Onderzoek

Bibliotheekinzicht Onderzoeksupdate | augustus 2023

Iedere maand bericht Bibliotheekinzicht over recente onderzoeken in het bibliotheekveld met nieuwe publicaties, onderzoeken om aan deel te nemen en extra leesmateriaal.
Inhoudsblok

Vers van de pers

Deze afgelopen tijd zijn de volgende KB-publicaties verschenen die voor bibliotheken en POI’s interessant zijn.

Resultaten Wsob Gegevenslevering 2022: Krachtig herstel bibliotheken na coronaperiode 

Bibliotheken lieten in 2022 krachtig herstel zien na de coronaperiode. Ze organiseerden een recordaantal van 247 duizend activiteiten en het aantal bezoeken liep op tot 50,3 miljoen. Ook het aantal leden en uitleningen – zowel fysiek als digitaal – nam toe ten opzichte van 2021. Dat blijkt uit de resultaten van de Wsob Gegevenslevering 2022. In het dossier Bibliotheekstatistiek worden de belangrijkste uitkomsten besproken en in een bredere context geplaatst. Ook biedt een infographic een handig overzicht, terwijl een dashboard en de ruwe dataset het mogelijk maken de data in meer detail te verkennen. De onderzoeksartikelen op Bibliotheekinzicht gaan ten slotte uitgebreid in op specifieke onderwerpen. Lees meer over de resultaten van de Wsob Gegevenslevering 2022 >

Dashboard Informatiepunten Digitale Overheid: Nieuwe cijfers over Q2 2023

Het Dashboard Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) is bijgewerkt met registraties over het tweede kwartaal van 2023. Hierin groeide het aantal informatiepunten verder en werd de 100.000ste vraag sinds de start van de IDO’s in 2019 geregistreerd. Het Dashboard Informatiepunten Digitale Overheid is gebaseerd op de IDO-registraties uit de Outputregistratietool en brengt de landelijke ontwikkeling van de IDO’s sinds 2019 in beeld. Daarnaast het is mogelijk om te filteren op jaar, provincie, gemeente en bibliotheekorganisatie en -locatie. Zo kan de data uit de Outputregistratietool ingezet worden om de IDO-dienstverlening te evalueren, optimaliseren en verantwoorden. Bekijk het IDO Dashboard >

------------------------------------------------------------------------------------------------

Doe mee

Deze maand zijn de volgende onderzoeken en activiteiten gestart waaraan bibliotheken kunnen deelnemen. Dit zorgt voor meer kennis van de sector. Hoe meer bibliotheken van zich laten horen, hoe beter.

Onderzoeken samenwerking met voorschoolse educatie, primair en voortgezet onderwijs

Halverwege augustus is het veldwerk gestart van de drie onderzoeken naar de samenwerking tussen de bibliotheek en voorschoolse educatie (VE), het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. De onderzoeken worden uitgevoerd via de Bibliotheekmonitor. Met de resultaten wordt in kaart gebracht hoe bibliotheken hun dienstverlening in 2022-2023 voor baby’s, dreumesen en peuters, en leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs vormgeven. Bekijk hier de vragenlijsten in PDF. Contactpersonen hebben medio augustus een uitnodigingsmail met link naar de digitale vragenlijst ontvangen. De vragenlijsten kunnen tot en met 22 september worden ingevuld. Lees meer over de start van deze onderzoeken >

Leer om de slag te gaan met  impact

Wil je meer leren over impactgericht werken? Vanuit de impactcommunity is hiervoor een gratis e-learning ontwikkeld. De e-learning geeft in circa anderhalf uur een goed beeld van wat impact, impactmanagement en impactgericht werken is. Ook leert de e-learning je wat een verandertheorie is, hoe je deze opstelt en waarvoor je deze kunt gebruiken. Lees meer over de e-learning >

------------------------------------------------------------------------------------------------

Uit ons netwerk

Ook onze partners zitten niet stil. Lees meer over de onderzoeken die zij uitvoeren.

