Onderzoek

Bibliotheekinzicht Onderzoeksupdate | april 2023

Iedere maand bericht Bibliotheekinzicht over recente onderzoeken in het bibliotheekveld met nieuwe publicaties, onderzoeken om aan deel te nemen en extra leesmateriaal.
Inhoudsblok

Vers van de pers

Deze afgelopen tijd zijn de volgende KB-publicaties verschenen die voor bibliotheken en POI’s interessant zijn.

Dashboard Informatiepunten Digitale Overheid

Sinds de start van de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s) in 2019 wordt data verzameld over de bezoekers en de gestelde vragen.  De resultaten van deze IDO-registraties uit de Outputregistratietool heeft de KB verwerkt in een interactief dashboard. De landelijke ontwikkeling van de IDO’s sinds 2019 wordt zo visueel in beeld gebracht. Daarnaast het is mogelijk om te filteren op jaar, provincie, gemeente en bibliotheekorganisatie en -locatie. Zo kan de data uit de Outputregistratietool ingezet worden om de IDO-dienstverlening te evalueren, optimaliseren en verantwoorden. 

Bekijk het IDO dashboard >

Bibliotheekmonitor: Samenwerking met het Voortgezet onderwijs 2021-2022

Uit onderzoek van de KB blijkt dat de overgrote meerderheid van de bibliotheken in het schooljaar 2021-2022 met scholen samenwerkte. Met name op het gebied van leesbevordering is de samenwerking nauw. Ruim een derde van de bibliotheken werkte ook samen op het gebied van digitale geletterdheid. De samenwerking tussen een bibliotheek en school is net als vorig jaar samengevat in een overzichtelijke sterrenchecklist infographic.

Lees meer over het VO onderzoek >

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Doe mee

Deze maand zijn de volgende onderzoeken en activiteiten gestart waaraan bibliotheken kunnen deelnemen. Dit zorgt voor meer kennis van de sector. Hoe meer bibliotheken van zich laten horen, hoe beter.

Basisvaardigheden voor volwassenen

Het onderzoek Basisvaardigheden voor volwassenen is gestart. Met dit onderzoek wordt de landelijke, provinciale en lokale stand van zaken rondom de product- en dienstverlening rondom basisvaardigheden voor volwassenen in 2022 in kaart gebracht. De vragenlijst is opgedeeld in drie onderdelen 1) dienstverlening basisvaardigheden inclusief basisvaardigheden algemeen, 2) Kwaliteitsimpuls laagtaalvaardige ouders en 3) Informatiepunt Digitale Overheid. De vragenlijst kan nog tot en met 22 mei worden ingevuld. 

Lees meer over de start van dit onderzoek >

------------------------------------------------------------------------------------------------

Blik vooruit

De KB doet onderzoek naar de rol en positionering van bibliotheken in de samenleving. We zetten nieuwe onderzoekslijnen op en gaan samenwerkingen aan met partners. Daarbij ligt de nadruk op vooruitkijken, signaleren en experimenteren vanuit het strategisch kader van de Kennisagenda Openbare Bibliotheken

Moreel gedrag van jongeren op internet

Zet het online gedrag van jongeren publieke waarden onder druk? Hoe leven we online op een ethische en democratische manier met elkaar samen? Hogeschool Saxion voerde in samenwerking met het programma Digitaal Burgerschap verkennend onderzoek uit naar moreel gedrag van jongeren op het internet. In de verkenning wordt een globaal beeld geschetst van de thematiek, zijn aanknopingspunten voor vervolgonderzoek in kaart gebracht en adviezen voor het onderwijs en de bibliotheeksector opgesteld.

Lees meer over het onderzoek van Saxion >

SMILES congres en onderzoeksrapport

Op dinsdag 18 april 2023 organiseerden De Haagse Hogeschool, Beeld & Geluid en de KB het congres Nieuwswijsheid tegen desinformatie. Doen?! Dit is een kennis- en inspiratiebijeenkomst voor professionals in het voortgezet onderwijs, bibliotheken en de journalistiek. In een gevarieerd programma met plenaire en deelsessies staat het belang van nieuwswijsheid in het onderwijs centraal en worden de ervaringen en onderzoeksresultaten van het Europese mediawijsheidproject SMILES gepresenteerd. Bekijk het volledige verslag. 

Het congres was een succes. Eind juni volgt het onderzoeksrapport waarin de resultaten en ervaringen met SMILES centraal staan. Houd de SMILES website in de gaten >

------------------------------------------------------------------------------------------------

Uit ons netwerk

Ook onze partners zitten niet stil. Lees meer over de onderzoeken die zij uitvoeren.

Resultaten Monitor BoekStartcoach

Uit de Monitor BoekStartcoach is gebleken dat medewerkers van het consultatiebureau (zeer) tevreden zijn over de samenwerking met de Bibliotheek. Ruim 80% van de BoekStartcoaches geeft aan ouders die ze gesproken hebben terug te zien in de Bibliotheek. In de rapportage zijn alle cijfers en uitkomsten van de Monitor terug te vinden. De uitkomsten bieden een goede basis voor het verdiepen van de samenwerking tussen Bibliotheek en jeugdgezondheidszorg, en het uitbreiden van de aanpak BoekStartcoach naar andere locaties. 

Lees meer over de Monitor BoekStartcoach > 

Ontlezing: samenwerken om het tij te keren

De leesvaardigheid maar ook het leesplezier van Nederlandse jongeren gaat achteruit. Bijna de helft van de vijftienjarigen noemt lezen tijdverspilling en bijna een kwart van de jongeren leest zo slecht dat ze het risico loopt laaggeletterd te worden en niet te kunnen meekomen in de samenleving. De Kennisbank van de Boekmanstichting bevat tal van documenten over ontlezing en initiatieven van organisaties en overheden om de animo voor lezen te stimuleren. Deze Boekman Extra biedt een beknopt overzicht van een breed gedeelde leesaanpak.

Lees meer over de verkenning >

Evaluatie van De Kinderboekenweek

De Kinderboekenweek bracht ook in 2022 weer veel kinderen en (groot)ouders in beweging naar de bibliotheek: we zien dat steeds meer ouders door de Kinderboekenweek boeken voor hun kind in huis halen. Dit blijkt uit de evaluatie van Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB). Partnerschappen met Mc Donald’s, OERRR en Mezza zorgden voor een groot bereik. Lees meer over de evaluatie van De Kinderboekenweek >