgezet onderwijs weer verstevigd. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de KB, uitgevoerd via de Bibliotheekmonitor. Bibliotheken werkten actief met scholen samen op het gebied van leesbevordering en digitale geletterdheid, zelfs toen zij hun deuren gesloten moesten houden. Lees de rapportage >

Impact van digivaardigheidscursussen in de bibliotheek

Om bibliotheken te ondersteunen bij het meten van de impact van hun cursusaanbod, ontwikkelde de KB in 2019 de Impactmonitor. Deelnemers wordt voor en na de cursus een vragenlijst voorgelegd. Zo wordt duidelijk in hoeverre cursisten verbeteringen ervaren in hun vaardighedenniveau en positieve verandering in hun dagelijks leven. Daarnaast ontstaat op landelijk niveau inzicht in de effectiviteit van landelijke basisvaardighedenprogramma’s als Klik & Tik en Digisterker. De eerste resultaten laten zien dat deelnemers meer zin krijgen om te leren, zich veiliger voelen en beter kunnen meedoen in de samenleving. Lees het artikel >

Aanbod basisvaardigheden voor anderstaligen

Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe inburgeringswet in werking. De regie voor de inburgering komt dan weer te liggen bij de gemeente. Deze nieuwe wet biedt kansen voor bibliotheken en taalcoachorganisaties om nieuwe doelgroepen te bereiken. Om deze kansen in kaart te brengen, heeft het ITTA in opdracht van de KB en Stichting Het Begint met Taal onderzoek gedaan naar het brede aanbod basisvaardigheden voor anderstaligen bij bibliotheken en taalcoachingsorganisaties. Lees het onderzoek >

Digitale Inclusie: terugblik op 2020

In 2019 is het project Digitale Inclusie, ondersteuning voor kwetsbare burgers gestart. Alle deelnemende bibliotheken streven naar twee doelstellingen: het intensiveren van het cursusaanbod op het gebied van digitale vaardigheden en het openen van Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) waar burgers terechtkunnen voor hulp en ondersteuning bij de digitale overheid. In deze rapportage geeft de KB een terugblik op het afgelopen jaar, waarin de coronamaatregelen een behoorlijke impact hadden op het programma en de geplande resultaten. Lees de rapportage >

Doe mee

Deze maand zijn de volgende onderzoeken gestart waaraan bibliotheken kunnen deelnemen. Dit zorgt voor meer kennis van de sector. Hoe meer bibliotheken van zich laten horen, hoe beter.

Denk mee over themametingen

Naast de zes reguliere onderzoeken voert de KB jaarlijks twee themametingen uit, die we uitzetten onder alle Nederlandse bibliotheekorganisaties. Deze metingen sluiten aan bij onderwerpen die op dit moment in het bibliotheekveld spelen. Eerder voerden we bijvoorbeeld themametingen uit naar diversiteit, duurzaamheid en makerplaatsen. Loop jij rond met prangende vragen over een actueel onderwerp binnen de bibliotheeksector, of zie jij een thema waaraan grote onderzoeksbehoefte bestaat? Laat het ons weten. Wellicht kiezen wij dit onderwerp als thema voor onze volgende themameting. Mail je idee >

Uit ons netwerk

Ook onze partners zitten niet stil. Lees meer over de onderzoeken die zij uitvoeren.

Strategisch personeelsbeleid in openbare bibliotheken

Bibliotheken zijn positief over de inzet van strategisch personeelsbeleid binnen de organisatie, maar hebben ook behoefte aan meer ondersteuning bij de uitvoering. Dat blijkt uit het onderzoek naar strategisch personeelsbeleid bij openbare bibliotheken. Via een online-enquête, literatuuronderzoek en diepte-interviews onderzocht Stichting BibliotheekWerk de stand van zaken, ontwikkelingen en ondersteuningsbehoefte op dit gebied. Lees het rapport >

Evaluatie Nederland Leest

Hoe ervaren leden én medewerkers van de bibliotheek de Nederland Leest-campagne, die jaarlijks in november plaatsvindt? Dat onderzocht Probiblio in samenwerking met Stichting CPNB en de VOB. De evaluatie richt zich op twee onderdelen: de georganiseerde activiteiten en de klant- en medewerkerstevredenheid rondom Nederland Leest 2020. In de twee rapportages kun je lezen hoe klanten en medewerkers de campagne hebben beoordeeld en waar nog ruimte voor verbetering zit. Bekijk de rapporten >

Schrijfvaardigheid Nederlandse basisschoolleerlingen

Uit eerder onderzoek bleek al dat het slecht gesteld is met het leesniveau van Nederlandse basisschoolleerlingen. Uit recent onderzoek van Peil.Schrijfvaardigheid in opdracht van de Inspectie van het Onderwijs blijkt nu dat het ook met de schrijfvaardigheid in het primair onderwijs niet goed gaat. Dat is zorgwekkend, want met een lees- of schrijfachterstand is het lastig om later volwaardig te kunnen meedoen op de arbeidsmarkt of in de samenleving. Lees meer >

Evaluatie de Bibliotheek op school voor pabo’s

Pabostudenten geven zichtzelf een krappe voldoende voor hun kennis van kinderboeken en jeugdliteratuur. Dat blijkt uit de evaluatie van de Bibliotheek op school voor pabo’s, uitgevoerd via de Monitor de Bibliotheek op school. Uit dit onderzoek onder 863 pabo-studenten blijkt dat slechts een derde van de studenten minstens één keer per week voor het plezier een boek leest, en dat maar 9% wekelijks over deze boeken praat. Een kwart (24%) van de studenten weet niet te vertellen of hun pabo over een eigen boekencollectie beschikt waaruit zij kunnen lenen. De helft (48%) zegt niet genoeg te weten over leesbevordering om kinderen enthousiast te maken voor lezen. Bekijk alle cijfers >