Onderzoek

Veelgestelde vragen

Inhoudsblok

Achtergrond en algemene informatie

Hoe is het meten van impact via de Bibliotheekmonitor tot stand gekomen?

De eerste Impactmonitor is in nauwe afstemming met het bibliotheekveld ontwikkeld. Op verschillende momenten en manieren is input verzameld voor de ontwikkelingen van de vragenlijsten en de infrastructuur. Bijvoorbeeld door middel van workshops waarin behoeften en ervaringen van bibliotheken zijn opgehaald. Daarnaast zijn er werkgroepen en klankbordgroepen van vertegenwoordigers vanuit POI’s en lokale bibliotheken opgesteld om mee te denken.

Na het aflopen van de Impactmonitor in oude vorm eind 2022 is wederom opgehaald hoe bibliotheken het werken met de Impactmonitor ervaren en welke verbeteringen nodig zijn. Naar aanleiding van deze gesprekken zijn aanpassingen gedaan aan de opzet van de monitor. Zo is er in de nieuwe monitor alleen nog een 1-meting en zijn de vragenlijsten sterk ingekort. We blijven constant feedback ophalen om het meten van impact te optimaliseren. 

Wat is het voordeel van een landelijk instrument?

Met een landelijk ontwikkeld instrument wordt bibliotheken veel werk uit handen genomen bij het uitvoeren van een effectmeting. Het verzamelen en rapporteren van de onderzoeksgegevens met behulp van standaard vragenlijsten gebeurt geautomatiseerd, waardoor de bibliotheek niet zelf aan de slag hoeft met het maken en analyseren van vragenlijsten.

Doordat gegevens via een centrale infrastructuur worden verzameld, is het tevens mogelijk om op landelijk niveau uitspraken te doen over de effectiviteit en impact van bibliotheekprogramma’s.

Hoe sluiten gestandaardiseerde instrumenten aan op mijn lokale situatie?

Het impactonderdeel van de Bibliotheekmonitor is in eerste instantie bedoeld om bibliotheken lokaal te voorzien van waardevolle informatie over hun educatieve en maatschappelijke dienstverlening. De vragenlijsten zijn dan ook zodanig opgesteld dat deze voor de meeste lokale bibliotheekprogramma’s op de betreffende thema’s goed in te zetten zijn. Hoewel doelgroep en invulling van een programma kunnen verschillen, zijn veel elementen en effecten van programma’s van vergelijkbare aard. Dit blijkt ook uit de landelijke Bibliotheekmonitor-onderzoeken die jaarlijks worden uitgevoerd om de dienstverlening van bibliotheken te monitoren.

Bijkomend voordeel van het werken met standaard vragenlijsten en een landelijke portal is dat resultaten op geaggregeerd niveau kunnen worden verzameld en geanalyseerd. De mogelijkheid om hierbij verschillende programma’s en verschillende werkwijzen te vergelijken, geeft inzicht in wat werkt en wat niet. Dit is ook de reden dat deelnemende bibliotheken voor het analyseren van de landelijke data wordt gevraagd om de belangrijke kenmerken van de programma’s die zijn gemeten door te geven in een korte vragenlijst.

Wat voor diensten en activiteiten kan ik meten met de Impactmonitor?

Voor nu is het alleen mogelijk om de impact van cursussen te meten. Vragenlijsten om de impact van andere activiteiten te meten worden later toegevoegd. In het impactonderdeel van de Bibliotheekmonitor meet je de vorderingen die deelnemers aan cursussen maken in de bibliotheek. Dit zijn cursussen op het gebied van: (1) computer & internet; (2) e-overheid; en (3) de Nederlandse taal. Veelvoorkomende cursussen zijn bijvoorbeeld de cursussen van Klik & Tik, Digisterker en Lees en Schrijf!, maar ook andere cursussen op deze gebieden kunnen met de Impactmonitor worden gemeten. Een overzicht van cursussen waarvoor de verschillende modules kunnen worden ingezet, is te vinden in de handleiding. Je kunt daarnaast ook zelf cursussen toevoegen die niet in de lijst staan. Op dit moment is het nog niet mogelijk om de impact van activiteiten, zoals de Taalcafés, te meten. 

In een later stadium zullen ook andere modules worden toegevoegd die de opbrengsten meetbaar maken van bibliotheekprogramma’s gericht op andere aandachtgebieden en beleidsdomeinen.

Wat is het resultaat uit de monitor?