Samenwerking tussen gemeenten en bibliotheken rond de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s) kan beter

De relatie tussen gemeenten en bibliotheken op het gebied van de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s) is nog volop in ontwikkeling. Dat concludeert onderzoeksbureau Berenschot, op basis van enquêtes onder en gesprekken met gemeenten en bibliotheken. Ook hebben gemeenten bijna tot geen beleid hebben op de IDO's. Er is echter wel potentie voor goede partnerschappen op dit gebied: alle partijen die voor het onderzoek zijn gesproken staan welwillend tegenover de samenwerking en zien de toegevoegde waarde ervan. De onderzoekers doen daarom zes aanbevelingen om optimaal invulling te geven aan deze (toekomstige) partnerschappen. Lees meer over het onderzoek >

Resultaten eerste aanvraagronde SPUK-Regeling

In mei en juni 2023 konden alle bibliotheken geld aanvragen om nieuwe bibliotheekvestigingen op te richten of bestaande bibliotheekvoorzieningen te verbeteren of verder te ontwikkelen. In opdracht van VOB en SPN heeft Frank Huysmans de aanvragen binnen deze eerste aanvraagronde geanalyseerd. De conclusie van het onderzoek is dat de SPUK-regeling in deze ronde het beleidsdoel een flinke stap dichterbij heeft gebracht. Wel bestaat er het risico dat in 2025 nog niet in alle gemeenten het wettelijke vereiste minimumniveau bereikt is, en dat de regeling bestaande verschillen in het voorzieningenniveau groter maakt. Grotere gemeenten met een al goed voorzieningenniveau blijken namelijk relatief vaak en veel te hebben aangevraagd. Het ligt volgens het onderzoek dan ook voor de hand om indien mogelijk in de tweede aanvraagronde meer aandacht te geven aan gemeenten zonder adequate bibliotheekvoorziening. Lees de rapportage van het onderzoek >

Tussentijdse evaluatie programma Vervolgaanpak Laaggeletterdheid 2020-2024

Expertisecentrum ECBO heeft een tussentijdse evaluatie van het programma Vervolgaanpak Laaggeletterdheid 2020-2024 uitgevoerd. Hieruit blijkt dat er meer aandacht nodig is voor het bereiken van vooral de doelgroep met Nederlands als moedertaal (NT1). Onderzoekers constateren tevredenheid over het verbeterde inzicht in kwaliteit en de grotere mate van samenwerking. Maar de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne hebben de capaciteit en aandacht van gemeenten en organisaties beïnvloed. In de komende periode wordt gewerkt aan het verbeteren van basisvaardigheden van volwassenen, onder meer door het bereik te vergroten en werkgevers nieuwe impulsen te bieden. Op basis van het onderzoek doen de onderzoekers een uitgebreid aantal aanbevelingen. Lees meer over de tussenevaluatie >

Inzicht in digitale vaardigheden en digitaal kwetsbaren

De Digitale Academie Noord-Nederland heeft verkennend onderzoek uitgevoerd naar digitale vaardigheden en digitaal kwetsbaren in de regio Groningen. De resultaten van het onderzoek bieden verschillende waardevolle inzichten. Wie zijn digitaal kwetsbaren (vooral), welke digitale vaardigheden beschikken zij, en op welke manier kan deze groep het beste bereikt en ondersteund worden? Lees meer over het onderzoek >

Nieuwe methodiek om economische waarde bibliotheken in kaart te brengen

Bibliotheken creëren waarde. Bijvoorbeeld voor digitale inclusie, gezondheid en leesvaardigheid. In het rapport Libraries for living, and for living better is onderzocht dat bibliotheken in het Verenigd Koninkrijk hiermee een economische waarde van 3,4 miljard pond realiseren. Hiervoor is een methodiek ontwikkeld waarbij wordt gekeken naar de commerciële waarde van de dienstverlening van bibliotheken, naar de besparingen die ze realiseren voor belastingbetalers en naar de verwachtte financiële impact op individuen. De onderzoekers benoemen dat deze methodiek mogelijk ook door bibliotheken buiten het Verenigd Koninkrijk gebruikt kan worden om hun economische waarde inzichtelijk te maken. Lees meer over het onderzoek >