Onderzoek

Bibliotheekinzicht Onderzoeksupdate november 2020

Iedere maand bericht Bibliotheekinzicht over recente onderzoeken in het bibliotheekveld met nieuwe publicaties, onderzoeken om aan deel te nemen en extra leesmateriaal.
Inhoudsblok

Vers van de pers

Deze afgelopen tijd zijn de volgende KB-publicaties verschenen die voor bibliotheken en POI’s interessant zijn.

Dossier Bibliotheekstatistiek

In 2019 organiseerden openbare bibliotheken circa 220 duizend activiteiten: 15% meer dan in 2018. Ook het aantal personeelsleden en vrijwilligers dat ingezet werd voor deze en andere dienstverlening van de bibliotheken, nam toe. Dit blijkt uit de bibliotheekgegevens die de KB over het jaar 2019 heeft verzameld en in samenwerking met het CBS heeft gepubliceerd. De statistieken tonen aan dat steeds meer bibliotheken de rol van brede maatschappelijke bibliotheek vervullen en zich inzetten voor de maatschappelijke opgaven uit het Bibliotheekconvenant. Lees het dossier >

Bibliotheekconvenant

Begin oktober is het Bibliotheekconvenant 2020-2023 ondertekend. Met dit convenant leggen bibliotheken en de drie overheidslagen vast dat zij zich gezamenlijk gaan inzetten voor leesbevordering, digitale inclusie en een leven lang ontwikkelen. Ook zijn er afspraken gemaakt over de toekomst van de openbare bibliotheek. Lees het convenant >

Bibliotheekdiensten en SDG 4

Het vierde doel van de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainability Development Goals, SDG’s) is het zorgen voor inclusief en rechtvaardig kwaliteitsonderwijs en het maatschappijbreed bevorderen van mogelijkheden tot levenslang leren. Welke bibliotheekdiensten sluiten aan bij dit doel? Daarover sprak Marjolein Oomes (KB) dit jaar op de Stellineconferentie in Milaan. Lees het paper >

Nepnieuws als virus

Het idee dat kinderen mediawijzer worden door ze zelf nieuwsberichten te laten schrijven of gemonteerde foto’s te laten photoshoppen, is wijdverbreid. Of die aanpak ook daadwerkelijk effectief is, is minder bekend. In een door KIEM-hbo gesubsidieerd samenwerkingsproject hebben onderzoekers van het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling van de Haagse Hogeschool, een docent en drie studenten van de pabo van De Haagse en leerkrachten van de basisschool Kindcentrum Snijders in Rijswijk onderzocht of bij zo’n aanpak kinderen ook daadwerkelijk beter worden in het onderscheiden van betrouwbaar nieuws en nepnieuws. Lees meer >

Doe mee

Deze maand zijn de volgende onderzoeken gestart waaraan bibliotheken kunnen deelnemen. Dit zorgt voor meer kennis van de sector. Hoe meer bibliotheken van zich laten horen, hoe beter.

Webinar Bibliotheekstatistiek

Op 23 november om 14.00 uur kun je het webinar Bibliotheekstatistiek volgen, waarin we het dossier en het dashboard toelichten en ingaan op het gebruik door bibliotheken en POI’s. Na 23 november is het webinar ook terug te kijken via Bibliotheeknetwerk. Meld je aan >

Themameting makerplaatsen

Bibliotheken zijn de aangewezen plek om een leven lang te leren, kennis te delen en samen te creëren. In 2017-2018 heeft de KB een inventariserend onderzoek uitgevoerd naar makerplaatsen in bibliotheken. Nu doet de KB opnieuw onderzoek naar de rol van bibliotheken als een plaats voor creatieve uitwisseling en persoonlijke ontwikkeling. Met dit onderzoek wordt de stand van zaken rondom makerplaatsen in bibliotheken in kaart gebracht: de ontwikkelingen in het soort ruimtes, activiteiten en de mate van samenwerking in makerplaatsen, knelpunten en succesfactoren, personele bezetting en financiering. Lees meer >

Webinar Monitoring Digitale Inclusie

Op 26 oktober deelden we in een webinar de ontwikkelingen rondom de outputregistratietool, die dit jaar wordt gelanceerd. Hierin was ook aandacht voor de overige monitoring in het kader van Digitale inclusie. De webinar met de informatie over het proces, de methodiek en techniek is nu terug te zien. Ook is de presentatie beschikbaar, met een overzicht van vragen en antwoorden. Kijk terug >

Duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling is een actueel thema, waarvoor wereldwijd veel aandacht is. Ook in de bibliotheekwereld is toenemende aandacht voor het onderwerp. Met deze vragenlijst willen we inzicht krijgen in de staat van de bibliotheeksector op het gebied van duurzame ontwikkeling. In hoeverre is duurzaamheid een onderwerp van gesprek? En wat doen bibliotheken om bij te dragen aan een duurzame samenleving? Doe mee >

Uit ons netwerk

Ook onze partners zitten niet stil. Lees meer over de onderzoeken die zij uitvoeren.

Uitgeversmonitor KVB Boekwerk

Welke typen uitgeverijen zijn er in Nederland en wat zijn hun kenmerken? Dit is de centrale vraag in de KVB Boekwerk Uitgeversmonitor. Uit dit rapport blijkt onder meer dat de vijf grootste uitgeverijen in Nederland specialist zijn in fictieboeken, middelgrote uitgeverijen de hoogste gemiddelde omzet per titel genereren en middelgrote en kleine uitgeverijen eerder kinderboeken als specialisme hebben. Ook kent Nederland talrijke uitgeverijen die van groot belang zijn voor het literair-culturele aanbod. Lees het rapport >