Via de beheerportal hebben bibliotheken toegang tot een rapportageomgeving waar zij op elk gewenst moment de resultaten uit hun eigen metingen (basisbibliotheek, vestiging of gemeente) kunnen uitdraaien. 

Waar komen de gegevens vandaan in de portal over mijn organisatie?

De organisatiegegevens zijn afkomstig uit G!ds. Klopt er iets niet in deze gegevens, dan kun je ze in G!ds wijzigen.

Inhoud van de vragenlijsten

Wat voor effecten meten de impact vragenlijsten?

Het impactonderdeel is voor nu primair gericht op het zichtbaar maken van de opbrengsten van cursussen binnen de genoemde domeinen. Ook wordt gevraagd naar de motivatie van cursisten en hun oordeel over de cursus in de bibliotheek.

De effecten die worden gemeten, zijn onder te brengen in drie typen, waarbij wordt gekeken naar de verandering die optreedt tussen de start en afronding van de cursus:

 • Niveau van kennis en vaardigheden: wat weet en kan men al op een bepaald gebied?
 • Gedrag: in hoeverre is men actief op dit gebied in het dagelijks leven?
 • Attitude: hoe kijkt men tegen een bepaald onderwerp aan?

Daarnaast wordt respondenten gevraagd naar de mate waarin men positieve opbrengsten van de cursus ervaart in het dagelijks leven.

Zijn vragenlijsten niet te moeilijk voor de doelgroep?

Het impactonderdeel van de Bibliotheekmonitor maakt gebruik van vragenlijsten om de effecten van en tevredenheid over programma’s meetbaar te maken. Het voordeel van vragenlijsten is dat gegevens gedurende het hele cursusjaar op eenvoudige en efficiënte wijze bij een grote hoeveelheid cursisten kunnen worden verzameld. Hierdoor kan op meer systematische wijze een grotere hoeveelheid informatie over een cursusprogramma worden verzameld, dan bijvoorbeeld bij het afnemen van interviews of groepsgesprekken. Ook het analyseren van gegevens is op deze wijze eenvoudiger dan bij het verzamelen van gegevens op basis van gesprekken.

Een nadeel bij deze wijze van onderzoeken, is dat juist voor de betreffende doelgroep – namelijk mensen die willen worden bijgespijkerd in hun taal- en digitale vaardigheden – het invullen van een vragenlijst moeilijk kan zijn. Om deelname aan onderzoek ook voor deze groep zo eenvoudig mogelijk te maken, zijn de volgende maatregelen genomen:

 • Vragenlijsten kunnen zowel digitaal als schriftelijk afgenomen worden (meer informatie over afname van de vragenlijsten is te vinden in de handleiding);
 • Vragenlijsten zijn zo kort mogelijk gehouden;
 • Vragenlijsten zijn geformuleerd in zo eenvoudig mogelijk Nederlands.
 • In een validatieronde zijn de vragenlijsten niet alleen voorgelegd aan onderzoekers en bibliotheekprofessionals, maar ook aan een testpanel met Taalambassadeurs van Stichting ABC.

Desalniettemin blijft een bepaald niveau aan vaardigheden noodzakelijk om de vragenlijsten in te kunnen vullen. We adviseren dan ook om het invullen van de vragenlijst te integreren in de cursusbijeenkomsten, zodat de cursusleider eventueel ondersteuning kan aanbieden aan mensen die moeite hebben met het invullen van de lijsten.

Deelnemen en registreren

Wanneer kan ik instappen voor het meten van impact via de Bibliotheekmonitor?

Je kunt op elk gewenst moment beginnen met het meten van impact. Je hebt hier wel een account voor nodig. Mocht je deze nog niet hebben, vraag deze dan aan via dit formulier.

Wat kost deelname aan de Bibliotheekmonitor?

Deelname aan de Bibliotheekmonitor is kosteloos. 

Wat moet ik doen om in te schrijven voor de Bibliotheekmonitor?

Om deel te nemen aan het impactonderdeel dien je een account te hebben voor de Bibliotheekmonitor . Heb je deze nog niet, vraag deze dan dan aan via dit formulier.

Kan ik mij als monitorcoördinator aanmelden voor meerdere basisbibliotheken?

Ja dat kan. Stuur een e-mail naar impactmonitor@kb.nl en geef aan ons door voor welke bibliotheken je impact wilt gaan meten.

Inloggen

Hoe kan ik inloggen bij de Bibliotheekmonitor?

De Bibliotheekmonitor vind je via deze link (www.bibliotheekmonitor.nl). Je kunt op twee manieren inloggen bij de Bibliotheekmonitor: met je Microsoft account of met een aparte inlog, op basis van je e-mail adres en een zelfgekozen wachtwoord. Maakt jouw organisatie gebruik van Microsoft 'Werk- of school' account? Dan is dat de gemakkelijkste en veiligste optie om in te loggen. Maakt je organisatie hier geen gebruik van of wil je liever een aparte inlog gebruiken? Dan kun je inloggen met je e-mail adres en wachtwoord in combinatie met een authenticator-app. 

Wat is een Microsoft 'Werk- of schoolaccount'? 

Als jouw organisatie gebruik maakt van Microsoft 365, heeft iemand zoals een globale beheerder voor Microsoft 365 je waarschijnlijk een unieke gebruikersnaam en een wachtwoord toegewezen. Dit is het account dat je gebruikt voor toegang tot je werk e-mail en de webresources van je organisatie. Werk- of schoolaccounts zijn meestal gekoppeld aan Microsoft 365 voor Bedrijven-producten en worden doorgaans beheerd door dezelfde Microsoft 365-beheerder die verantwoordelijk is voor het toewijzen van gebruikersaccounts en Office-licenties aan mensen binnen de organisatie.

Wat is een Authenticator?

Een authenticator is een app die je koppelt aan je account, zodat je in twee stappen in kunt loggen. Inloggen op deze manier (met tweefactorauthenticatie (2FA)) is een stuk veiliger en verkleint de kans dat hackers toegang krijgen tot je accounts of (organisatie)gegevens. Je kunt hiervoor gebruik maken van verschillende apps, zoals de Microsoft Authenticator of de Google Authenticator. Zodra de app aan je account is gekoppeld, levert deze een wisselende en unieke code die toegang geeft tot je account.

Het lukt mij niet om me te registreren via mijn Microsoft login account of via een wachtwoord & 2 factor authenticatiecode.

Je kunt je registreren voor de Bibliotheekmonitor omgeving via de link die je hebt ontvangen per mail. Deze link ontvang je nadat je door KB bent aangemeld als contactpersoon voor een bepaalde bibliotheek of POI organisatie. Als je via de link in de mail probeert te registreren en als je niet verder komt in het proces, willen we je vragen om de uitnodigingsmail met de link voor registratie door te sturen naar de helpdesk. Daarnaast horen we graag op welk moment het registreren precies misgaat en ontvangen we graag een printscreen van een eventuele foutmelding.

Ik heb mijzelf al aangemeld voor de Bibliotheekmonitor omgeving, maar het lukt mij niet meer om in te loggen via mijn Microsoft login account of via een wachtwoord & 2 factor authenticatiecode.

Een account aanmaken kan op twee manieren: middels een wachtwoord & 2 factor authenticatiecode óf door gebruik te maken van een Microsoft login account. Nadat er een eerste keer is ingelogd, vervalt de keuze om op een andere manier in te loggen. Je moet altijd op dezelfde manier inloggen als de eerste keer. Als je eerder wel hebt kunnen inloggen en nu niet meer, zou dat kunnen komen doordat je op een andere manier probeert in te loggen dan voorheen (bijv. d.m.v. het Microsoft login account, terwijl je eerder bent geregistreerd met een wachtwoord & 2 factor authenticatiecode). 

Als je op dezelfde manier inlogt als voorheen en het lukt niet om in te loggen, kun je contact opnemen met de helpdesk. We horen graag op welk moment het inloggen precies misgaat en we ontvangen graag een printscreen van een eventuele foutmelding.

Kan men afwisselend inloggen met een Microsoft login account en een wachtwoord & 2 factor authenticatiecode?

Nee, dit kan niet. Een account maken kan op twee manieren: middels een wachtwoord & 2 factor authenticatiecode óf door gebruik te maken van een Microsoft login account. Nadat er eenmaal is ingelogd vervalt de keuze om op een andere manier in te loggen.

Kun je een wachtwoord van een Microsoft login account wijzigen?

Je kunt een wachtwoord van een Microsoft login account aanpassen. Dit doe je in de Microsoft omgeving. Dit kun je niet in de Bibliotheekmonitor omgeving doen.

Contactpersonen wijzigen

Kunnen er meerdere contactpersonen worden aangemaakt voor één bibliotheek?

Ja, dat kan. Er kunnen meerdere contactpersonen worden aangemaakt voor dezelfde bibliotheek. Het is niet mogelijk om een account te delen of een account aan te maken op een algemeen e-mailadres. Alle contactpersonen hebben toegang tot de verschillende continu onderzoeken die zijn uitgezet en alle contactpersonen hebben toegang tot de resultaten. Medewerkers kunnen zich zelf registreren voor de Bibliotheekmonitor via dit formulier.

Kan de contactpersoon van de bibliotheek worden aangepast?

Als de contactpersoon moet worden aangepast, kan de bibliotheek contact opnemen met de helpdesk via helpdesk@bibliotheekmonitor.nl, zodat de helpdesk de contactpersoon kan aanpassen.

Kan een contactpersoon worden verwijderd?

Als de contactpersoon moet worden verwijderd kan de bibliotheek contact opnemen met de helpdesk, via helpdesk@bibliotheekmonitor.nl, zodat de helpdesk het account inactief kan maken.

Impact meten

Hoe voeg ik aanbod waarvan ik de impact wil meten toe?

Wanneer je de impact van programmering wil gaan meten dien je het aanbod eerst toe te voegen in de Bibliotheekmonitor portal. Hoe je dit doet lees je in de handleiding. 

Wanneer je de cursus, activiteit of het informatiepunt hebt toegevoegd zie je deze terug in het overzicht. Je ziet in dit overzicht de naam, het type, de bibliotheeklocatie en de start- en eind[JH1] datum. Daarnaast zie je een aantal iconen: 

 • Een knop met een potlood waarmee je de gegevens van het aanbod nog kunt bewerken;
 • Een kopieerknop om het aanbod te kopiëren (wanneer je bijvoorbeeld eenzelfde cursus later nog eens geeft kun je hiervoor kiezen zodat je minder gegevens opnieuw hoeft in te voeren);
 • Een knop met een grafiek om de kenmerken van het aanbod in te voeren;
 • Een knop van poppetjes om de opbrengsten van het aanbod te registreren;
 • Een knop van een smiley met een plusje om de impact vragenlijsten uit te zetten;
 • Een vinkje waarmee je de cursus, activiteit of het informatiepunt kunt afronden. Dat betekent dat er geen vragenlijsten meer kunnen worden ingevuld;
 • Een archiveerknop om de cursus, activiteit of het informatiepunt te archiveren. 

Let op: voor terugkerend aanbod geldt dat iedere ronde of editie afzonderlijk ingevoerd moet worden, omdat de kenmerken kunnen verschillen. Aanbod dat bestaat uit verschillende bijeenkomsten, wordt wel als één activiteit ingevoerd.

Organiseert jouw bibliotheek in een jaar bijvoorbeeld drie cursusrondes van Klik & Tik, dan moeten deze rondes als drie activiteiten worden ingevoerd. Een cursusronde die bestaat uit verschillende bijeenkomsten, wordt als één activiteit ingevoerd. 

Hoe voer ik de kenmerken van een cursus toe?

Wanneer je aanbod hebt toegevoegd wordt je direct doorgelinkt naar de vragenlijst over de achtergrondkenmerken van het aanbod. Wanneer je deze vragenlijst op een later moment wilt invullen kun je dit doen door achter de cursus, activiteit of het informatiepunt op de kenmerk icoon met de grafiek te klikken. Door op deze knop te drukken ga je naar een digitaal formulier waarin je de kenmerken van het aanbod registreert. Het gaat dan bijvoorbeeld om het thema, het aantal bijeenkomsten, door wie de cursus of activiteit begeleid wordt ed. Pas als je deze vragenlijst over de achtergrondkenmerken hebt ingevuld ga je verder naar het registreren van de opbrengsten en beginnen met meten van de impact.

Hoe registreer ik de opbrengsten van een cursus?

Wanneer de cursus, activiteit of het informatiepunt is afgelopen kun je de opbrengsten gaan registeren. Achter het toegevoegde aanbod is het icoon met de poppetjes de knop om de opbrengsten te registreren. Door op deze knop te drukken ga je naar een digitaal formulier waarin je opbrengsten registreert. Het gaat dan onder andere om bijvoorbeeld het aantal cursisten, het aantal certificaten dat is uitgereikt of bezoekers zijn doorwezen etc. Pas als je de opbrengsten hebt geregistreerd kun je beginnen met het meten van de impact.

Hoe meet ik de impact van een cursus, activiteit of informatiepunt?

Je meet de impact door de cursisten na afloop van de cursus een vragenlijst voor te leggen. Het voorleggen van de vragenlijst kan op vier verschillende manieren: 

 1. Middels een QR-code naar de digitale vragenlijst: deze code is uniek per cursus, activiteit of informatiepunt. Achteraf worden de kenmerken en opbrengsten van het door jou ingevulde aanbod gekoppeld aan de antwoorden van de respondenten. De code is voor alle respondenten hetzelfde.
 2. Middels een digitale link naar de digitale vragenlijst. Deze link is uniek per cursus, activiteit of informatiepunt. Achteraf worden de kenmerken en opbrengsten van het door jou ingevulde aanbod gekoppeld aan de antwoorden van de respondenten. De link is voor alle respondenten hetzelfde.
 3. Middels een gepersonaliseerde uitnodiging. Je kunt de e-mailadressen van respondenten toevoegen en hen via e-mail een uitnodiging naar de vragenlijst sturen. Als de respondent de vragenlijst niet invult, wordt na een week automatisch een herinnering verstuurd.
 4. De laatste optie om de vragenlijst uit te zetten is door een schriftelijke vragenlijst te printen. Je download deze vragenlijst in de portal. In de papieren vragenlijst staan op het voorblad de gegevens die horen bij de specifieke cursus, activiteit of informatiepunt. Je kunt dus niet dezelfde geprinte vragenlijst voor verschillende cursussen, activiteiten of informatiepunten gebruiken. De ingevulde vragenlijsten vul je of zelf in via de algemene digitale link, of stuur je op naar DESAN. Je kunt hiervoor antwoordenveloppen aanvragen.

Stap voor stap uitleg over het meten van impact vind je in de handleiding.

Hoe moet ik cursisten of bezoekers registreren voor deelname aan het onderzoek?

Je kunt cursisten op verschillende manieren toevoegen aan de beheerportal: door het uploaden van een Excel bestand of handmatig (één voor één of als groep). In het eerste geval kunt je op de pagina 'Upload bestand' een Excelbestand met de naam en het e-mailadres van de respondenten toevoegen. Gebruik hiervoor het format dat in de beheerportal wordt aangeboden. Als de upload is gelukt, vind je de contactgegevens van de respondenten op de overzichtspagina. Hier kun je ook (extra) individuele respondenten handmatig toevoegen en de gegevens van respondenten wijzigen. Stap voor stap uitleg over het toevoegen van respondenten vind je in de handleiding.

Waarom moet ik een e-mailadres van de cursist of bezoeker opgeven?

Vragenlijsten verspreiden kan op verschillende manieren: per mail, schriftelijk en online via een weblink of QR-code. Wanneer je kiest voor de methode waarin cursisten een link naar de vragenlijst per e-mail ontvangen is het uiteraard nodig dat het e-mailadres van de cursisten in het systeem wordt ingevoerd. Is de vragenlijst een week na het versturen nog niet ingevuld, dan ontvangt de cursist automatisch een herinneringsmail.

Wanneer je geen e-mailadressen van cursisten wilt of kunt verzamelen of registreren kun je kiezen voor één van de andere methoden om de vragenlijst te verspreiden. 

Wat moet ik doen als een cursist of bezoeker geen e-mailadres heeft?

Wanneer je geen e-mailadressen van cursisten kunt of wilt verzamelen kun je kiezen voor één van de andere methoden om de vragenlijst te verspreiden:

 1. Middels een QR-code naar de digitale vragenlijst: deze code is uniek per cursus, activiteit of informatiepunt. Achteraf worden de kenmerken en opbrengsten van het door jou ingevulde aanbod gekoppeld aan de antwoorden van de respondenten. De code is voor alle respondenten hetzelfde.
 2. Middels een digitale link naar de digitale vragenlijst. Deze link is uniek per cursus, activiteit of informatiepunt. Achteraf worden de kenmerken en opbrengsten van het door jou ingevulde aanbod gekoppeld aan de antwoorden van de respondenten. De link is voor alle respondenten hetzelfde.
 3. Middels een schriftelijke vragenlijst. Je download de vragenlijst in de portal. In de papieren vragenlijst staan op het voorblad de gegevens die horen bij de specifieke cursus, activiteit of informatiepunt. Je kunt dus niet dezelfde geprinte vragenlijst voor verschillende cursussen, activiteiten of informatiepunten gebruiken. De ingevulde vragenlijsten vul je of zelf in via de algemene digitale link, of stuur je op naar DESAN. Je kunt hiervoor antwoordenveloppen aanvragen.
Hoe vraag ik antwoordenveloppen aan?

Dit doe je door te mailen naar helpdesk@bibliotheekmonitor.nl. Vermeld in de mail hoeveel enveloppen je nodig hebt en naar welk adres de enveloppen verzonden mogen worden.

 

De papieren vragenlijsten kunnen na afronding worden opgestuurd naar: 

 

DESAN Research Solutions 

Antwoordnummer 47599 

1070 WE Amsterdam

Verwerking van de onderzoeksgegevens

Wat moet de bibliotheek doen om privacy te waarborgen?

Met de Bibliotheekmonitor faciliteert de KB een infrastructuur waarmee onderzoek in de bibliotheek kan worden uitgezet en gerapporteerd. Omdat de werving van respondenten voor het onderzoek binnen de bibliotheek gebeurt, ligt ook hier voor de bibliotheek een belangrijke taak rond de privacy van cursisten. Deze behelst vooral het adequaat informeren van cursisten over de verwerking van hun persoonsgegevens, bij aanvang van de cursus en vóór de start van het onderzoek. De bibliotheek kan hiertoe haar eigen privacyverklaring aanpassen of aanvullen.

Daarnaast is de bibliotheek zelf verantwoordelijk voor het nemen van organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van de deelnemers aan de cursus en de enquête te beschermen. Wees bijvoorbeeld zorgvuldig met het registreren van gegevens en houd goed toezicht op wie er toegang heeft tot de beheerportal. Zorg ook dat er accuraat wordt omgegaan met het verspreiden en versturen van de papieren vragenlijsten.

Hoe wordt er omgegaan met persoonsgegevens?

De bibliotheken en de KB vinden het belangrijk om persoonsgegevens veilig en zorgvuldig te verwerken. Om te waarborgen dat de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG is, zijn de volgende maatregelen genomen:

 • Het aantal identificerende persoonsgegevens waarnaar wordt gevraagd is beperkt. In de beheerportal vragen we alleen die gegevens die strikt noodzakelijk zijn om vragenlijsten te kunnen versturen (naam, e-mailadres). Deze gegevens komen niet in de datasets terecht.
 • Deze identificerende persoonsgegevens worden opgeslagen in een veilige omgeving bij DESAN Research Solutions. DESAN is zowel ISO 20252 (kwaliteit onderzoek) als ISO 27001 (databeveiliging) gecertificeerd. DESAN hanteert de richtlijnen van MOA en ESOMAR.
 • De beheeromgeving is uitsluitend toegankelijk voor bibliotheekmedewerkers van de betreffende bibliotheek die vanuit hun functie met de Bibliotheekmonitor werken, en voor bij de monitor betrokken medewerkers van DESAN en KB.
 • De identificerende gegevens worden niet gebruikt in rapportages en worden vernietigd 12 maanden na het jaar waarin de verwerking plaatsvond.
 • Persoonsgegevens worden uitsluitend in anonieme, geaggregeerde vorm, gebruikt in rapportages en zijn dus niet herleidbaar naar individuen. De cursist is bovendien niet verplicht deze gegevens in te vullen.
Wat gebeurt er met de gegevens van mijn bibliotheek?

Het impactonderdeel van de Bibliotheekmonitor dient primair voor de uitvoering van effectmeting voor individuele bibliotheken. De onderzoeksgegevens zullen daarnaast ook centraal worden verzameld en geanalyseerd. Jaarlijks wordt een landelijke rapportage uitgebracht met de landelijke stand van zaken op basis van de gegevens van alle deelnemende bibliotheken. De gegevens worden zorgvuldig beheerd onder verantwoordelijkheid van de KB.

In de landelijke rapportage zullen geen uitspraken worden gedaan over individuele bibliotheken, maar worden - waar relevant - vergelijkingen gemaakt tussen bijvoorbeeld groepen bibliotheken van verschillende omvang, verschillende regio's en/of op basis van de invulling van de cursus die wordt gemeten. Het kan zijn dat Provinciale ondersteuningsinstellingen (POI’s) de KB vragen om de onderzoeksresultaten van de bibliotheken in hun werkgebied in te zien. We verstrekken die gegevens alleen met toestemming van de bibliotheek. Hier vragen we naar bij de registratie voor het nieuwe monitorjaar of in een apart verzoek.

Geen antwoord op je vraag gevonden?

Meer informatie vind je in de handleiding. Inhoudelijke vragen kun je stellen aan Esmée de Jager via impact@kb.nl. Voor vragen over registreren, werkwijze en techniek kun je mailen naar helpdesk@bibliotheekmonitor.nl of bel 020 52 07 145.